Forskningsetisk utvalg

Forskningsetisk utval skal gi råd og informasjon i etiske problemstillingar knytt til forsking, undervising og administrasjon, og skal vera ein pådrivar i å fremma etisk medvit hos alle tilsette ved NMBU. 

Forskingsetisk utval kan få pålegg om  å godkjenna forskingsprosjekt og skal bidra til å sikra at forskingsetikk blir systematisk innlemma i forskar- og kandidatutdanninga ved NMBU. 

Forskingsetisk utval kan behandla saker på initiativ frå studentar og tilsette.  

Rektor har oppnemnt følgjande medlemmer til Forskingsetisk utval ved NMBU, ved behandling av sømmelegheitssaker, for perioden 2017 - 2021:

    Vara
Leiar          Øystein Evensen  
Nestleiar    Deborah Oughton Ian Bryceson
  Frode Kjosavik                    Henning Andreas Haga
  Anne Katrine Geelmuyden       Rani Lill Anjum
Jurist    Aslak Syse (eksternt) Professor em. Nikolai Kristoffersen Winge (eksternt) Førsteamanuensis

I tillegg består Forskningsetisk utval av:

Oppnemnt av studentdemokratiet:

Oppnemnt Vara
Vebjørn G. Thunes Synne Bergmo
Elisa Cervetti Selma Sollihagen

Oppnemnt av SoDoC:

Zoe Fretheim-Kelly 
Vara: Kine Josefine Aurland Bredesen

Oppnemnt av administrasjonsdirektøren:

Anne Gravdahl
Vara: Karen Eg Taraldrud

Published 2. juni 2015 - 11:11 - Updated 1. juli 2020 - 9:22