Miljøtiltak

NMBU fikk hederlig omtale og innspill på forbedringsområder i Universitas kåring på miljø

NMBU har forbedret sine miljøprestasjoner betydelig de siste årene. NMBU bruker fjernvarme og strøm med opphavsgaranti. Vannforbruket er redusert til 1/10 i løpet av ti år, energisparingstiltak i bygg er utført og det er opprettet miljøstasjoner på begge campus. NMBU eier 13 el-biler og ansatte har tilgang til 66 elbilparkeringsplasser på Ås og Adamstuen. I 2016 har miljørådet utarbeidet miljømål og tiltak for NMBUs videre miljøarbeid. Sykkelprosjektet «Bygdebike» er startet sammen med Ås kommune og Åspro. NMBU fikk flere medieoppslag om dette innovative prosjektet. Avfallssortering er etablert i SiÅs’ største kantiner. I 2017 vil miljørådet blant annet arbeide for økt resirkulering av NMBUs avfall og forbedring av sykkelmulighetene på Campus Ås.

Miljørådet

Miljørådet skal gi faglige råd om spørsmål som vedrører universitetets miljøarbeid og våre sparringspartner for NMBUs miljøkoordinator. Miljøhandlingsplanen skal revideres for å tilpasses det nye universitetet og rådet skal ha en aktiv rolle i utarbeidelsen av denne.  

Du kan lese mer om miljørådet her.

Miljøledelse
NMBU har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 fra 2004 til 2016. I forbindelse med innføring av ny standard har NMBU tatt en pause fra denne sertifiseringen, for å vurdere også andre sertifiseringsordninger på dette området. I 2016 og 2017 har NMBU jobbet med nye miljømål og ny tiltaksplan som en del av et nytt miljøledelsessystem. 

El-bilsatsning

NMBU viderefører satsningen på el-biler og har nå totalt 13 el-biler og en hybridbil. Det er også god dekning på ladestasjoner for ansatte og gjester, til sammen 66 ladepunkter.

Miljø-Campus
Gående og syklende prioriteres på Campus Ås og i den verneverdige delen av parken er det nå begrenset med biltrafikk og parkering. Dette er i tråd med Riksantikvarens føringer og vår egen miljøpolitikk. Parken har en rekke miljøtiltak med blant annet elbiler og elbaserte verktøy. I parken har NMBU også et eget regnbed. Du kan lese mer om det her.

Videokonferanserom
Det er investert i en rekke nye nye videokonferanserom de senere år. Dette fører blant annet til mye mindre behov for å reise mellom Campus Ås og Adamstuen. En oversikt over disse kan du finne her.

Profilering av miljøarbeidet

Synliggjøring av NMBUs miljøarbeid har vært en viktig oppgave i de siste par årene. Det har blitt laget en ekstern webside med navnet «miljøarbeidet ved NMBU». På siden er viktige miljøtiltak på NMBU synliggjort Denne siden er tett vevd sammen med websiden «Miljø, klima, energi» som viser forskning og undervisning innen disse temaene. Her ligger også NMBUs digitale miljøbrosjyre.

Sykkel og Bygdebike-prosjektet

Det har i flere år vært sjekket ut ulike muligheter for bysykler på Ås, uten at dette har vært mulig å realisere. I en studentoppgave fra 2014 kom fire studenter med en forretningsidé om å kjøpe inn enkle sykler med app-baserte låser som de kalte «Bygdebike». NMBU fikk 320.000,- fra Akershus fylkeskommune i oktober 2015 for å få på plass inntil 100 sykler i en egen bysykkelordning på Ås. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Ås kommune og Åspro. Vinteren 2016 ble det kjøpt inn sykler og låser, samt laget skilt og sykkelparkeringsplasser ved Ås stasjon. Det ble i første omgang kjøpt inn 50 sykler med opsjon om å kjøpe inn 50 nye sykler høsten 2016. Prosjektet ble åpnet 19.4. på Ås stasjon med blant annet rektor, ordfører og representanter fra Akershus fylkeskommune. Sykkelprosjektet har fått mye positiv omtale og det har vært tatt i bruk av både studenter og ansatte. NMBU er med i en arbeidsgruppe i Ås kommune som skal se på en sykkel- og gåstrategi i Ås.

Miljøvennlig drift

Fornybar oppvarming

Det er gjennom en årrekke jobbet kontinuerlig med optimalisering av energiforbruk på NMBU. Både Campus Ås og Adamstuen er varmet opp ved hjelp av fjernvarme. NMBU har vært pådriver for å få et fjernvarmeanlegg på Ås.Det var et krav fra universitetet at det skulle legges til rette for forsking  og undervisning i den nye fjernvarmesentralen.

Grønn strøm og eltiltak
NMBU kjøper grønn strøm. Grønn strøm er strøm med opprinnelsesgaranti. Denne typen avtaler viser at strømmen kan bli sporet tilbake til et vindkraftverk, et solcelleanlegg eller en annen fornybar energikilde. Universitetet har i de senere år byttet ut mange lyspærer til LED-belysning og andre lavenergipærer og det er standard å montere behovstyrt lys (basert på luxmålinger eller bevegelsessensorer). Det er også lagt inn et betydelig arbeid og gode rutiner på styring av elektrisk varme.

Miljøstasjonen og kildesortering
Campus Ås har i dag en godt fungerende miljøstasjon med 11 forskjellige fraksjoner. Det er egne containere for metall, treverk, papp/papir, isopor, glass, landbruksplast, ee-avfall, lysrør, batterier og restavfall. På Campus forøvrig er det utplassert containere for papir/papp og restavfall. Campus Adamstuen har også egen miljøstasjon med frasjoner for treverk, metall, smittestoffer og kjemikalier. Våre vaktmestre er en av våre viktigste bidragsytere til resirkulering av avfall. Høsten 2018 skal NMBU ha ut et nytt anbud på renovasjon. NMBU har som mål å bli enda bedre på kildesortering. Det jobbes nå fakultetsvis med å få på plass resirkulering på flere steder på NMBU.

Energiforbruk
Det er gjennom en årrekke jobbet kontinuerlig med optimalisering av energiforbruk på Campus. Dette har gitt seg utslag i noe lavere totalforbruk selv om antall studenter og ansatte har økt jevnt. Energiforbruk pr. person (ansatte og studenter) har dermed hatt en svært positiv utvikling og er nesten halvert på de siste 10 årene.

Vannforbruk
Vannforbruket per person er redusert til en tiendepart av hva det var for 10 år siden. Den kraftige reduksjonen i vannforbruket skyldes at Campus Ås, over flere år, har skiftet ut gamle, utette vannledninger på og rundt campus. En oppgradering som har koster over 40 millioner kroner totalt.

Klimaregnskap
NMBU har i forbindelse med deltagelse i prosjektet grønn stat beregnet deler av virksomhetens klimapåvirkning. De viktigste påvirkningskildene er kartlagt. Dette vil videreføres og flere relevante forurensningskilder bør vurderes inn i et slikt regnskap, både negative (f.eks. husdyrhold) men også positive (f.eks. skog).Dette er områder NMBU forsker på og dette vil bli tatt med når man har anerkjente beregningsmetoder og relevante tall for dette. Foreløpig er heller ikke innkjøp av varer og tjenester, som gir indirekte påvirkning, tatt med i klimaregnskapet. Energiforbruk i universitetets bygningsmasse som gir den største direkte klimapåvirkningen. Av disse var det særlig fyringsolje som ga store CO2-utslipp. Dette er nå i stor grad erstattet med fjernvarme, både på Campus Ås og på Adamstuen.

Miljøarbeidet i statsbyggprosjektet kan du lese om her

Opplæring på laboratoriene
Alle ansatte, studenter og gjesteforskere skal gjennomgå opplæring når de starter på våre laboratorier. NMBU har utarbeidet en egen laboratoriehåndbok og mange rutiner knyttet til dette.

Opplæring i avfallshåndtering og bruk av stoffkartotek er en viktig del av dette. NMBU har også laget en rekke filmer som skal brukes i opplæring på dette området. Noen av filmene kan du se her.

Miljøvennlige kortlesere på printere
For å redusere det unødvendige papirforbruket, har de fleste NMBU printere/kopimaskiner kortleser. Dette gir flere fordeler enn redusert papirforbruk. Undersøkelser andre steder viser at 30% av utskriftene kastes/ikke hentes på printeren og mange bedrifter får opptil 50% reduksjon med kortbruk på en utskrift. NMBU har redusert papirbruk de senere årene.

 

 

Published 12. mars 2015 - 9:31 - Updated 19. February 2018 - 16:49