Personvern i forskningen

Personvernombud for NMBU:

Norsk senter for forskningsdata (NSD) fungerer som personvernombud for prosjekter som gjennomføres av studenter og ansatte ved NMBU og som håndterer persondata.

Retningslinjer:

Håndtering av personsensitive data er beskrevet i NMBUs retningslinjer for håndtering av forskningsdata.

Meldeplikt:

Dersom du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt skal dette meldes inn til NSD. Sjekk her om du må melde inn ditt prosjekt.

Prosjektleder:

  • Er ansvarlig for å melde sitt prosjekt til NSD og for utgifter som påløper i denne forbindelse.
  • Er ansvarlig for å følge opp egne prosjekt ved prosjektslutt, dvs sikre at behandling av personopplysninger er i tråd med den meldingen som er gitt og de vilkår som er satt i tilrådning/ konsesjon.

Lagring og arkivering av persondata:

Forskningsdata skal lagres og arkiveres forsvarlig slik at personsensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Dette kan du gjøres hos Norsk senter for forskningsdata (NSD).  

Published 28. august 2014 - 14:10 - Updated 17. september 2018 - 11:49