Varsling og avvik

Ansatte og studenter som blir kjent med forhold som kan påføre NMBU tap eller skade, skal melde fra slik at tiltak for å unngå eller begrense skaden kan gjennomføres. Ansatte og studenter ved NMBU har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten jamfør arbeidsmiljøloven § 2-4.

Varsling og avvik

Intern varsling skal skje etter gjeldende retningslinjer. I utgangspunktet skal det varsles i linjen, dersom det ikke er spesielle grunner til at dette ikke er tilrådelig. Før ekstern varsling skjer skal forholdet vært forsøkt tatt opp internt. NMBU har ansvar for å legge til rette for et godt ytringsklima slik at eventuelle saker kan tas opp før det blir behov for ytterligere varsling, uten at medarbeidere skal måtte være redde for konsekvensene av å ta opp saken til diskusjon. Et slikt klima innebærer at det må gis rom for å gjøre feil.

Egnede mekanismer for å beskytte varsler og den som er anklaget er beskrevet i NMBUs varslingsrutiner. Den som er varslet har plikt til å følge opp saken, informere den som varsler om hvordan saken tas videre, og om utfall i saken.

Behandling av avvik

Brudd på retningslinjene kan ha forskjellig grad av alvorlighet, og skal sanksjoneres på ulik måte. Enkelte brudd er lovbrudd og skal behandles deretter. NMBU etterstreber gode løsninger for studenter og ansatte som er involvert i brudd på retningslinjene.

Brudd på de etiske retningslinjene skal løses på lavest mulig nivå. Nærmeste linjeleder kobles inn hvis det ikke er mulig å finne en løsning på lavere nivå. Er det av ulike grunner ikke tilrådelig å involvere linjeleder, løftes saken til neste ledernivå. Studenter kan også henvende seg til tillitsvalgte eller fagutvalget, som så bringer saken videre i systemet.

Ved mistanke om brudd på de etiske retningslinjene skal linjeleder raskest mulig, og før saken eventuelt rapporteres videre, informere den det gjelder. Informasjonsplikten er rettet mot de personene saken angår. Forøvrig gjelder reglene om taushetsplikt.

Ved alvorlige overtredelser skal linjeleder rapportere videre til sin overordnede.

Overtredelser av retningslinjene kan få konsekvenser for arbeidsforholdet. I særlige alvorlige tilfeller kan overtredelser medføre oppsigelse eller avskjed i henhold til lover og bestemmelser som gjelder i arbeidslivet. 

 

Published 27. august 2015 - 13:31 - Updated 24. januar 2018 - 11:34