Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene uttrykker en rekke verdier i form av prinsipper både på et mer generelt og et mer konkret nivå. De kommer i tillegg til lover og forskrifter, og rangerer alt fra ufravikelige krav til viktige hensyn. Disse skal fungere bevisstgjørende og veiledende for etisk refleksjon på nivået av konkrete saker.

Etiske retningslinjer

I tillegg til å støtte studenter og ansattes etiske refleksjon og dømmekraft er de etiske retningslinjene også viktige signaler utad. De beskriver hvordan NMBU skal fremstå og håndtere relasjonene til samfunnet, politikere og myndigheter, studenter, samarbeidspartnere og potensielle allianser nasjonalt og internasjonalt. NMBU og universitetets ansatte og studenter skal i sitt arbeid også følge samfunnets lover og regler, allment aksepterte vitenskapelige metoder og forskningsetiske normer og regler, slik at de opptrer på en etisk forsvarlig måte og slik at ikke NMBUs omdømme skades.

Den enkelte ansatte har plikt til å gjøre seg kjent med retningslinjene og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene. NMBU som institusjon har på sin side ansvar for å gjøre retningslinjene kjent for studenter og ansatte, og gjøre de ansatte bevisste på hva retningslinjene betyr for den enkelte. Retningslinjene skal være et levende dokument som skaper diskusjon og refleksjon ved universitetet. 

Published 25. august 2015 - 12:31 - Updated 26. mai 2016 - 9:10