Utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter

Utval for etisk godkjenning av studier med dyrepasientar:

Eit underutval under Forskingsetisk utval.

Utvalet skal fortløpande vurdera og godkjenna søknader i samband med kliniske studiar av dyrepasientar.

Utvalets samansetting:

Utval for etisk godkjenning av studier med dyr blir oppnemnt av Forskingsetisk utval, og består av

To medlemmer med veterinærfagleg bakgrunn:
  • Siri Kristine Knudsen, leiar
  • Anne Kallerud
Eit medlem fra Forskingsetisk utval:
  • Rani Lill Anjum

Søknad:

Søknaden frå forskarar blir send sekretær for utvalet og skal innehalda:

  • Klar og tydeleg skildring av om det er eit pilotforsøk eller ei klinisk studie
  • Forsøksplan
  • Skjema for eigarsamtykke

Sjå mandat og retningslinjer for mer informasjon (lenke i høyre marg).

Published 3. september 2014 - 9:12 - Updated 21. november 2022 - 13:52