Avfallsreduksjon og økt sorteringsgrad

Mål 2030

 • Redusera avfallsmengda med 25 prosent 
 • Kildesortering med ein materialgjenvinningsgrad på 70 prosent

Mål 2020

 • Krevja sorteringsgrad på 90 prosent i byggjeprosjekt og redusera emballasje på byggjeplass
 • Leggja til rette for gjenbruk på campus

Tiltak

 • Sjå på moglege gjenbruksordningar for møblar og utstyr
 • Synleggjera god gjenbrukspraksis i prosjekt  
 • Auka resirkulering gjennom ny rammeavtale våren 2021
 • Etablera samla rapporteringsløysing for alt avfall i nytt anbod på avfall i 2021
 • Gjennomføra kildesortering på alle bygg. Leggja til rette for betre resirkulering av matavfall og andre aktuelle fraksjonar
 • Sjå på moglegheita for komprimatorar for papp der det er mest aktuelt
 • Gjennomgang med SiÅs for å redusera avfall frå kantinene

 Indikatorar 

 • Måla og rapportera mengder av sorterte fraksjonar og restavfall
 • Kvalitativ framstilling av arbeidet med forbetring av avfallssortering
 • Måla og rapportera mengde kjemikaliar som er destruert
 • Måla og rapportera mengde innkjøpte kjemikaliar og plantevernmiddel
 • Årlege infokampanjer
 • Skildring av materialattvinningsgraden
Published 31. januar 2020 - 13:52 - Updated 13. oktober 2020 - 9:12