Utval for etisk godkjenning av studier med dyrepasientar

Dyr har ibuande verdi og skal behandlast med respekt. Tilsette og studentar skal utøva varsemd og respekt for dyrevelferd, og skal gjera for greie for om forsøk er naudsynt. 

NMBU har eit eige utval for etisk godkjenning av studiar med dyrepasientar. Slik godkjenning blir kravd for publisering i internasjonalt anerkjente publiseringskanalar.

 

Utvalg for etisk godkjenning av studier med dyrepasienter

Utval for etisk godkjenning av studier med dyrepasientar:

Eit underutval under Forskingsetisk utval.

Utvalet skal fortløpande vurdera og godkjenna søknader i samband med kliniske studiar av dyrepasientar.

Utvalets samansetting:

Utval for etisk godkjenning av studier med dyr blir oppnemnt av Forskingsetisk utval, og består av

To medlemmer med veterinærfagleg bakgrunn:
  • Erik Ropstad, leiar
  • Andreas Haga
Eit medlem fra Forskingsetisk utval:
  • Doborah Oughton

Søknad:

Søknaden frå forskarar blir send sekretær for utvalet og skal innehalda:

  • Klar og tydeleg skildring av om det er eit pilotforsøk eller ei klinisk studie
  • Forsøksplan
  • Skjema for eigarsamtykke

Sjå mandat og retningslinjer for mer informasjon (lenke i høyre marg).

Sekretær for utvalet: Jan Olav Aarflot.

Published 3. september 2014 - 9:12 - Updated 9. oktober 2020 - 10:10