Læringsmiljøutvalget

  • Application.
    Foto
    Pixabay

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at universitetsstyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar. LMU har delegert myndighet fra universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter.

av LMU

Læringsmiljøutvalget

Høsten 2020 ledes utvalget av prorektor for utdanning, Solve Sæbø.

Læringsmiljøutvalgets løpende arbeid:

Undersøkeler, evalueringer og rapporter

Meld avvik - Si Fra

Mindre læringsmiljøtiltak

Ordning med gebyr ved forsinket sensur ble lagt ned av rektor 26. august 2020. Rektor vil se nærmere på om det skal øremerkes egne midler til mindre LMU-tiltak, men dette vil tidligst være på plass 2021. Det blir ingen utlysning av mindre LMU-tiltak høsten 2020.   

Større LMU-tiltak

Hvert år tilrår LMU overfor universitetsstyret hvordan styret bør disponere 3,6 mill som er øremerket større LMU-tiltak.     

Universell utforming

 

 

 

Published 15. mai 2014 - 13:07 - Updated 3. september 2020 - 10:23