Innovasjon

Visjon

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal være anerkjent for sin fremragende forskning og sine viktige bidrag til kunnskapsbasert innovasjon og verdiskaping for en bærekraftig samfunnsutvikling. NMBU skal synliggjøre nyskapingsaktiviteten, skape kultur for entreprenørskap og gi studenter og ansatte muligheter til omsette idéer og resultater fra forskningen til løsninger for samfunnet. NMBU skal bidra til åpne innovasjonsprosesser.

Organisering av arbeidet

NMBUs økosystem for verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap inkluderer fakultetenes arbeid på feltet og deres samarbeid med næringsliv og offentlig sektor, utdanningstilbudet innen entreprenørskap og innovasjon, ARD Innovation AS (Technology Transfer Office), Inkubator Ås AS og Eik Idéverksted.

1. NMBU skal bidra til innovasjonsaktiviteter for studenter og ansatte og gi dem muligheten til å utvikle sine entreprenørielle ferdigheter

 • NMBU skal utdanne dyktige kandidater med entreprenørielle- og tverrfaglige ferdigheter, og arbeide for at flere studieprogram har læringsaktiviteter knyttet til utvikling av entreprenørielle ferdigheter.
 • NMBU skal ha innovasjonsaktiviteter på ulike nivå i utdanningen, og arbeide for at flere studenter skal ha praksisopphold som en del av sitt studieprogram.
 • NMBU skal videreutvikle og skape nye arenaer for samspill, nettverk og idéutvikling - Idéverksted, CoWorkingSpace og lignende konsepter.
 • NMBU skal legge til rette for at eksterne aktører kan bidra i undervisningen.

Labarbeid på REALTEK.

Foto
Håkon Sparre

2. NMBU skal bidra til innovasjon og verdiskaping i samfunnet ved å øke samarbeidet med eksterne aktører

 • NMBU skal ha et profesjonelt støtteapparat for samarbeid med eksterne aktører – andre forskningsinstitusjoner, næringsliv, offentlig sektor og organisasjoner.
 • NMBU skal øke tilgjengeligheten av laboratorier og forskningssentre for oppstartsselskaper og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • NMBU skal arbeide for å øke antall større sentre med langsiktig finansiering i samarbeid med eksterne aktører.
 • NMBU skal legge til rette for mobilitet mellom universitetet, næringsliv og offentlig sektor.

Eik idéverksted.

Foto
Håkon Sparre

3. NMBU skal sørge for at ny kunnskap og forskningsbaserte ideer blir utviklet til det beste for samfunnet

 • NMBU skal ha egnede lokaler med møte, kontor- og laboratoriefasiliteter som bidrar til samspill mellom interne og eksterne aktører, og som legger til rette for videreutvikling av forskningsbaserte idéer.
 • NMBU skal arbeide med idéfangst fra studenter og ansatte.
 • NMBU skal legge til rette for at forskningsbaserte idéer med et kommersielt potensiale kan lykkes med nyskaping og industrialisering.
 • NMBU skal være en profesjonell eier av intellektuelle rettigheter (IPR) som støtter opp om universitetets strategi og samfunnsoppdrag.
 • NMBU skal arbeide for at innovasjon og kommersialisering skal bli meritterende.
 • NMBU skal formidle historier om universitetets studenter, kandidater, forskning, kompetanse, innovasjon og verdiskapning nasjonalt og internasjonalt.
 • NMBU skal arbeide for å få innblikk i og kunnskap om studentene og kandidatenes bidrag i samfunnet.

Seminar.

Foto
Gisle Bjørneby

Published 3. januar 2019 - 11:24 - Updated 17. juni 2021 - 14:15