Publisering, forfatteradresser og medforfatterskap

Forskeren skal respektere andre forskeres eller studenters bidrag og følge standarder for forfatterskap og samarbeid. Ansatte og studenter skal gjøre seg kjent med og følge retningslinjer for forfatterskap og medforfatterskap som er allment akseptert i det vitenskapelige miljøet. NMBU følger Vancouverreglene for medforfatterskap.

Publisering og medforfatterskap

Medforfatterskap

I følge Vancouverkonvensjonen skal rett til medforfatterskap baseres på fire hovedkriterier som alle må oppfylles for at forfatterskap skal være legitimt:

  • Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data
  • Utarbeiding av selve manuskriptet eller vesentlige deler an manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
  • Godkjenning av artikkelversjon som skal publiseres
  • Oppslutning om ansvaret for at spørsmål vedrørende integriteten eller nøyaktigheten til arbeidet i alle dets aspekter og deler er undersøkt og besvart på en ordentlig måte.

Bruk av forfatteradresser på vitenskapelige arbeider

  • Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, blir det en halv forfatterandel til hver av disse institusjonene.
  • Dersom den ene institusjonen ikke omfattes av departementets resultatbaserte omfordeling, får den andre institusjonen allikevel bare en halv forfatterandel.
  • Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, SKAL begge adressene registreres i CRIStin-posten. Begge adressene vises etter person-navnet i listen over bidragsytere.

Institusjon-kreditering

Kreditering av institusjoner må være rettferdig, særlig i forhold til ansatte med to arbeidsgivere. Det er forskerens ansvar å oppgi den forfatteradresse som han eller hun mener er rettferdig i forhold til det arbeidet som er gjort.

Veiledning

I en veiledningssituasjon gjelder likeledes at dersom veileder ønsker å anvende studentens upubliserte datamateriale eller forskningsresultater i egne publikasjoner eller forskning, skal studenten gi sitt samtykke. På samme måte kreves veileders samtykke når student ønsker å anvende veileders upubliserte materiale eller resultater.

Negative resultater

Man bør etterstrebe å publisere også negative resultater.

Published 27. august 2015 - 10:36 - Updated 13. February 2018 - 10:27