Publisering og medforfatterskap

Publisering av vitenskapelige resultater

Vitenskapelige resultater skal publiseres i publiseringskanaler med kvalitetskontroll (fagfellevurdering/ peer-review) og kun i kanaler som er godkjente gjennom det norske kanalregisteret. Hvis tidsskrift/ forlag ikke finnes i kanalregisteret kan dette meldes inn via DBH. Det er svært viktig å sjekke at tidsskrift, bokutgiver e.l man tenker å publisere IKKE er et "røvertidsskrift"

Medforfatterskap

Forskere skal respektere andre forskeres eller studenters bidrag og følge standarder for forfatterskap og samarbeid. I følge Vancouverkonvensjonen skal rett til medforfatterskap baseres på fire hovedkriterier som alle må oppfylles for at forfatterskap skal være legitimt:

  • Vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data
  • Utarbeiding av selve manuskriptet eller vesentlige deler an manuskriptet eller kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold
  • Godkjenning av artikkelversjon som skal publiseres
  • Oppslutning om ansvaret for at spørsmål vedrørende integriteten eller nøyaktigheten til arbeidet i alle dets aspekter og deler er undersøkt og besvart på en ordentlig måte.

Det er noen ulikheter mellom fagområder/ disipliner når det gjelder medforfatterskap. Les mer her:

Bruk av forfatteradresser på vitenskapelige arbeider

  • Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, blir det en halv forfatterandel til hver av disse institusjonene.
  • Dersom den ene institusjonen ikke omfattes av departementets resultatbaserte omfordeling, får den andre institusjonen allikevel bare en halv forfatterandel.
  • Dersom en forfatter på en gitt publikasjon er oppgitt med to adresser, SKAL begge adressene registreres i CRIStin-posten. Begge adressene vises etter person-navnet i listen over bidragsytere.

Institusjon-kreditering

Kreditering av institusjoner må være rettferdig, særlig i forhold til ansatte med to arbeidsgivere. Det er forskerens ansvar å oppgi den forfatteradresse som han eller hun mener er rettferdig i forhold til det arbeidet som er gjort.

Veiledning

Dersom en veileder ønsker å anvende studentens upubliserte datamateriale eller forskningsresultater i egne publikasjoner eller forskning, skal studenten gi sitt samtykke. På samme måte kreves veileders samtykke når en student ønsker å anvende veileders upubliserte materiale eller resultater.

Negative resultater

Man bør etterstrebe å publisere også negative resultater.

Published 27. august 2015 - 10:36 - Updated 4. February 2020 - 10:14