Miljøvennlig transport

Mål 2030

 • Eiendomsvirksomhetens transport skal være fossilfri i 2030
 • Jobbe for at flere skal gå eller sykle til jobben – eller reise kollektivt
 • Tilrettelegge for ansattes og studenters utslippsfrie kjøretøy

 Tiltak

Sykkel

 • Videreutvikle gode sykkelfasiliteter på alle bygg (parkering, garderober, tørkemuligheter osv).
 • Øke sykkelparkering ved bygg hvor det trengs bl.a. Husdyrfagbygningen og Damgården. Få flere sykkelparkeringer med tak over.
 • Tilrettelegge for at flere skal gå eller sykle til jobben

 Kollektivtilbud og reiser

 • Etterspørre utslippsfri transport av person, varer og tjenester ved EiA/NMBUs anskaffelser
 • Samarbeide med Ås kommune, Ruter og NSB for å videreutvikle og forbedre kollektivtilbudet
 •  Øke fokus på bruk av kollektivtilbud for sensorer og lignende
 • Oppdatere skjema som benyttes og som kan medføre reiseaktivitet for ansatte og studenter med hensyn til reisepolicy
 • Implementere reisepolicy og øke andelen miljøvennlige tjenestereiser
 • Tilby god reiseplanlegger via reiseleverandør inkl. miljøvennlige alternativer som tog/buss
 • Lage handlingsplan for å ha gode møterom med videokonferanserom over hele campus. Sikre lett tilgengelig brukerveiledninger og vedlikehold av utstyret. Informere om videokonferanserom og holde utstyret oppdatert

Elbil

 • Velge hybrid-, el. biler eller biler som benytter biodrivstoff ved fornying av bilparken.
 •  Vurdere å prioritere el- og hybridbiler på parkeringsplassene nær bygninger
 •  Vurdere mulige utlånsordninger for el-biler som kan lånes ut til ansatte i arbeidstiden

 Indikatorer

 • Statistikk på reiser inkl flyreiser/antall ansatte med reiselengde og CO2
 • Beskrivelse av tiltak for å redusere flyreiser
 • Synliggjøre gode eksempler på alternativ til flyreiserreisevaneundersøkelse høsten 2020
 • Beskrivelse av tiltak for å forbedre kollektivtilbud
 • Beskrivelse av kampanjer på mer bruk av sykkel, gange eller kollektivtilbud til og fra campus.
 • Antall rom som har godt videokonferanseutstyr, opplæring og informasjon på intranett
 • Antall elbiler
 • Antall elbilplasser og strømforbruk
 • Beskrivelse av oppfølging av garderobehandlingsplan
 • Antall sykkelstativer med og uten tak.
 • Tallfeste bruk av Bygdebike 
Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 21. February 2020 - 14:26