Klimagassreduksjon

Mål 

 • Klimagassrekneskap vert bruka som vedtaksstøtte 
 • Reduserte utslepp ved gjennomføring av byggjeprosjekt
 • Dokumentera klimagassreduksjon i heile eigedomsverksemda 

 Tiltak 

 • Utarbeida vurderingskriterium for klimagass ved ulike delar av eigedomsverksemda 
 • Utvida klimagassrekneskap
 • Klimagassbudsjett for byggjeprosjekt
 • Innføra fossilfrie byggjeplassar i større byggjeprosjekt
 • Solcelleprosjekt på Ås gard
 • Gjennomgang av kjølegassanlegg med fokus på KFK-gassar

Indikatorar

 • Måla og rekna om til mengde CO2 på energidata og bilbruk
 • Kvalitativ og kvantitativ framstilling av klimagassrekneskap i byggjeprosjekt
 • Antall prosjekt med klimagassregnskap
Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 13. oktober 2020 - 9:18