Beskyttelse av dyr

Dyr har iboende verdi og skal behandles med respekt. Ansatte og studenter skal utøve aktsomhet og respekt for dyrevelferd, og skal redegjøre for nødvendigheten av forsøk.  

NMBU har et eget utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter. Slik godkjenning kreves for publisering i internasjonalt anerkjente publiseringskanaler.

Utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter

Utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter:

Et underutvalg under Forskningsetisk utvalg.
Utvalget skal fortløpende vurdere og godkjenne søknader i forbindelse med kliniske studier av dyrepasienter

Utvalgets sammensetning:

Utvalg for etisk godkjenning av studier med dyr oppnevnes av Forskningsetisk utvalg, og består av

To medlemmer med veterinærfaglig bakgrunn:

  • Erik Ropstad, leder
  • Andreas Haga

Ett medlem fra Forskningsetisk utvalg:

  • Doborah Oughton

Søknad:

Søknaden fra forskere sendes sekretær for utvalget og skal inneholde:

  • Klar og tydelig beskrivelse av om det er et pilotforsøk eller en klinisk studie
  • Forsøksplan
  • Skjema for eiersamtykke

Se mandat og retningslinjer for mer informasjon (lenke i høyre marg).

Sekretær for utvalget: Jan Olav Aarflot.

Published 3. september 2014 - 9:12 - Updated 16. november 2018 - 11:12