Personvern i forskningen

Retningslinjer:

Håndtering av forskningsdata med personopplysninger eller annen type sensitiv informasjon er beskrevet i NMBUs retningslinjer for Håndtering av forskningsdata (vedtatt 10.04.2018).

Meldeplikt:

Dersom du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt skal dette meldes inn til NSD. Sjekk her om du må melde inn ditt prosjekt. Hvis du gjennom denne sjekken får beskjed om at prosjektet ditt må medles til NSD, gjør du dette via meldeskjema.

Slik vurderer NSD prosjektene som meldes inn.

Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA):

Når du melder inn ditt prosjekt til NSD vil du kunne få tilbakemelding om å gjøre en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Dette gjøres i samråd med Jan Olav Aarflot i Forskningsavdelingen og evt. personvernombudet. Les mer info om DPIA på Datatilsynets nettsider

Personvern og personvernombud ved NMBU:

Hanne Pernille Gulbrandsen (fra Deliotte) er NMBUs personvernombud. Les mer om personvern ved NMBU og personvernombudets rolle her. 

Personvernrådgiver for NMBU:

Norsk senter for forskningsdata (NSD) fungerer som personvernrådgiver for prosjekter som gjennomføres av studenter og ansatte ved NMBU og som håndterer forskningsdata med personopplysninger

NMBUs kontaktperson for forskningsprosjekter som omfatter personopplysninger er Jan Olav Aarflot i Forskningsavdelingen.

Nettskjema:

NMBUs studenter og forskere må benytte nettskjema for innhenting av forskningsdata i prosjekter.

Prosjektleders ansvar:

 • Å melde sitt prosjekt til NSD. I meldeskjemaet skal Jan Olav Aarflot i Forskningsavdelingen oppgis som kontaktperson ved NMBU.
 • Å melde eventuelle endringer som oppstår underveis i prosjektet.
 • Å følge opp egne prosjekt ved prosjektslutt.  

Klassifisering av forskningsdata:

Alle forskningsdata klassifiseres som grønn, gul, rød eller svart. Studenter og forskere er ansvarlige for at forskningsdata behandles i henhold til kravene for de ulike klassene. 

 • Åpen eller fritt tilgjengelig (Grønn)

 • Begrenset (Gul)

 • Fortrolig (Rød)

 • Strengt fortrolig (Sort)

Les mer her om klassifisering av forskningsdata.

Les mer her om sensitive personopplysninger.

Lagring av forskningsdata med personopplysninger (persondata) eller annen type sensitiv informasjon i pågående prosjekter:

Forskningsdata som berøres av Helseforskningsloven, Bioteknologiloven, Helseregisterloven eller Personopplysningsloven (GDPR), ansees som sensitive data og krever særskilt håndtering. Lovverket krever at slike data håndteres og lagres på en sikker og forsvarlig måte.

 • Forskningsdata med personopplysninger (ikke særskilte kategorier) klassifiseres som normalt som gul. Slike data kan lagres på NMBU sin LargeServer W:. I så tilfelle må dataene anonymiseres.  Koblingsnøkkel skal lagres separat fra selve dataene, og kan feks lagres hos TSD. Les mer her om hvordan du anonymiserer et datamateriale.
 • Forskningsdata med særskilte kategorier (tidligere kalt sensitive personopplysninger) og helseopplysninger klassifiseres normalt som rød.
 • Store mengder sensitive personopplysninger eller helseopplysninger klassifiseres normalt som sort.
 • Røde og sorte forskningsdata skal lagres hos Tjenester for Sensitive Data (TSD)TSD gir forskere tilgang til en forskningsplattform som oppfyller lovens strenge krav til behandling og lagring av sensitive forskningsdata (inkl. persondata). NMBU studenter og forskere kan benytte seg av denne tjenesten. TSD driftes av USIT ved UiO. 
 • Forskningsdata med personopplysninger eller annen type sensitiv informasjon MÅ IKKE lagres på laptop/ C disk, telefon, dropbox, ekstern harddisk o.l. Les mer her om Bruk av privat datamaskin/ enhet.
Les mer her om hvordan du anonymiserer et datamateriale.

Arkivering av forskningsdata med personopplysninger (persondata) ved prosjektslutt eller ved publisering:

Forskningsdata med personopplysninger eller annen type sensitiv informasjon skal arkiveres hos Norsk senter for forskningsdata (NSD) dersom dette er mulig. I enkelte tilfeller må dataene slettes etter prosjektslutt. Dette bestemmes av hvilket samtykke personene i forskningsprosjektet har gitt ved oppstart av prosjektet/ ved innhenting av data. 

Nasjonal informasjon om personvern:

Ressursnettside for personvern (sikresiden.no)

Personvern (e-læring 3-5 min) (sikresiden.no)

 

Published 28. august 2014 - 14:10 - Updated 13. mars 2020 - 13:28