Universitetsstyremøte 16. juni

Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen

Tid: Kl. 08.30-16.00

Universitetsstyremøte 16. juni


Endelig protokoll fra Universitetsstyremøtet 16. juni 2016

Vedtak på engelsk:
US-sak 61/2016: Faglig organisering fra 01.01.2017 og US-sak 62/2016: Styringsreglement for NMBU

Presentasjoner:
US-sak 65/2016: Campusplan

Sakliste:

50/2016

Godkjenning av innkalling og sakliste

51/2016

Godkjenning av protokoll fra 28.04.2016

52/2016

Referat fra IDF-møtet 13.06.2016

53/2016

Orienteringssaker fra Styreleder og Rektor  

54/2016

Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra 01.08.17

55/2016

Etatsstyringsmøtet 2016

56/2016

Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

57/2016

Rapport for 1. tertial 2016

58/2016

Revidert budsjett 2016

59/2016

Rammer budsjett 2017 – innledende behandling

60/2016

Halvårsrapport – Internrevisjon

61/2016

Styring og ledelse. Faglig organisering fra 1.1.2017

62/2016

Styring og ledelse. Styrings- og ledelsesreglement

63/2016

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

64/2016

Opptaksrammer

65/2016

Status fra Prosjektstyret, herunder NMBUs campusplan

66/2016

Beste oppgave 2015  (unntatt for innsyn til 19.08.2016) 

67/2016

Møteplan 1. halvår 2017

68/2016

Oppnevning av styremedlem til UMBs forskningsfond

69/2016

Styreseminar september

70/2016

Fullmaktssaker 1. halvår 2016

71/2016

Referatsaker:

a) Brev fra Riksrevisjonen (RR) datert: 03.05.2016: Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for NMBU (uts. off. jfr. rrevl. §18(2)
b) Orientering om val av studentar til universitetsstyret for perioden 1.8.2016 til 31.7.2017
c) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert: 20.04.2016: Retningslinjer for kontroll med kunnskapsoverføring til utenlandske borgere
d) Brev fra NOKUT datert 28.04.2016: Revidering av erfaringsbasert mastergradsstudium i eiendomsutvikling (90 studiepoeng) ved NMBU – informasjon om videre prosess
e) Brev fra KD datert 28.04.2016: Forskerlinje for veterinærstudenter
f) Brev fra KD datert 27.05.2016: Endringer i universitets- og høyskoleloven – styrets   godtgjørelse
g) Referat fra møte med Prosjektrådet Ur 02.03.2016
h) Referat fra møte med Prosjektrådet SLP 02.03.2016
i) Referat fra møte med Prosjektstyret Campus Ås 06.04.2016
j) Referat fra møte med Forskningsutvalget 14.04.2016

72/2016

Evt.

Her er link til alle dokumentene i en fil (unntatt referatsakene og saker unntatt offentlighet)

Published 8. juni 2016 - 14:59 - Updated 26. February 2017 - 13:41