Miljø- og klimavennlig innkjøp

Mål:

 •  Stilla relevante miljøkrav i alle innkjøp kor dette gir ein miljøgevinst

Tiltak:

Leverandørnivå/kvalifikasjon: (vert vanlegvis gjort i dag som standard krav)

 • Stilla krav til miljøleingssystem (miljøfyrtårn, ISO14001, EMEA eller beskriva eigne prosedyrar)

På leveransenivå – som ein del av tildelingskriteria (der kor dette kan gi gevinstar):

 • Miljømerking av produkt (ulikt i ulike bransjar)
 • Returavtalar kor dette let seg gjera
 • Krav til type drivstoff/køyretøy/transport ved levering av varer og tenester
 • Innhald/del av resirkulert materiale (kor dette let seg gjera)
 • Dette må vurderast konkret for kvart enkelt innkjøp for at det skal gi meining og vera mogleg å objektivt evaluera
 • Vurdera og innarbeida BREEAM NOR-krava for innkjøp knytta til byggjeprosjekt
 • Vurdera lagerløysingar for større innkjøp og færre leveringar. Setja krav om mindre emballasje der det ikkje trengs
 • Erstatta attverande «vatntårn» med avkjølt vatn frå springen (Landsam)
 • Vurdera returordningar på møblar
 • Ryddeaksjon på utrangerte PCar. Vurdera meir gjenbruk av skjermar, tastatur osv. Vurdera lengre utskiftingsintervall

Indikatorar

Kvalitativ framstilling og eksempel på gode miljøkrav i årsrapport 

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 13. oktober 2020 - 9:20