Universitetsstyremøte 15. mars

Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen
Tid: 09.00-16.00. Lunsj kl. 12.00

Universitetsstyremøte 15. mars

Protokoll fra møtet 15.03.2017.

Sakliste:

26/2017

Godkjenning av innkalling og sakliste

27/2017

- Godkjenning av protokoll fra 19.01.2016
- Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte 02.03.2017
- Godkjenning av protokoll fra 09.03.2017 (ettersendes)

28/2017

Referat fra IDF-møtet 13.03.2017

29/2017

Orienteringssaker fra Styreleder og Rektor

30/2017

Orientering fra Statsbygg ved prosjektdirektør Erik Antonsen

31/2017

Status fra Prosjektstyret ved leder av Prosjektstyret Olaf Melbø

32/2017

NMBUs Campusplan 2017 – 2020 - 2040
«Arealnormer og 0-alternativer», 14.02.2017 (kun internett)
«Optimal utnyttelse av Samlokaliseringsprosjektet», 15.02.2017 (kun internett)

33/2017

Etablering av fasiliteter for fjørfe ved NMBU – godkjenning av finansieringsløsning

34/2017

Etablering av et nytt biomedisinsk forskningssenter i Sandnes (SEARCH) – byggestart

35/2017

Årsregnskap 2016

36/2017

Økonomirapport 3. tertial 2016
  – Overføring av midler fra 2016 til 2017

37/2017

Årsrapport (2016 – 2017)

38/2017

Mandat for internrevisjonsgjennomgang av NMBUs arbeid med   avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet
NMBUs oppfølging av internrevisjonsrapportene

39/2017

Fordeling av 20 nye studieplasser - IKT

40/2017

Evaluering av omorganiseringsprosessen 2016

41/2017

Helse, miljø og sikkerhet NMBU. Årsrapport 2016
Vedlegg 1-4 til årsrapport (kun internett)

42/2017

Årsrapport forskerutdanningen for 2016 ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

43/2017

Årsrapport likestilling

44/2017

Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2016

45/2017

Årsrapport NMBUs klagenemnd

46/2017

Retningslinjer for NMBUs klagenemnd, revidert          

47/2017

Klage fra student (unntatt off. jfr. Off.lova §23)

48/2017

Referatsaker
a) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert 23.01.2017: Regnskapet 2016 - Interimrevisjon - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (uts. off. jf. rrevl. § 18(2))
b) Brev til Riksrevisjonen (RR) datert 22.02.2017: Svarbrev   Riksrevisjonen - interimrevisjon regnskapet 2016 (unntatt off. iht Offl § 5)
c) Årsplan for styresaker 1. halvår 2017
d) Orientering om oppnevning av eksterne fakultetsstyremedlemmar i fakultetstyrene frå 1.1.2017
e) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 24.01.2017: Innovasjonssenter Campus Ås AS – Riksrevisjonens etablering av kontroll
f) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 01.02.2017: Høring – forslag til endringer i forskrift om felles klagenemnd
g) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 06.02.2017: Opptakskrav til Bachelor i dyrepleie Bruk av REALFA som opptakskrav fra 2017
h) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 09.02.2017: Oppfølging av FNs bærekraftsagenda
i) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 10.02.2017: Høring - endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår
j) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 24.01.2017: Rundskriv H-3/17 – Fellesføring om effektivisering
k) Protokoll fra fakultetsstyret REALTEK
l) Protokoll fra fakultetsstyret VET
m) Protokoll fra fakultetsstyret LANDSAM
n) Protokoll fra fakultetsstyret MINA
o) Protokoll fra fakultetsstyret KBM
p) Protokoll fra fakultetsstyret BIOVIT
q) Protokoll fra fakultetsstyret HH
r) Møtebok fra Studieutvalget 18.01.2017
s) Møtebok fra Forskningsutvalget 06.02.2017
t) Møtebok fra Prosjektrådet 06.12.2017

49/2017

Evt.

Alle filer i én fil (unntatt referatsakene)

Published 7. mars 2017 - 10:30 - Updated 24. juli 2017 - 14:28