Miljømål

Miljømål

NMBU sitt viktigaste bidrag til betre miljø er gjennom utdanning av kandidatar, forsking, formidling og innovasjon. NMBU skal vere internasjonalt i forskingsfronten og utdanne kandidatar godt rusta til å bidra til ei berekraftig framtid.

NMBU vil belaste miljøet minst mogleg og miljøomsyn skal integrerast i drift av verksemda. NMBU skal jobbe for å bli klimanøytral og skape positive miljøeffektar gjennom aktiv arealforvaltning.

NMBU skal

 • Gjere miljøperspektivet framståande i fagleg verksemd og bidra med forskingsbasert miljøkompetanse til samfunnet
 • Utdanne miljømedvitne kandidatar med kunnskap til å løyse framtidas utfordringar og vidareutvikle studietilbod i miljørelaterte emne for kandidat- og etterutdanning
 • Skape miljømedvit blant tilsette og studentar
 • Vise aktsemd på feltarbeid og ekskursjonar i sårbar natur
 • Redusere avfallsmengder og leggje til rette for gjenbruk av ressursar
 • Leggje til rette for at tilsette og studentar vel miljøvenleg transport til og frå NMBU på jobb- og studiereisar.
 • Stille miljøkrav til leverandørar av varer og tenester
 • Minimalisere forureina utslepp til jord, vatn og luft
 • Dokumentere og vere open om miljøsaker
 • Redusere energi- og vassforbruk, og i størst mogleg grad bruke fornybare energikjelder
 • Arbeide kontinuerleg for å ta i bruk dei mest miljøvenlege løysingane
 • Skape positive miljøeffektar gjennom aktiv arealforvaltning
 • Leggje til rette for biologisk mangfald på eigedomane til NMBU
 • Lage klimarekneskap på utvalde område og konkretisere mål og tiltak på basis av dette

 

 

Published 7. desember 2016 - 12:10 - Updated 9. januar 2019 - 21:04