EndNote-stiler for masteroppgaver

Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk Harvard-stil, og også noen nummeriske stiler. Hvis fagansvarlig ikke anbefaler en annen stil, kan du laste ned og benytte en av disse stilene i din masteroppgave.

EndNote-stiler

Innhold:
Hva er en Output Style (stil)?
Harvard-stil for masteroppgaver - Nedlasting av stil
Viktig informasjon ved bruk av Harvard-stilen
Hvordan registrere referanser i EndNote - visning i Word:
 - Bøker
 - Artikler i bøker
 - Konferanser (proceedings)
 - Bidrag ved konferanser (proceedings)
 - Artikler i tidsskrifter
 - Temahefter/rapporter
 - Hoved-/masteroppgaver
 - Artikler i aviser
 - Offentlige dokumenter
 - Lover
 - Websider / materiale funnet på Internett
 - Muntlige / personlige kilder - intervju, forelesninger, e-post
Litteraturlisten - alfabetisk ordnet
Les mer om for hvordan man setter opp en litteraturliste

Hva er en OutPut Style (stil)?

Output Styles (stiler) benyttes for å definere utseende på siteringer og litteraturlister. I EndNote finnes det over 5000 ulike stiler.

Harvard-stil for EndNote som kan benyttes i masteroppgaver

Ulike stiler
Det finnes flere forskjellige teknikker for å knytte sitater til den kilden de er hentet fra. De to vanligste er nummermetoden og navne-år-metoden (gjerne omtalt som Harvardsystemet). Vær oppmerksom på at mange fagtidsskrifter kan ha utviklet egne regler for utforming av siteringer (henvisninger) og bruk av referanser. Disse må i så fall følges, og man finner en rekke stiler i EndNote som da kan benyttes.

Harvard-stil som allerede finnes i EndNote
Det finnes en Harvard-stil som følger med EndNote-programmet, men vi anbefaler ikke at denne benyttes.

Harvard-stil som kan benyttes i masteroppgaver
Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk Harvard-stil som baserer seg på reglene i dokumentet Hvordan sitere korrekt og lage en god litteraturliste.

Hvis fagansvarlig ikke anbefaler en annen stil, kan du laste ned og benytte en av stilene nedenfor i din masteroppgave.

Fremgangsmåte for å få tilgang til NMBUs Harvard stiler:
1)
Fremgangsmåte for alle:
- Åpne stilen, og den åpnes i EndNotes stil-vindu.
- Velg File > Save As i EndNotes toppmeny.
- Filnavnet kan endres før du lagrer stilen.
Stilen blir lagret i default user-mappe:
C:>Users>(your login)>Documents>EndNote>Styles.

Alternativ fremgangsmåte for de som har administrator-rettigheter på egen maskin:
- Lagre stilen på f.eks. Desktop'en.
Tips ved nedlasting: Høyreklikk på stil-lenken, og velg Lagre mål som...
- Deretter flyttes stilen til: C:>ProgramFiles>EndNote>Styles.

 Harvard-stiler
 
Utviklet av NMBU
 Dato  Nedlasting av stil
 Norsk Harvard-stil  30.10.17  Harvard_NMBU_nor 
 Engelsk Harvard-stil  30.10.17  Harvard_NMBU_eng 
 Numeriske stiler
 Basert på NMBUs Harvard-stil.
 Dato  Nedlasting av stil
 Norsk Numerisk stil - alf.
 Litteraturlisten sorteres alfabetisk.
 30.10.17  Number_alph_NMBU_nor 
 Engelsk Numerisk stil  - alf. 
 Litteraturlisten sorteres alfabetisk.
 30.10.17  Number_alph_NMBU_eng
 Norsk Numerisk stil
 Litteraturlisten sorteres numerisk.
 30.10.17  Number_NMBU_nor
 Engelsk Numerisk stil 
 Litteraturlisten sorteres numerisk.
 30.10.17  Number_NMBU_eng


2) Etter nedlasting velger du stil slik:

I EndNote:

a)
Velg Select Another Style via rullegardinmenyen i EndNote's hovedmeny.
b)
Marker ønskelig stil (Harvard_...) og klikk på Choose-knappen.
I Word:

Du kan når som helst endre utseende på litteratulisten ved å velge en annen stil.
a)
I EndNote's verktøylinje i Word velges Format Bibliography.
b)
Fyll ut dialogboksen - velg stilen (Harvard_...).
c)
Ved å klikke på OK-knappen formateres alle siteringene og litteraturlisten produseres i slutten av dokumentet.

Viktig informasjon ved bruk av Harvard-stilen

Hvordan registrere forfattere i EndNote
Forfatternavnet skal føres opp i invertert form dvs. med etternavnet først.
Eks:
- P. R. Smith bør skrives: Smith, P. R.
- Paul Roy Smith bør skrives: Smith, Paul Roy
- Carles de Gaulle bør skrives: de Gaulle, Carles
I Author-feltet kan både initialer og fullt fornavn benyttes. Standardisert skrivemåte er definert i Harvard-stilen slik at en forfatters fornavn vises i litteraturlisten med initialer. Hvis dokumentet har flere forfattere, registreres hvert navn på ny linje i EndNote.
Se eksempel

1 forfatter
I teksten refereres kilden med forfatterens etternavn og utgivelsesår.
Eks: (Gjefsen 1993)
Se eksempel

2 forfattere
I teksten refereres kilden med begge etternavn. Mellom navnene benyttes &-tegnet.
Eks: (Bakken & Moe 1995)
Se eksempel

3 eller flere forfattere
Hvis det er 3 eller flere forfattere om et arbeide, nevnes bare første forfatter i teksten (henvisningen) fulgt av et al.
Eks: (Azioune et al. 2004)
I litteraturlisten føres alle forfatterne opp (begrensning på 10), selv om det i teksten (henvisningen) står f.eks Azioune et al. I litteraturlisten benyttes komma mellom hver, men med &-tegnet foran det siste navnet.
Se eksempel

Institusjon som forfatter
Hvis dokumentet er forfattet av en korporasjon (institusjon etc.), anføres korporasjon som forfatter.
I EndNote må korporasjoner registreres med komma etter navnet f.eks.
- U.S. Department of Agriculture,
Dette fordi all tekst foran komma tolkes som et etternavn.
Se eksempel

Dokumenter uten forfatter
Hvis dokumentet ikke har forfatter (tomt Author-felt), registreres de første to-tre ordene i tittelen i Short title-feltet i EndNote. Tittel vises som forfatter i litteraturlisten, og tittelordene som er registrert i Short title settes inn i siteringen sammen med årstall.
Se eksempel

Alfabetisk litteraturliste som inneholder dokumenter uten forfatter
Et dokument som ikke har forfatter (tomt Author-felt), ordnes i Harvard-stilen inn på alfabetisk plass i litteraturlisten ut fra tittelen.
Se eksempel

Hvordan skille mellom "like" dokumenter
Har to forfattere med samme etternavn publisert noe samme år, brukes forbokstav for å skille dem. Har en forfatter publisert flere dokumenter samme år, skilles disse i Harvard-stilen med a og b.
Se eksempel

Legg til sidetall ol. i sitering
Registrer sidetall som prefix eller suffix i Edit Citation.
Fremgangsmåte:
1. Markére den formaterte siteringen i Word
2. Velg Edit Citation i EndNote's-verktøylinje i Word.
3. Registrer sidetall som prefix/suffix
4. Lagre med ok-knappen.

Slett forfatter eller årstall i sitering
Fremgangsmåte:
1. Markére den formaterte siteringen i Word
2. Velg Edit Citation i EndNote's-verktøylinje i Word.
3. Hak av for Exclude author eller Exclude year.
4. Lagre med ok-knappen.

Hvordan registrere referanser i EndNote og visning i Word

Nedenfor finnes eksempler på registrering av ulike referansetyper, og hvordan disse vises i Word ved bruk av den norske Harvard-stilen.

Bok
Hvis ansvarlig(e) er redaktør(er), benyttes referansetypen Edited Book, bruk ellers referansetypen Book.

Formatert Sitering (Word)
(Gjefsen 1993)
Litteraturliste (Word)
Gjefsen, T. (1993). Husdyrlære. Oslo: Landbruksforlaget. 175 s.              
Registrering i EndNote
Reference Type: Book
Author: Gjefsen, T.
Year: 1993
Title: Husdyrlære
City: Oslo
Publisher: Landbruksforlaget
Number of Pages: 175
Kommentarer
Ordinær registrering av bok.


Bok

Formatert Sitering (Word)
(Gjefsen 1995)
Litteraturliste (Word)
Gjefsen, T. (1995). Fôringslære. 2. utg. Oslo: Landbruksforlaget. 372 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book
Author: Gjefsen, T.
Year: 1995
Title: Fôringslære
City: Oslo
Publisher: Landbruksforlaget
Number of Pages: 372
Edition: 2.
Kommentarer
Edition-feltet (utgave):
Ikke registrer: ed./eds. (i engelsk stil), utg. (i norsk stil).
Ordenstallet må derimot fylles ut: 1st, 2nd (i engelsk stil), 2. (med avsluttende punktum i norsk stil).


Bok

Formatert Sitering (Word)
(Nordhagen 1948)
Litteraturliste (Word)
Nordhagen, R. (1948). Studier over gamle plantenavn. II. Marilykjel, springstrå og jernurt. Et bidrag til låsens og nøkkelens kulturhistorie. Bergens museums årbok. 1946 og 1947. Historisk-antikvarisk rekke, b. 3. 64 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book
Author: Nordhagen, R.
Year: 1948
Title: Studier over gamle plantenavn. II. Marilykjel, springstrå og jernurt. Et bidrag til låsens og nøkkelens kulturhistorie
Series Title: Bergens museums årbok. 1946 og 1947. Historisk-antikvarisk rekke
Volume: 3
Number of Pages: 64
Kommentarer
Registrering av en bok som tilhører en bokserie.
Bindnr registreres i Volume-feltet.


Artikkel i bok

Formatert Sitering (Word)
(Rapp 1990)
Litteraturliste (Word)
Rapp, K. (1990). Metoder for kultivering av moltemyr. I: Landbrukets årbok 1991, s. 232-236.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book Section
Author: Rapp, K.
Year: 1990
Title: Metoder for kultivering av moltemyr
Book Title: Landbrukets årbok 1991
Pages: 232-236
Kommentarer
Ordinær registrering av artikkel i en bok.


Artikkel i bok

Formatert Sitering (Word)
(Sanders 1992)
Litteraturliste (Word)
Sanders, D. W. (1992). Soil conservation: Strategis and policies. I: Tato, K. & Hurni, H. (red.) Soil conservation for survival, s. 17-28. Ankey, Iowa: Soil and Water Conservation Society.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book Section
Author: Sanders, D. W.
Year: 1992
Title: Soil conservation: Strategis and policies
Editor: Tato, K.
Hurni, H.
Book Title: Soil conservation for survival
City: Ankey, Iowa
Publisher: Soil and Water Conservation Society
Pages: 17-28
Kommentarer
Registrering av artikkel i en bok hvor ansvarlig er redaktør.


Artikkel i bok

Formatert Sitering (Word)
(Vinje 1978)
Litteraturliste (Word)
Vinje, F. E. (1978). Å forbedre sine språkvaner. I: Johnsen, E. B. (red.) Vårt eget språk, b. 3 Skriftspråket, s. 34-133. Oslo: Aschehoug.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book Section
Author: Vinje, F. E.
Year: 1978
Title: Å forbedre sine språkvaner
Editor: Johnsen, E. B.
Book Title: Skriftspråket
City: Oslo
Publisher: Aschehoug
Volume: 3
Pages: 34-133
Series Title: Vårt eget språk
Kommentarer
Registrering av artikkel i en bok som tilhører en bokserie.


Konferanse
Publiserte
konferanser registreres som referansetype Book eller Edited Book. Referansetypen Conference Proceedings benyttes kun for upubliserte konferanser.

Formatert Sitering (Word)
(Hanxi 1990)
Litteraturliste (Word)
Hanxi, Y. (red.). (1990). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987. Beijing: Science Press. 629 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Edited Book
Editor: Hanxi, Yang
Year: 1990
Title: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987
City: Beijing
Publisher: Science Press
Number of Pages: 629
Kommentarer
Konferansens navn, sted og dato registreres som tittel.
Eksempel på publisert konferanse med ansvarlig redaktør, her benyttes derfor referansetypen Edited Book.


Publisert konferanse - benytt referansetypen Edited Book:

Formatert Sitering (Word)
(Søegaard 2000)
Litteraturliste (Word)
Søegaard, K. (red.). (2000). Grassland farming: Balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000. Grassland Science in Europe, b. 5. Tjele: Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum. 578 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Edited Book
Editor: Søegaard, K.
Year: 2000
Title: Grassland farming: Balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000
Series Title: Grassland Science in Europe
City: Tjele
Publisher: Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum
Volume: 5
Number of Pages: 578
Kommentarer
Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Title-feltet.
Deretter registreres konferansens navn, sted og dato også i Title-feltet.


Upublisert konferanse - benytt referansetypen Conference Proceedings:

Formatert Sitering (Word)
(Hanxi 1987)
Litteraturliste (Word)
Hanxi, Y. (1987, August 15-20). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China.
Registrering i EndNote
Reference Type: Conference Proceedings
Author: Hanxi, Yang
Year of Conference: 1987
Title: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation
Conference Name:  
Conference Location: Hohhot, The People's Republic of China
Date: August 15-20
Kommentarer
Hvis konferansen ikke har en egen tittel, registreres konferansens navn i Title-feltet. Registrer ellers konferansens navn i Conference Name feltet.


Bidrag ved konferanse
Publiserte
bidrag registreres som referansetype Book Section. Referansetypen Conference Paper benyttes kun for upubliserte bidrag.

Formatert Sitering (Word)
(Crush 1990)
Litteraturliste (Word)
Crush, J. R. (1990). Nitrogen fixation in grassland development. I: Hanxi, Y. (red.) Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987, s. 475-479. Beijing: Science Press.
Registrering i EndNote
Reference Type: Book Section
Author: Crush, J. R.
Year: 1990
Title: Nitrogen fixation in grassland development
Editor: Hanxi, Yang
Book Title: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987
City: Beijing
Publisher: Science Press
Pages: 475-479
Kommentarer
Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Book Title-feltet. Deretter registreres konferansens navn, sted og dato i samme felt.
Eksempel på publisert konferanse-bidrag - referansetype: Book Section.


Referansetypen Conference Paper benyttes kun for upubliserte bidrag:

Formatert Sitering (Word)
(Crush 1987)
Litteraturliste (Word)
Crush, J. R. (1987, August 15-20). Nitrogen fixation in grassland development. Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China.
Registrering i EndNote
Reference Type: Conference Paper
Author: Crush, J. R.
Year: 1987
Title: Nitrogen fixation in grassland development
Conference Name: Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation
Conference Location: Hohhot, The People's Republic of China
Date: August 15-20
Kommentarer
Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Conference Name-feltet. Deretter registreres konferansens navn i samme felt.
Eksempel på upublisert konferanse-bidrag - referansetype: Conference Paper.


Artikkel i tidsskrift
Elektroniske tidsskrifter som krever abonnement ved NMBU - ikke er gratis for ALLE - føres som trykt tidsskrift (Journal Article) uten å vise URL i litteraturlisten.

Formatert Sitering (Word)
(Azioune et al. 2004)
Litteraturliste (Word)
Azioune, A., Ben Slimane, A., Hamou, L. A., Pleuvy, A., Chehimi, M. M., Perruchot, C. & Armes, S. P. (2004). Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: Application to the covalent attachment of proteins. Langmuir, 20 (8): 3350-3356.
Registrering i EndNote
Reference Type: Journal Article
Author: Azioune, A.
Ben Slimane, A.
Hamou, L. A.
Pleuvy, A.
Chehimi, M. M.
Perruchot, C.
Armes, S. P.
Year: 2004
Title: Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: Application to the covalent attachment of proteins
Journal: Langmuir
Volume: 20
Issues: 8
Pages: 3350-3356
Kommentarer
Er det tre eller flere forfattere om et arbeide, nevnes bare første forfatter i teksten (siteringen/henvisningen). I litteraturlisten føres alle forfatterne opp, selv om det i henvisningen står Azioune et al.
Hvis dokumentet har flere forfattere registreres hvert navn på ny linje i EndNote.


Artikkel i tidsskrift

Formatert Sitering (Word)
(Bakken & Moe 1995)
Litteraturliste (Word)
Bakken, A. K. & Moe, R. (1995). Height and quality control in Christmas begonia by growth-retarding temperature regimes. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and Plant Science, 45 (4): 283-291.
Registrering i EndNote
Reference Type: Journal Article
Author: Bakken, A. K.
Moe, R.
Year: 1995
Title: Height and quality control in Christmas begonia by growth-retarding temperature regimes
Journal: Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and Plant Science
Volume: 45
Issues: 4
Pages: 283-291
Kommentarer
Hele tidsskrift-tittelen - også undertittelen - registreres i Journal-feltet.


Artikkel i tidsskrift

Formatert Sitering (Word)
(Låg 1990a)
Litteraturliste (Word)
Låg, J. (1990a). Chemical soil properties of experimental fields in Longyearbyen, Svalbard. Acta Agricultura Scandinavica, 40: 113-116.
Registrering i EndNote
Reference Type: Journal Article
Author: Låg, J.
Year: 1990
Title: Chemical soil properties of experimental fields in Longyearbyen, Svalbard
Journal: Acta Agricultura Scandinavica
Volume: 40
Issues:  
Pages: 113-116
Kommentarer
Har en forfatter publisert noe samme år, skilles disse i Harvard-stilen med a og b.


Artikkel i tidsskrift

Formatert Sitering (Word)
(Låg 1990b)
Litteraturliste (Word)
Låg, J. (1990b). Peat accumulation in steep hills at Alkhornet, Spitsbergen. Acta Agricultura Scandinavica, 40: 217-219.
Registrering i EndNote
Reference Type: Journal Article
Author: Låg, J.
Year: 1990
Title: Peat accumulation in steep hills at Alkhornet, Spitsbergen
Journal: Acta Agricultura Scandinavica
Volume: 40
Issues:  
Pages: 217-219
Kommentarer
Har en forfatter publisert noe samme år, skilles disse i Harvard-stilen med a og b.


Temahefte/rapport
Referansetypen Report er benyttet nedenfor, men referansetypen Book kan også benyttes for temahefter/rapporter. Tittel og ikke serietittel vil da stå i kursiv og reportnr må regitreres i Volume-feltet. Det vil derfor være mer korrekt å benytte Report som referansetype.

Formatert Sitering (Word)
(Blytt & Gunnerød 1995)
Litteraturliste (Word)
Blytt, H. & Gunnerød, I. (1995). Eiendomspriser i landbruket. Rapport Landbrukets utredningskontor, 1995:2. 83 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Report
Author: Blytt, Hans
Gunnerød, I.
Year: 1995
Title: Eiendomspriser i landbruket
Series Title: Rapport Landbrukets utredningskontor
Pages: 83
Report Number: 1995:2
Kommentarer
I Author-feltet kan både initialer og fullt navn benyttes. Standardisert skrivemåte er definert i Harvard-stilen slik at forfatter vises i litteraturlisten med initialer.


Temahefte/rapport

Formatert Sitering (Word)
(Budsjettnemnda for jordbruket 1994)
Litteraturliste (Word)
Budsjettnemnda for jordbruket. (1994). Jordbrukets totalregnskap 1992 og 1993. Jordbrukets totalbudsjett 1994. Oslo: Budsjettnemnda. 204 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Report
Author: Budsjettnemnda for jordbruket,
Year: 1994
Title: Jordbrukets totalregnskap 1992 og 1993
Series Title: Jordbrukets totalbudsjett 1994
City: Oslo
Institution: Budsjettnemnda
Pages: 204
Kommentarer
Korporasjon (inst.) er registrert som forfatter, og må registreres med komma etter navnet. Dette fordi all tekst foran komma tolkes som et etternavn i Author-feltet.


Temahefte/rapport

Formatert Sitering (Word)
(Fries 1964)
Litteraturliste (Word)
Fries, J. (1964). Vårbjörkens produktion i Sveland och södra Norrland. Studia Forestalia Suecica, 14. 303 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Report
Author: Fries, J.
Year: 1964
Title: Vårbjörkens produktion i Sveland och södra Norrland
Series Title: Studia Forestalia Suecica
Pages: 303
Report Number: 14
Kommentarer
Ordinær registrering av en rapport.


Hoved-/masteroppgave

Formatert Sitering (Word)
(Røberg 1994)
Litteraturliste (Word)
Røberg, M. K. (1994). Bevaring av historiske hager. Eksempelområde: prestegårdshagen på Skedsmo bygde-museum. Hovedoppgave. Ås: Norges landbrukshøgskole, Institutt for landskapsplanlegging. 128 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Thesis
Author: Røberg, M. K.
Year: 1994
Title: Bevaring av historiske hager. Eksempelområde: prestegårdshagen på Skedsmo bygde-museum
Academic Department: Institutt for landskapsplanlegging
City: Ås
University: Norges landbrukshøgskole
Number of Pages: 128
Thesis Type: Hovedoppgave
Kommentarer
Ordinær registrering av en hovedoppgave.


Artikkel i avis

Formatert Sitering (Word)
(Høgberg 2001)
Litteraturliste (Word)
Høgberg, A. P. (2001, 25. juni). Er bevisdømmelsen fri? Aftenposten (Morgenutg.), s. 14.
Registrering i EndNote
Reference Type: Newspaper Article
Reporter: Høgberg, A. P.
Year: 2001
Title: Er bevisdømmelsen fri?
Newspaper: Aftenposten
Pages: 14
Edition: Morgenutg.
Issue Date: 25. juni
Kommentarer
Ordinær registrering av en avisartikkel.


Offentlig dokument
Referansetypen Government Document er benyttet nedenfor, men referansetypen Book kan også benyttes for offentlige dokumenter.

Formatert Sitering (Word)
(NOU 1974:88)
Litteraturliste (Word)
NOU 1974:88. Hvor går vi? Oslo: Universitetsforlaget. 250 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Government Document
Author: NOU 1974:88,
Year:  
Title: Hvor går vi?
City: Oslo
Publisher: Universitetsforlaget
Issue:  
Pages: 250
Kommentarer
For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.


Offentlig dokument

Formatert Sitering (Word)
(St.meld. nr 27 (2000-2001))
Litteraturliste (Word)
St.meld. nr 27 (2000-2001). Gjør din plikt - krev din rett: Kvalitetsreform av høyere utdanning. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 23 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Government Document
Author: St.meld. nr 27 (2000-2001),
Year:  
Title: Gjør din plikt - krev din rett: Kvalitetsreform av høyere utdanning
City: Oslo
Publisher: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Issue:  
Pages: 23
Kommentarer
For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.


Lov
Referansetypen Legal Rule or Regulation er benyttet nedenfor, men referansetypen Book kan også benyttes for lover.

Formatert Sitering (Word)
(Straffeloven § 152a)
Litteraturliste (Word)
Straffeloven. (1902). Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10.
Registrering i EndNote
Reference Type: Legal Rule or Regulation
Author: Straffeloven,
Year: 1902 
Title: Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10
Publisher:  
Kommentarer
Lovens kortform registreres i Author-feltet - fullstendig navn i Title-feltet. Selv om dato er registrert som en del av tittelen, kan året i tillegg registreres i Year-feltet. Det ikke nødvendig å ta med ytterligere opplysninger om sted, utgiver o.l.
Lovens kortformer og forkortelser er oppgitt i Lovdata, og ser slik ut: LOV-1902-05-22-10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
Dersom elektronisk utgave er brukt, benyttes Web page som referansetype, og i tillegg oppgis URL og Access date.
I siteringen (Word) benyttes EndNote's verktøylinje (Edit Citation) for eventuelt å fjerne år og sette inn den paragrafen som det henvises til.


Lov

Formatert Sitering (Word)
(Kjøpslovsutvalget 1976)
Litteraturliste (Word)
Kjøpslovsutvalget. (1976). Lov om kjøp. Oslo: Universitetsforlaget. (Norges offentlige utredninger; NOU 1976:34). 116 s.
Registrering i EndNote
Reference Type: Legal Rule or Regulation
Author: Kjøpslovsutvalget,
Year: 1976
Title: Lov om kjøp
Place Published: Oslo
Publisher: Universitetsforlaget
Pages: 116
Type of Work: Norges offentlige utredninger; NOU 1976:34
Kommentarer
Utvalgets navn benyttes som forfatter.


Webside / materiale funnet på Internett
Elektroniske tidsskrifter som krever abonnement ved NMBU - ikke er gratis for ALLE - føres som trykt tidsskrift (Journal Article) uten å vise URL i litteraturlisten. Andre webdokumenter registreres som referansetype Web Page, og URL vises i litteraturlisten.

Kun referansetypene Electronic Article, Electronic Book, Online Database og Web Page viser URL'en i litteraturlisten.

Formatert Sitering (Word)
(Berg 1995)
Litteraturliste (Word)
Berg, T. (1995). Dynamic management of plant genetic resources: Potentials of emerging grassrot movements. Rome: FAO. Tilgjengelig fra: http://icppagr.fao/docs/doc.html (lest 28.11.1996).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author: Berg, T.
Year: 1995
Title: Dynamic management of plant genetic resources: Potentials of emerging grassrot movements
City: Rome
Publisher: FAO
Access Date: 28.11.1996
URL: http://icppagr.fao/docs/doc.html
Kommentarer
Ordinær registrering av et webdokument. Det er ikke nødvendig å registrere sted og forlag for webdokumenter - URL'en erstatter disse opplysningene.


Webside

Formatert Sitering (Word)
(GVU's 8th www... 1997)
Litteraturliste (Word)
GVU's 8th www user survey. (1997). Tilgjengelig fra: http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/ (lest 12.12.2003).
Registrering i EndNote
Reference Type: Web Page
Author:  
Year: 1997
Title: GVU's 8th www user survey
Access Date: 12.12.2003
Short Title : GVU's 8th www...
URL: http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/
Kommentarer
Registrering av et webdokument hvor forfatter er ukjent (tomt Author-felt).
De første to-tre ordene i tittelen registreres i Short title-feltet. Tittel vises som forfatter i litteraturlisten, og tittelordene som er registrert i Short title settes inn i siteringen sammen med årstall.
Det er ikke nødvendig å registrere sted og forlag for webdokumenter - URL'en erstatter disse opplysningene.


Muntlige / personlige kilder - intervju, forelesning, e-post
Det er ulike meninger om personlig kommunikasjon skal med i litteraturlisten eller kun nevnes i teksten. Nedenfor vises derfor eksempler på registrering av intervju, forelesninger og e-post.

Intervju

Formatert Sitering (Word)
(Nordmann 2007)
Litteraturliste (Word)
Nordmann, O. (2007). Intervju med personalsjef Ola Nordmann ved NVH. Oslo (29.10.2007).
Registrering i EndNote
Reference Type: Personal Communication
Author: Nordmann, Ola
Year: 2007
Title: Intervju med personalsjef Ola Nordmann ved NVH
City: Oslo
Date: 29.10.2007
Kommentarer
Navnet på intervjuobjektet registreres i Author-feltet. Hvis det er et intervju per telefon skriver du Telefonintervju og utelater stedsnavn.


Forelesning

Formatert Sitering (Word)
(Olsen 2006)
Litteraturliste (Word)
Olsen, K. (2006). Landbrukshistorie. Ås: Universitetet for miljø- og biovitenskap (forelesning 12.03.2006).
Registrering i EndNote
Reference Type: Personal Communication
Author: Olsen, Kari
Year: 2006
Title: Landbrukshistorie
City: Ås
Publisher: Universitetet for miljø- og biovitenskap
Date: 12.03.2006
Type: forelesning
Kommentarer
Navnet på foreleseren registreres i Author-feltet. I stedet for forlag registreres institusjon i Publisher-feltet.


E-post

Formatert Sitering (Word)
(Nordmann 2005)
Litteraturliste (Word)
Nordmann, O. (2005). Jenter i landbruket (e-post til Kari Olsen 10.11.2005). 
Registrering i EndNote
Reference Type: Personal Communication
Author: Nordmann, Ola
Year: 2005
Title: Jenter i landbruket
Date: 10.11.2005
Type: e-post til Kari Olsen
Kommentarer
Tittelen hentes fra emnefeltet i e-posten.

Litteraturlisten - alfabetisk ordnet

Litteraturlisten vises med den norske Harvard-stilen.

Azioune, A., Ben Slimane, A., Hamou, L. A., Pleuvy, A., Chehimi, M. M., Perruchot, C. & Armes, S. P. (2004). Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: Application to the covalent attachment of proteins. Langmuir, 20 (8): 3350-3356.
 • Kommentar: Artikkel i tidsskrift (Journal Article) - se reg.

Bakken, A. K. & Moe, R. (1995). Height and quality control in Christmas begonia by growth-retarding temperature regimes. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and Plant Science, 45 (4): 283-291.
 • Kommentar: Artikkel i tidsskrift (Journal Article) - se reg.

Berg, T. (1995). Dynamic management of plant genetic resources: Potentials of emerging grassrot movements. Rome: FAO. Tilgjengelig fra: http://icppagr.fao/docs/doc.html (lest 28.11.1996).
 • Kommentar: Webdokument (Web Page) - se reg.

Blytt, H. & Gunnerød, I. (1995). Eiendomspriser i landbruket. Rapport Landbrukets utredningskontor, 1995:2. 83 s.
 • Kommentar: Temahefte/rapport (Report) - se reg.

Budsjettnemnda for jordbruket. (1994). Jordbrukets totalregnskap 1992 og 1993. Jordbrukets totalbudsjett 1994. Oslo: Budsjettnemnda. 204 s.
 • Kommentar: Temahefte/rapport (Report) - se reg.

Crush, J. R. (1990). Nitrogen fixation in grassland development. I: Hanxi, Y. (red.) Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987, s. 475-479. Beijing: Science Press.
 • Kommentar: Publisert konferansebidrag (Book Section) - se reg.

Fries, J. (1964). Vårbjörkens produktion i Sveland och södra Norrland. Studia Forestalia Suecica, 14. 303 s.
 • Kommentar: Temahefte/rapport (Report) - se reg.

Gjefsen, T. (1993). Husdyrlære. Oslo: Landbruksforlaget. 175 s.
 • Kommentar: Bok (Book) - se reg.

Gjefsen, T. (1995). Fôringslære. 2. utg. Oslo: Landbruksforlaget. 372 s.
 • Kommentar: Bok (Book) - se reg.

GVU's 8th www user survey. (1997). Tilgjengelig fra: http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/ (lest 12.12.2003).
 • Kommentar: Webdokument (Web Page) - se reg.

Hanxi, Y. (red.). (1990). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987. Beijing: Science Press. 629 s.
 • Kommentar: Publisert konferanse (Edited Book) - se reg.

Høgberg, A. P. (2001, 25. juni). Er bevisdømmelsen fri? Aftenposten (Morgenutg.), s. 14.
 • Kommentar: Avisartikkel (Newspaper Article) - se reg.

Kjøpslovsutvalget. (1976). Lov om kjøp. Oslo: Universitetsforlaget. (Norges offentlige utredninger; NOU 1976:34). 116 s.
 • Kommentar: Lov (Legal Rule or Regulation) - se reg.

Låg, J. (1990a). Chemical soil properties of experimental fields in Longyearbyen, Svalbard. Acta Agricultura Scandinavica, 40: 113-116.
 • Kommentar: Artikkel i tidsskrift (Journal Article) - se reg.

Låg, J. (1990b). Peat accumulation in steep hills at Alkhornet, Spitsbergen. Acta Agricultura Scandinavica, 40: 217-219.
 • Kommentar: Artikkel i tidsskrift (Journal Article) - se reg.

Nordhagen, R. (1948). Studier over gamle plantenavn. II. Marilykjel, springstrå og jernurt. Et bidrag til låsens og nøkkelens kulturhistorie. Bergens museums årbok. 1946 og 1947. Historisk-antikvarisk rekke, b. 3. 64 s.
 • Kommentar: Bok som tilhører en bokserie (Book) - se reg.

NOU 1974:88. Hvor går vi? Oslo: Universitetsforlaget. 250 s.
 • Kommentar: Offentlige dok. (Government Document) - se reg.

Rapp, K. (1990). Metoder for kultivering av moltemyr. I: Landbrukets årbok 1991, s. 232-236.
 • Kommentar: Artikkel i bok (Book Section) - se reg.

Røberg, M. K. (1994). Bevaring av historiske hager. Eksempelområde: prestegårdshagen på Skedsmo bygde-museum. Hovedoppgave. Ås: Norges landbrukshøgskole, Institutt for landskapsplanlegging. 128 s.
 • Kommentar: Hovedoppgave (Thesis) - se reg.

Sanders, D. W. (1992). Soil conservation: Strategis and policies. I: Tato, K. & Hurni, H. (red.) Soil conservation for survival, s. 17-28. Ankey, Iowa: Soil and Water Conservation Society.
 • Kommentar: Artikkel i bok (Book Section) - se reg.

St.meld. nr 27 (2000-2001). Gjør din plikt - krev din rett: Kvalitetsreform av høyere utdanning. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 23 s.
 • Kommentar: Offentlige dok. (Government Document) - se reg.

Straffeloven. Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10.
 • Kommentar: Lov (Legal Rule or Regulation) - se reg.

Søegaard, K. (red.). (2000). Grassland farming: Balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000. Grassland Science in Europe, b. 5. Tjele: Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum. 578 s.
 • Kommentar: Publisert konferanse (Edited Book) - se reg.

Vinje, F. E. (1978). Å forbedre sine språkvaner. I: Johnsen, E. B. (red.) Vårt eget språk, b. 3 Skriftspråket, s. 34-133. Oslo: Aschehoug.
 • Kommentar: Artikkel i bok (Book Section) - se reg.

Published 10. juli 2008 - 17:00 - Updated 30. oktober 2017 - 13:52