Digitaliseringsstrategi NMBU 2020 – 2024

Strategien gir retning for implementering av innsatsområdet «Det digitale samfunn» i NMBU-strategien «Felles innsats for en bærekraftig framtid». Den skal bidra til at NMBU når mål fastsatt i NMBU-strategien, NMBUs utviklingsavtale og gjeldende sektormål for UH-sektoren.

Digitalisering

Strategien legger føringer for NMBU sin operasjonalisering av Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi og legger til grunn departementets definisjon av digitalisering.

Digitalisering ved NMBU – med mennesket i sentrum

«Felles innsats for en bærekraftig framtid» er overordnet satsning i NMBUs strategi for 2019-2023. Digitaliseringen forandrer samfunnet. NMBU søker å forstå hvordan digital utvikling kan muliggjøre en bærekraftig framtid.

Digitaliseringen vil omforme verdikjeder, endre arbeidslivet og påvirke menneskelig adferd. Det er viktig å ta hensyn til dette når vi skal bidra til å løse de store problemene som uttrykkes i bærekraftmålene. 

Utvikling skapes i møtet mellom mennesker, og i det digitale samfunn må mennesket fremdeles stå i sentrum.  Vi, som utdannere, forskere, studenter, administratorer, ledere og borgere av samfunnet, må samhandle for å skape en bærekraftig framtid.   

Mål:

NMBU skal framstå som et attraktivt universitet i konstant digital utvikling for å utløse studenters og ansattes potensial for læring, til høynet forskningskvalitet, effektivisering av ledelse og administrasjon og forbedret samhandling internt og eksternt.

 

Nasjonale fellesløsninger og standarder

Utfordringer og muligheter ved digitaliseringen er i stor grad like innenfor UH-sektoren. Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning – UNIT har det overordnede nasjonale ansvaret for å gjennomføre regjeringens digitaliseringsstrategi, og vil koordinere utviklingen av digitale fellesløsninger for hele sektoren.

Mål:

NMBU skal kjennetegnes som tydelig og god bruker av nasjonale fellesløsninger gjennom muliggjørende digital teknologi og aktiv deltakelse i samarbeidet med UNIT og UH-sektoren.

NMBU skal:

 • bidra til utvikling av fellesløsninger for forskning, utdanning, innovasjon og forvaltning
 • bruke tilgjengelige fellesløsninger der det er hensiktsmessig for universitetets behov.

Endringer, kompetanse og brukerstøtte

Nye digitale løsninger endrer akademia og åpner for helt nye muligheter innen forskning, utdanning, innovasjon og administrasjon.  Digitalisering vil kunne erstatte, utfylle eller forsterke menneskelig innsats på alle områder. Dette gjelder også administrative tjenester hvor digitale arbeidsprosesser og utvikling av kunstig intelligente systemer vil kunne føre til effektivisering og rådgiving.

De digitale endringene vil antagelig skje i stadig større takt, og alle vil møte nye krav til digital kompetanse og behov for god brukerstøtte. For å lykkes med digitaliseringsprosesser må vi lytte til brukerne og deres behov. Kommunikasjon er derfor en viktig del av arbeidet med å utvikle nye tjenester.

Mål:

NMBU skal kjennetegnes av god kompetanse i digitale verktøy gjennom kvalifisert bruk av digitale løsninger for aktiviteter og prosesser rundt forskning, utdanning, innovasjon, formidling og forvaltning.

NMBU skal:

 • skape digital trygghet for alle medarbeidere, og prioritere kompetansefremmende tiltak gjennom opplæring, god veiledning og solid brukerstøtte
 • jobbe med god delingskultur, bruke digitale arbeidsflater og -prosesser
 • gjennom omstilling og rekruttering bygge opp digital kompetanse for framtiden.

Utdanning

Høy kvalitet i utdanning er et uttrykt mål gjennom KDs målstruktur og NMBUs satsning på fremragende utdanning og forskning.  NMBUs læringsfilosofi er etablert som norm ved universitetet. Digitalisering skal være et virkemiddel for å nå dette målet.

Studentaktive læringsformer, alternative tilbakemeldings- og vurderingsformer og styrking av pedagogisk kompetanse er områder hvor digitalisering skal bidra til utvikling. Det er viktig å ha et gjennomtenkt pedagogisk grunnlag for implementeringen av digital teknologi i undervisningen. Læring skjer best i et fellesskap, i kontakt mellom studenter, og i kontakt mellom studenter og underviser. 

Ved utvikling av lokaler skal det legges til rette for læring hos studenten gjennom hensiktsmessig bruk og utvikling av digitale løsninger som skaper bedre rom for samhandling og dialog, og som skaper motivasjon for og oppmerksomhet til fagenes innhold.  Et framtidsrettet utdanningstilbud skal bidra til digital kompetanseheving og ruste studentene til et arbeidsliv i rask endring.  

Mål:

NMBU skal kjennetegnes ved å ha høy digital endringskompetanse til støtte for fremragende utdanningskvalitet.

NMBU skal:

 • øke digitale ferdigheter og kompetanse hos de som har undervisningsansvar og hos studentene
 • bruke hensiktsmessige digitale løsninger til støtte for læring, samhandling, kvalitetsarbeid og evaluering  
 • gjøre bruk av digitale arenaer for samhandling internt og eksternt rundt åpne læringsressurser
 • bruke digitale verktøy til støtte for mobilitet og læring hele livet.

Forskning og innovasjon

Fremragende forskning er ledd i FFU-satsningen i den overordnede strategien til NMBU.  Innen forskning skal digitalisering bidra til kvalitetshevning. Digitalisering vil kunne effektivisere forskernes hverdag og utstyre dem med kraftigere verktøy i søken etter ny kunnskap og ny innovasjon.  I tråd med NMBUs strategi for verdiskapning og innovasjon 2019-2022  skal universitetet synligjøre nyskapningsaktivitet, skape kultur for entreprenørskap og skape muligheter for studenter og ansatte til å omsette idéer og resultater fra forskning til bærekraftige løsninger for samfunnet.  Digitalisering
vil kunne lette tilgangen til relevante forskningsresultater og forskningsdata og gjøre det enklere å
samhandle med andre på tvers av sektorer og geografiske avstander.  Digitalisering vil være viktig for
vår åpenhet og samspill med omverdenen, og digitale løsninger og arenaer vil være viktige for å sikre
samhandling med nasjonale og internasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer.  

Mål:

NMBU skal kjennetegnes av åpen forskning og innovasjon av høy kvalitet og troverdighet gjennom bruk av anerkjente digitale løsninger og standarder for forvaltning av forskningsdata, publisering, forskningsdokumentasjon  og formidling.
    
NMBU skal: 

 •  bidra til åpen tilgang til forskningsdata, forskningsresultater og publikasjoner
 • sikre kapasitet og infrastruktur for åpen vitenskap og åpne innovasjonsprosesser 
 • sikre god og etterprøvbar behandling av forskningsdata, publikasjoner og forskningsdokumentasjon
 • bruke digital prosesstøtte for etablering, gjennomføring og avslutning av forskningsprosjekter, samt digitale løsninger for oppfølging av forskerutdanningen
 • sikre avansert IT-støtte på lokal og nasjonal  forskningsinfrastruktur.

Administrasjon og ledelse

Digital utvikling skal gi bærekraftig ressursutnyttelse i hele organisasjonen. Økt effektivitet i administrasjon og ledelse krever bruk av digitale verktøy for dialog, prosesser, oppgaveløsning, kompetanseutvikling og trygg forvaltning. Ledere må være pådrivere for endring og sikre kapasitet, ressurser og kompetanse i organisasjonen. Det må skapes kunnskapsrom og fora hvor den enkelte og enheter får opparbeidet forståelse, modenhet og eierskap til arbeidsprosesser og digitale verktøy.

Mål:

NMBU skal kjennetegnes av digital fremsynthet gjennom digitale administrative arbeidsprosesser og tjenester som frigjør ressurser til undervisning, forskning og innovasjon.

NMBU skal:

 • digitalisere, standardisere og forenkle samspillet internt og mot brukere av våre tjenester
 • sikre gjenbruk av data, god tilgang til informasjon og samhandlende prosesser til støtte for saksbehandling og beslutninger
 • ha trygg digital forvaltning med brukervennlige selvbetjente tjenester og universell utforming.

Infrastruktur og informasjonssikkerhet

Implementering av GDPR-reglement, Nasjonal strategi for digital sikkerhet, gjennomføring av ikt-prosjekter og etablering av infrastruktur i Veterinærbygningene er områder hvor nasjonal politikk og interne faglige behov gir sentrale føringer for NMBUs digitale infrastruktur og informasjonssikkerhet.

Internasjonaliseringen av forskning krever at systemer for datahåndtering harmonerer med systemene i samarbeidende land. Nasjonale føringer for infrastruktur og bruk av fellesløsninger, tjenester og arkitektur skal følges. 

Mål:

NMBU skal kjennetegnes av trygg og forutsigbar forvaltning gjennom bruk av teknologi, tjenester, organisering og systemer for informasjonssikkerhet i tråd med gjeldende nasjonale og internasjonale standarder.

NMBU skal:   

 • benytte virksomhetsarkitektur som metode og verktøy for anskaffelse og koordinering av digital teknologi på tvers av alle enheter
 • sikre gjennomgående systemer og kompetanse for styring og håndtering av informasjonssikkerhet i alle deler av organisasjonen.
 • utvikle kompetanse og modning i hele organisasjonen rundt informasjonssikkerhet og personvern
 • sikre it-juridisk støtte til framtidige digitaliseringsprosjekter for håndtering av avtaler og informasjonssikkerhet.

En anvendt strategi

Digitaliseringsstrategien er ambisiøs. Implementering krever aktive handlinger og bruk av arbeidsressurser, både sentralt og på fakultetene.  Det må foretas evaluering og læring underveis.

Digitaliseringsprosjekter gjennomføres i tråd med NMBUs prosjektveiviser, og prosjektgruppene skal være tverrfaglig sammensatt for å sikre innovasjon på tvers.

Målene satt i digitaliseringsstrategien er retningsgivende for valg og prioriteringer av digitaliseringsprosjekter i årsplaner og budsjetter for strategiperioden. 

Administrasjonsdirektør har det overordnede ansvar for at strategien følges opp med prosjekter identifisert gjennom årshjulets plan- og budsjettprosesser.

Avdelingene og fakultetene har ansvar for at prosjektgevinstene hentes ut gjennom implementering, lokale tiltak og løpende oppfølging.  

Published 28. oktober 2019 - 14:46 - Updated 28. oktober 2019 - 15:21