Fornybar energi og redusert energibruk

Mål 2030

 • Redusere bygningsrelaterte energibruk pr m2 med 10 prosent   

Mål 2020

 • Gjennomføre energieffektiviseringstiltak sammen med brukerne
 • Videreutvikle energiledelse
 • Velge energieffektive løsninger ved anskaffelser i byggeprosjekter og optimalisere bruk av eksisterende bygg

Tiltak 

 • Synliggjør NMBUs energiovervåkningssystemet i driften av alle bygninger gjennom årlig energirapport med resultat og tiltak
 • De ansatte blir oppmuntret til å lukke vinduer og slå av lyset og it-utstyr når de drar for dagen.
 • Installere solcelleprosjekt på Ås gård. Vurdere flere solcelleprosjekter.
 • Vurdere å bytte ut damkjel på husdyrforsøk med elkjel
 • Installere lyssensorer der det er mulig og hensiktsmessig
 • Vurdere etablering en intern klimakvoteordning som benyttes til energireduserende tiltak

Indikatorer

 • Kontinuerlig overvåkning av energiforbruk og vannforbruk. Årsrapport på forbruk. Fordele på antall ansatte og studenter
 • Synliggjøre energi fra fornybare energikilder
 • Synliggjøre hva kjøp av strøm med opphavsgaranti gjør med klimabudsjettet
 • Oljeforbruk Fortek dampkjel
 • Tall på oppgraderinger på lyssensorer
 • Beskrive energireduserende tiltak

 

 

Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 20. February 2020 - 12:46