Miljøvennlige utearealer

Mål 2030

NMBUs utearealer skal fremme miljø og biologisk mangfold og skape trivsel og naturglede

Mål 2020

 • Ha miljøaspektet som en viktig faktor i bevaring, utvikling og drift av Universitetsparken.
 • Miljøeffektiv bruk av takflater
 • Grønn drift av uteanlegg og kretsløpsbasert parkdrift
 • Utearealer har et biomangfold

 Tiltak

Innen 2030:

Kartlegge biomangfold på NMBUs områder

Tiltak:

 •  Klimagassregnskap for gatevarme
 • Plan for miljøeffektiv og klimavennlig skjøtsel
 • Oversikt over overvannshåndtering
 • Gamle forurensninger i grunnen skal kartlegges og fjernes eller sikres på en forsvarlig måte. Følge opp opprydning på Korsegårdsmyra
 • Tak- og overflatevann skal fanges opp, behandles og benyttes til vanning, i dammer eller andre positive formål.
 • Habitatforbedrende tiltak og tiltak for å bevare rødlistede arter.
 • Aktivt fjerne uønskede innførte arter som er i spredning på NMBUs områder.
 • Bevare NMBUs landbruksarealer (jord, skog og beite) og vurdere frivillig vern av deler av skogen.
 • Minimal bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel og redusere utslipp av fosfor til Årungen med planmessig gjødsling, grønne belter mot vannet, fangdammer og unngå økning av antall beitedyr i området.
 •  Vurdere nedgravde søppelkontainere der det er hensiktsmessig.

 Indikatorer:

 • Årlig registrering og rapportering av bruk av plantevernmidler
 • Overvåking av vannkvaliteten i vann/vassdrag på NMBUs eiendom (kommunen?)
 • Kartlegge dagens biologiske mangfold og opprette et nettverk av målepunkter.
 • Synliggjøring av tiltak som gjennomføres (skilting, kart, websider mv)

 

 

 

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 24. February 2020 - 13:47