Miljøvennlig transport

Mål 2030

 • Eigedomsverksemda sin transport skal vera fossilfri i 2030
 • Jobba for at fleire skal gå eller sykla åt jobben – eller reisa kollektivt
 • Tilretteleggja for tilsette og studentars utsleppsfrie køyretøy

 Tiltak

Sykkel

 • Vidareutvikla gode sykkelfasilitetar på alle bygg (parkering, garderobar, tørkemoglegheiter osb)
 • Auka sykkelparkering ved bygg kor det trengs mellom anna Husdyrfagbygninga og Damgården. Få fleire sykkelparkeringar med tak over
 • Tilretteleggja for at fleire skal gå eller sykla til jobben

 Kollektivtilbod og reiser

 • Etterspørja utslippsfri transport av person, varer og tenester ved EiA/NMBUs innkjøp
 • Samarbeida med Ås kommune, Ruter og NSB for å vidareutvikla og forbetra kollektivtilbodet
 •  Auka fokus på bruk av kollektivtilbod for sensorar og liknande
 • Oppdatera skjema som er i bruk og som kan medføra reiseaktivitet for tilsette og studentar med omsyn åt reisepolicy
 • Implementera reisepolicy og auka andelen miljøvennlege tenestereiser
 • Tilby god reiseplanleggjar via reiseleverandør inkl. miljøvennlege alternativ som tog/buss
 • Laga handlingsplan for å ha gode møterom med videokonferanserom over heile campus. Sikra lett tilgengeleg brukarveiledningar og vedlikehald av utstyret. Informera om videokonferanserom og halda utstyret oppdatert

Elbil

 • Velgja hybrid-, el. bilar eller bilar som brukar biodrivstoff ved fornying av bilparken
 •  Vurdera å prioritera el- og hybridbilar på parkeringsplassane nær bygningar
 •  Vurdera moglege utlånsordningar for el-bilar som kan lånast ut til tilsette i arbeidstida

 Indikatorar

 • Statistikk på reiser inkl flyreiser/antall ansatte med reiselengde og CO2
 • Framstilling av tiltak for å redusera flyreiser
 • Synleggjera gode eksempel på alternativ til flyreiser
 • reisevaneundersøking 2021
 • Framstilling av tiltak for å forbetra kollektivtilbod
 • Framstilling av kampanjer på meir bruk av sykkel, gange eller kollektivtilbod til og frå campus
 • Antall rom som har godt videokonferanseutstyr, opplæring og informasjon på intranett
 • Antall elbilar
 • Antall elbilplassar og straumforbruk
 • Framstilling av oppfølging av garderobehandlingsplan
 • Antall sykkelstativ med og utan tak
 • Tallfesta bruk av Bygdebike 
Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 13. oktober 2020 - 9:21