Læringsmiljøutvalget

Våren 2021 ledes utvalget av studentene ved Tilde Birgitte Dalberg

Med læringsmiljø ved NMBU menes totaliteten av alle forhold som påvirker studentenes mulighet og evne til trivsel og læring, både på og utenfor campus. Dette inkluderer både fysiske, psykososiale, digitale, pedagogiske og organisatoriske forhold.

Dette omfatter:

  • Fysisk læringsmiljø: Bygninger og omgivelser – universell utforming
  • Psykososialt læringsmiljø: De mellommenneskelige forhold – holdninger, trivsel, kulturell og relasjonell samhandling
  • Organisatorisk læringsmiljø: System for tilbakemelding og medvirkning – kvalitetssystem
  • Digitalt læringsmiljø: Grensegangen mellom læringsprosesser, pedagogikk og teknologi
  • Pedagogisk læringsmiljø: Form, innhold og rammer for den pedagogiske aktiviteten som påvirker studentenes læring, herunder lærestoff, læremidler, organisering av undervisningen, arbeidsformer, og vurderingsformer

Læringsmiljøutvalgets løpende arbeid:

Undersøkeler, evalueringer og rapporter

Meld avvik - Si Fra

Mindre læringsmiljøtiltak

Ordning med gebyr ved forsinket sensur ble lagt ned av rektor 26. august 2020. Rektor vil se nærmere på om det skal øremerkes egne midler til mindre LMU-tiltak, men dette vil tidligst være på plass 2021. Det blir ingen utlysning av mindre LMU-tiltak høsten 2020.   

Større LMU-tiltak

Hvert år tilrår LMU overfor universitetsstyret hvordan styret bør disponere 3,6 mill som er øremerket større LMU-tiltak.     

Universell utforming

 

 

 

Published 15. mai 2014 - 13:07 - Updated 18. juni 2021 - 14:21