Etiske retningslinjer

I tillegg til å støtta studentar og den etiske refleksjonen til tilsette og dømmekraft er dei etiske retningslinjene òg viktige signal utover. Dei beskriv korleis NMBU skal verka og handtera relasjonane åt samfunnet, politikarar og styresmakter, studentar, samarbeidspartnarar og potensielle alliansar nasjonalt og internasjonalt. NMBU og dei tilsette og studentane til universitetet skal i arbeidet sitt òg følgja lovene og reglane i samfunnet, allment aksepterte vitskaplege metodar og forskingsetiske normer og reglar, slik at dei opptrer på ein etisk forsvarleg måte og slik at ikkje NMBUs omdømme blir skadd.

Den enkelte tilsette har plikt til å gjera seg kjend med retningslinjene og har eit personleg ansvar for å følgja retningslinjene. NMBU som institusjon har på si side ansvar for å gjera retningslinjene kjent for studentar og tilsette, og gjera dei tilsette bevisste på kva retningslinjene betyr for den enkelte. Retningslinjene skal vera eit levande dokument som skaper diskusjon og refleksjon ved universitetet.

Published 25. august 2015 - 12:31 - Updated 26. April 2022 - 15:32