Kjemikalier

Mål 2020

  • Redusera mengda av miljø- og helseskadelege kjemikalium
  • Inngå nye innkjøpsavtaler for laboratorierekvisita og kjemikalium der miljøperspektivet vert lagt vekt på

Mål 2030

  • Miljøvennleg drift av NMBUs laboratorium

 Tiltak

  • Substituera miljøfarlege kjemikalium så langt det let seg gjera
  • Redusera forbruk av kjemikalium
  • Arbeida kontinuerleg og målretta med opplæring i kjemikaliumhandtering og laboratoriesikkerheit blant tilsette og studentar
  •  Fokusera på miljøvennleg drift av laboratoria ved NMBU

Indikatorar

  • Årviss registrering og rapportering av bruk av plantevernmidlar 
  • Overvaka innkjøp av kjemikalium
Published 31. januar 2020 - 16:42 - Updated 13. oktober 2020 - 9:16