Statsbygg

  • SLP-bygningen. Modell.
    Foto
    PGCampus Ås/Statsbygg

Statsbyggs miljøarbeid på Campus Ås, Samlokaliseringsprosjektet.

Miljøarbeid i statsbyggprosjektene

I alle sine prosjekter har Statsbygg en miljøoppfølgingsplan. Denne planen inneholder hvilke miljømål som gjelder for prosjektet og en plan for hvordan disse målene skal oppnås. For Campus Ås omfatter disse miljømålene energi, materialer, klimagassutslipp, avfall, utslipp og rensing. Statsbygg følger opp disse målene gjennom prosjekteringen og utførelsen for å ivareta at målene for prosjektet oppnås.

Rivearbeider

I forbindelse med utbyggingen av nytt bygg på Campus ÅS skal Statsbygg rive en rekke bygg for å gi plass til bygningskomplekset for samlokaliseringen av NMBU, VI og NVH. For alle byggene som skal rives er det gjennomført en miljøkartlegging for å avdekke om byggene inneholder spesialavfall eller farlig avfall. Rivning av byggene følger disse miljøkartleggingene samtidig som avfallet fra rivningen kildesorteres.

Rensing fra byggegropen

Høsten/august 2015 starter utgravingen av byggegropen for samlokaliseringsprosjektet. Før oppstart av gravearbeidene skal det etableres et sedimentasjonsanlegg for rensing av lensevann og overflatevann fra anleggsområdet. Det skal legges opp til et overvåkningsprogram for Vollebekken gjennom hele utgravingsperioden. I tillegg vil følgende tiltak gjennomføres for å redusere forurensning fra byggegropen:

•Alt lensevann og overflatevann fra anleggsområdet skal pumpes til sedimentasjonsanlegget før utslipp til Årungen.

•Naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares langs Vollebekken.

•Det skal etableres rutiner for å forhindre forurensning og ha beredskap for akutt forurensning.

•Det skal etableres egne plasser for vask, vedlikehold og påfylling av drivstoff for anleggsmaskiner. Alt vaskevann skal samles opp og ledes til overvannssystemet.

Energi

Campus Ås samlokaliseringsprosjektet bygges etter krav til passivhus. Det betyr at bygningskroppen prosjekteres og bygges for å minimere behovet for romoppvarming og kjøling.

Samtidig med at bygget skal etterleve krav til passivhus, vil også bygget prosjekteres for å oppnå energimerke B i NVEs energimerkeordning.

Energioppfølgingssystem

Dette legges opp til et omfattende energioppfølgingssystem, som muliggjør detaljert oppfølging av energiforbruket på Campus Ås. Dette er i tråd med dagens fokus på energiforbruk på resten av Campus Ås. Energioppfølgingssystemet legges opp til å være formålsdelt.

 Materialer og materialkrav

Helse og miljøfarlige stoffer

Statsbygg stiller krav til at materialer som inneholder stoffer (mer enn 0,1 vektprosent) på prioritetslisten og kandidatlisten skal unngås. Dette følges opp i prosjekteringen av bygningskomplekset, samtidig som det stilles tydelige krav til entreprenøren i forhold til kontroll av materialer og produkter.  Statsbygg kommer til å følge opp entreprenøren på dette kravet.

EPD

Prosjektet har krav til å samle inn 10 EPD (miljødeklarasjon).  Det vil stilles krav til innsamling av EPD innenfor ulike produktgrupper i de ulike kontraktene som inngås i byggefasen. Dette vil føre til at byggeprosjektet vil samle inn betydelig flere EPDer enn det som er målet for prosjektet.

Trevirke

Statsbygg har i sine prosjekter et forbud mot bruk av tropisk tømmer. I Statsbyggs prosjekter skal trevirke fra bærekraftig skogsdrift benyttes. Det stilles derfor krav til at entreprenøren skal legge frem dokumentasjon på at trevirke er sertifisert i henhold til FSC, PEFC eller tilsvarende.

Klimagassutslipp

Prosjektet har et mål om å redusere klimagassutslippet med 20 % i forhold til et nytt referansebygg. Referansebygget forutsettes da bygget etter TEK 10 og med «tradisjonelt» materialvalg. For Campus ÅS prosjektet er det beskrevet krav til bruk av lavkarbonbetong for majoriteten. Dette er en type betong med mindre CO2 utslipp enn tradisjonell betong. I dekkene er det beskrevet «bubbleDeck»

 Avfall

 Statsbygg har et mål om 80 % kildesortering på byggeplass. Alle entreprenørene har ansvar for å kildesortere sitt avfall og rapportere avfallsmengder til Statsbygg.

 

Published 21. mai 2015 - 16:23 - Updated 11. juni 2015 - 12:45