Effektiv arealforvaltning

Overordna mål

NMBU areal skal verta forvalta til beste for miljø, studentar og tilsette

Mål 2023

10% arealeffektivisering av bygningsmassen innan 2023 med utgangspunkt i 1.1.2014

Tiltak

  • Analysera arealbruk
  • Gjennomføra rydding og reduksjon av lagerareal
  • Gjennomføra Campusplan
  • Utarbeida ein heilskapeleg forvaltingsplan som omfattar alle NMBUs areal
  • Synleggjera areal og energibruk for leietakar (innsikt 2.0)

Indikatorar

  • Areal/ antall studentar pluss talet på tilsette
  • Ny bygningsmasse
  • Kvalitativ framstilling av nye prosjekt med fokus på miljø- og klimatiltak
Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 17. august 2020 - 14:57