Tiltaksliste miljø

Større prosjekt 2017-2020

Prosjekt «Auka resirkulering» - nytt anbod hausten 2018

Sykkelstrategi inkl. utvikle tilbodet om sykkelparkering med og utan tak samt garderobefasilitetar. Vidareføre eigne sykkeldagar vinter og sommar.

Nytt miljøleiingssystem for NMBU

Campusplan

Høve for solcelleanlegg

 

Mindre tiltak 2017-2020

Fakultetsvis oppfølging av miljø

Vidareutvikle informasjon om miljøarbeidet ved NMBU og leggje opp informasjon på websidene i høve til miljøopplysningslova på norsk og engelsk

Miljøbrosjyre til nytilsette og ny brosjyre på engelsk

Energisparing på SHF

BREEAM-NOR  standard i høve til byggjeprosjekt

Avhending av miljøskadelege kjemikaliar 

Oppdatere bygdebikeprosjektet

Klima- og miljørekneskap i samarbeid med NTNU, samt effekt av ENØK-tiltak må synleggjerast på miljøsidene til NMBU

Synleggjere NMBU sine miljøtiltak på eigne areal og miljøarbeidet på Ås gard

Sjå på moglege gjenbruksordningar for møblar og utstyr

Klimagassrekneskap testast på eit byggjeprosjekt

Innføre fossile byggjeplassar i større byggjeprosjekt

Synleggjere energiovervakingssystemet til NMBU med årlege energirapportar per bygg

Vurdere BREEAM-NOR-krava for anskaffingar og inn i prosjektmalar for byggjeprosjekt

Velje energieffektive løysingar i byggjeprosjekt

Kartleggje biomangfald på områda til NMBU

Miljøeffektiv bruk av takflater

Vidareutvikle og synleggjere grøn student-innovasjon i samarbeid med NMBUs TTO

 

Pågåande mindre tiltak

Bruke miljøsertifiserte produkt der det er mogleg

Innkjøp av el-bilar der det er mogleg

Vidareføre arbeidet med sikker handtering av kjemikaliar og plantevernmiddel

Involvere tilsette og studentar i å forbetre miljøarbeidet gjennom prosjekt og arbeidsgrupper

Bruke energiovervakingssystem «energinet» til å effektivisere drift ytterlegare

Jobbe for eit betre kollektivtilbod til og frå campus Ås

Rydjeprosjekt Korsegårdsmyra

Utvikle digital saksbehandlarflyt inkl. elektronisk signatur

Published 5. mars 2018 - 13:24 - Updated 9. januar 2019 - 21:38