Miljøeffektiv bygningsmasse

Mål 2030

Bygge, oppgradere og drifte bygningsmassen miljøeffektivt

Mål 2020

Bruke BREEAM som utgangspunkt for miljømål ved rehabilitering av bygg. Videreutvikle helhetlig miljøledelse i eiendomsvirksomheten

 Tiltak

Videreutvikle Eiendomsavdelingens rutiner og prosjektmaler ved å inkludere BREEAM-kriterier
Etablere rutiner for å skifte ut komponenter hvis det gir miljøgevinst

Strakstiltak
Involvere ansatte og studenter i å forbedre miljøarbeidet gjennom prosjekter og arbeidsgrupper
Effektivisere drift ytterligere med energiovervåkningssystem og utbedringer
Synliggjøre effekt av ENØK-tiltak
Vedlikeholdsplan med fokus på miljøtiltak. Bruke løsninger som er bedre enn minstekravet
Redusere bygningsmasse som er lite hensiktsmessig og lite i bruk. Stenge av rom som ikke er i bruk - med unntak av back-up frysere og kjølerom.

Indikatorer

  • Total mengde avfall og kildesortert (%). Ombruk av materialer og inventar
  • Klimagassberegninger på nybygg (antall)
  • Kvalitativ beskrivelse av miljøtiltak ved oppgradering

 

 

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 24. February 2020 - 13:39