Redelighet

Vitenskapelig uredelighet omfatter brudd med god forskningspraksis, og markante avvik fra det som er akseptabelt innenfor faget. Det omfatter, men er ikke begrenset til, forfalskning eller fabrikasjon av data, plagiat og grov uaktsomhet i søknadsfasen, gjennomføringen og/eller rapporteringen av forskning. I tillegg kommer:

  • bevisst tilbakeholdelse av uønskede resultater;
  • bevisst villedende anvendelse av statistiske metoder;
  • bevisst villedning om hvem som har bidratt til forskningen og hvor mye deltagerne har bidratt;
  • forsettlig eller grovt uaktsom tilbakeholdelse av detaljer i metodikk;
  • bevisst feilinformering om vitenskapelige kvalifikasjoner i søknader;
  • bevisst destruering av forskningsmateriale for å hindre undersøkelser ved mistanke om uredelighet i forskning.

Uredelighet må skilles fra feil i forsking og den interne kritikk og etterprøvingen av forskningsfunn som foregår i det vitenskapelige miljø. NMBU bør ikke bidra til spredning av uberettigede mistanker eller overdimensjonering av saker. Ansatte som er mistenkt for uredelig vitenskapelig atferd har krav på en grundig og rettferdig behandling.

Ny nettressurs for studenter og ansatte om akademisk skriving og sitatbruk, utarbeidet av Læringssenteret, Skrivesenteret og Biblioteket ved NMBU: 

Write & Cite - Understanding Plagiarism

Published 27. august 2015 - 10:27 - Updated 27. juni 2019 - 10:21