Beskyttelse av dyr

Dyr har iboende verdi og skal behandles med respekt. Ansatte og studenter skal utøve aktsomhet og respekt for dyrevelferd, og skal redegjøre for nødvendigheten av forsøk.  

NMBU har et eget utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter. Slik godkjenning kreves for publisering i internasjonalt anerkjente publiseringskanaler.

Utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter

Utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter

  • Er et underutvalg under Forskningsutvalget (FU) ved NMBU
  • Utvalget skal fortløpende vurdere og godkjenne søknader i forbindelse med kliniske studier på dyrepasienter

Underutvalgets sammensetning:

  • 1 representant fra ProdMed: Erik Ropstad
  • 1 representant fra SportFaMed: Henning Andreas Haga
  • 1 representant fra Etikkutvalget (ikke veterinærbakgrunn): Deborah Oughton

Totalt tre personer (såfremt FU og ProdMed eller SportFaMed er samme person)

Søknad: 

Henvendelse til utvalget om etisk godkjenning av en studie gjelder som søknad og skal inneholde:

  • Klar og tydelig beskrivelse av om det er et pilotforsøk eller en klinisk studie
  • Forsøksplan
  • Skjema for eiersamtykke 

Se mandat og retningslinjer for mer informasjon (lenke i høyre marg).

Søknad med vedlegg sendes som ett dokument til Forskningsavdelingen ved Jan Olav Aarflot.

Published 3. september 2014 - 9:12 - Updated 5. February 2018 - 8:35