Miljøeffektiv bygningsmasse

Mål 2030

Byggja, oppgradera og drifta bygningsmassen miljøeffektivt

Mål 2020

Bruka BREEAM som utgangspunkt for miljømål ved rehabilitering av bygg. Vidareutvikla heilskapleg miljøleiing i eigedomsverksemda

 Tiltak

Vidareutvikla Eigdomsavdelinga sine rutiner og prosjektmalar ved å inkludera BREEAM-kriterier
Etablera rutiner for å skifta ut komponentar viss det gir miljøgevinst

Strakstiltak
Involvera tilsette og studentar i å forbetra miljøarbeidet gjennom prosjekt og arbeidsgrupper
Effektivisera drift ytterlegare med energiovervakingssystem og utbetringar
Synleggjera effekt av ENØK-tiltak
Vedlikehaldsplan med fokus på miljøtiltak. Bruka løysingar som er betre enn minstekravet
Redusera bygningsmasse som er lite hensiktsmessig og lite i bruk. Stenga av rom som ikkje er i bruk - med unntak av back-up frysarar og kjølerom

Indikatorar

  • Total mengde avfall og kildesortert (%). Ombruk av materialar og inventar
  • Klimagassoverslag på nybygg (antall)
  • Kvalitativ framstilling av miljøtiltak ved oppgradering
Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 24. september 2020 - 12:03