Personvern i forskningen

Prosjekter som berøres av personvernloven:

  • Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger skal meldes inn hos Norsk senter for forskningsdata  (NSD). 

Prosjektleder er selv ansvarlig for:

  • Innmelding og utgifter i forbindelse med innmelding av prosjekter med personsensitive data.
  • Å følge opp egne prosjekt ved prosjektslutt for å sikre at behandling av personopplysninger er i tråd med den meldingen som er gitt og de vilkår som er satt i tilrådning/ konsesjon.

Meldeplikt:

Meldeplikten gjelder uavhengig av om all rapportering fra prosjektet er anonym. Det er hvordan du behandler personopplysninger underveis fra datainnsamlingen starter til resultatene publiseres, som avgjør om prosjektet må meldes.

Arkivering av personsensitive data:

  • Forskningsdata skal lagres forsvarlig slik at personsensitiv informasjon ikke kommer på avveie.
  • Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger kan arkiveres hos Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Norsk senter for forskningsdata (NSD)

  • Er et serviceorgan for norsk forskning
  • Er oppnevnt som personvernombud for forsknings- og studentprosjekt som gjennomføres av studenter og ansatte ved NMBU

Hovedformålet er å yte tjenester til forskere og studenter når det gjelder innsamling av og tilgang til persondata. Forskere og studenter får gjennom NDS et tilbud om betryggende arkivering av persondata etter at forsknings- og studentprosjektene er avsluttet. Ordningen skal også ivareta personvernet for de som berøres av forskningen. 

Published 28. august 2014 - 14:10 - Updated 29. mai 2018 - 14:02