Læringsmiljøutvalget

  • Application.
    Foto
    Pixabay

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal bidra til at universitetsstyret er i stand til å ivareta sitt overordnede ansvar. LMU har delegert myndighet fra universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet og som ikke er av overordnet strategisk karakter.

av LMU

Læringsmiljøutvalget

Studieåret 2019/2020 ledes utvalget av nestleder i studenttingets arbeidsutvalg, Ane Magnussen.

Læringsmiljøutvalgets løpende arbeid:

Undersøkeler, evalueringer og rapporter

Meld avvik - Si Fra

Mindre læringsmiljøtiltak

LMU tildeler midler til mindre læringsmiljøtiltak, og studenter kan søke om støtte til prosjekter. Midlene som lyses ut er gebyr som ilegges fakultetene ved forsinket sensur. Summen kan derfor variere fra år til år. Frist for å søke om eventuelle midler fra forsinket sensur er normalt 1. oktober.  

Større LMU-tiltak

Hvert år tilrår LMU overfor universitetsstyret hvordan styret bør disponere 3,6 mill som er øremerket større LMU-tiltak.     

Universell utforming

 

 

 

Published 15. mai 2014 - 13:07 - Updated 2. desember 2019 - 11:30