EndNote-stiler for masteroppgaver

Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk Harvard-stil, og også noen nummeriske stiler. Hvis fagansvarlig ikke anbefaler en annen stil, kan du laste ned og benytte en av disse stilene i din masteroppgave.

EndNote-stiler

Innhold:
Hva er en Output Style (stil)?
Harvard-stil for masteroppgaver - Nedlasting av stil
Viktig informasjon ved bruk av Harvard-stilen

Hvordan registrere referanser i EndNote - visning i Word:
 - Bøker
 - Artikler i bøker
 - Konferanser (proceedings)
 - Bidrag ved konferanser (proceedings)
 - Artikler i tidsskrifter
 - Rapporter / temahefter
 - Doktoravhandlinger
 - Masteroppgaver
 - Artikler i leksikon - med forfatter
 - Artikler i leksikon - uten forfatter
 - Artikler i aviser
 - NOU (Norges offentlige utredninger)
 - Melding til Stortinget / Stortingsmeldinger
 - Proposisjon til Stortinget / Odelstingsproposisjoner
 - Lover
 - Forskrifter
 - Standarder
 - Statistikk
 - Nettsider
 - Kart
 - Programvare
 - Upublisert materiale
 - Manuskript under vurdering, men ikke antatt (submitted)
 - Manuskript under publisering, antatt (in press)
 - Muntlige / personlige kilder - intervju, forelesninger, e-post

Litteraturlisten - alfabetisk ordnet
Les mer om for hvordan man setter opp en litteraturliste

Hva er en OutPut Style (stil)?

Output Styles (stiler) benyttes for å definere utseende på siteringer og litteraturlister. I EndNote finnes det over 5000 ulike stiler.

Harvard-stil for EndNote som kan benyttes i masteroppgaver

Ulike stiler
Det finnes flere forskjellige teknikker for å knytte sitater til den kilden de er hentet fra. De to vanligste er nummermetoden og navne-år-metoden (gjerne omtalt som Harvardsystemet). Vær oppmerksom på at mange fagtidsskrifter kan ha utviklet egne regler for utforming av siteringer (henvisninger) og bruk av referanser. Disse må i så fall følges, og man finner en rekke stiler i EndNote som da kan benyttes.

Harvard-stil som allerede finnes i EndNote
Det finnes en Harvard-stil som følger med EndNote-programmet, men vi anbefaler ikke at denne benyttes.

Harvard-stil som kan benyttes i masteroppgaver
Universitetsbiblioteket har utviklet en norsk og engelsk Harvard-stil som baserer seg på reglene i dokumentet Hvordan sitere korrekt og lage en god litteraturliste.

Hvis fagansvarlig ikke anbefaler en annen stil, kan du laste ned og benytte en av stilene nedenfor i din masteroppgave.

Fremgangsmåte for å få tilgang til NMBUs Harvard stiler:
1)
Fremgangsmåte for alle:
- Åpne stilen, og den åpnes i EndNotes stil-vindu.
- Velg File > Save As i EndNotes toppmeny.
- Filnavnet kan endres før du lagrer stilen.
Stilen blir lagret i default user-mappe:
C:>Users>(your login)>Documents>EndNote>Styles.

Alternativ fremgangsmåte for de som har administrator-rettigheter på egen maskin:
- Lagre stilen på f.eks. Desktop'en.
Tips ved nedlasting: Høyreklikk på stil-lenken, og velg Lagre mål som...
- Deretter flyttes stilen til: C:>ProgramFiles>EndNote>Styles.

 Harvard-stiler
 
Utviklet av NMBU
 Dato Nedlasting av stil
 Norsk Harvard-stil 23.01.18 Harvard_NMBU_nor 
 Engelsk Harvard-stil 23.01.18 Harvard_NMBU_eng 
 Numeriske stiler
 Basert på NMBUs Harvard-stil.
 Dato Nedlasting av stil
 Norsk Numerisk stil - alf.
 Litteraturlisten sorteres alfabetisk.
 23.01.18 Number_alph_NMBU_nor 
 Engelsk Numerisk stil  - alf. 
 Litteraturlisten sorteres alfabetisk.
 23.01.18 Number_alph_NMBU_eng
 Norsk Numerisk stil
 Litteraturlisten sorteres numerisk.
 23.01.18 Number_NMBU_nor
 Engelsk Numerisk stil 
 Litteraturlisten sorteres numerisk.
 23.01.18 Number_NMBU_eng


2) Etter nedlasting velger du stil slik:

I EndNote:

a)
Velg Select Another Style via rullegardinmenyen i EndNote's hovedmeny.
b)
Marker ønskelig stil (Harvard_...) og klikk på Choose-knappen.
I Word:

Du kan når som helst endre utseende på litteratulisten ved å velge en annen stil.
a)
I EndNote's verktøylinje i Word velges Format Bibliography.
b)
Fyll ut dialogboksen - velg stilen (Harvard_...).
c)
Ved å klikke på OK-knappen formateres alle siteringene og litteraturlisten produseres i slutten av dokumentet.

Viktig informasjon ved bruk av Harvard-stilen

Hvordan registrere forfattere i EndNote
Forfatternavnet skal føres opp i invertert form dvs. med etternavnet først.
Eks:
- P. R. Smith bør skrives: Smith, P. R.
- Paul Roy Smith bør skrives: Smith, Paul Roy
- Carles de Gaulle bør skrives: de Gaulle, Carles
I Author-feltet kan både initialer og fullt fornavn benyttes. Standardisert skrivemåte er definert i Harvard-stilen slik at en forfatters fornavn vises i litteraturlisten med initialer. Hvis dokumentet har flere forfattere, registreres hvert navn på ny linje i EndNote.
Se eksempel

1 forfatter
I teksten refereres kilden med forfatterens etternavn og utgivelsesår.
Eks: (Gjefsen 1993)
Se eksempel

2 forfattere
I teksten refereres kilden med begge etternavn. Mellom navnene benyttes &-tegnet.
Eks: (Bakken & Moe 1995)
Se eksempel

3 eller flere forfattere
Hvis det er 3 eller flere forfattere om et arbeide, nevnes bare første forfatter i teksten (henvisningen) fulgt av et al.
Eks: (Azioune et al. 2004)
I litteraturlisten føres alle forfatterne opp (begrensning på 10), selv om det i teksten (henvisningen) står f.eks Azioune et al. I litteraturlisten benyttes komma mellom hver, men med &-tegnet foran det siste navnet.
Se eksempel

Institusjon som forfatter
Hvis dokumentet er forfattet av en korporasjon (institusjon etc.), anføres korporasjon som forfatter.
I EndNote må korporasjoner registreres med komma etter navnet f.eks.
- U.S. Department of Agriculture,
Dette fordi all tekst foran komma tolkes som et etternavn.
Se eksempel

Dokumenter uten forfatter
Hvis dokumentet ikke har forfatter (tomt Author-felt), registreres de første to-tre ordene i tittelen i Short title-feltet i EndNote. Tittel vises som forfatter i litteraturlisten, og tittelordene som er registrert i Short title settes inn i siteringen sammen med årstall.
Se eksempel

Alfabetisk litteraturliste som inneholder dokumenter uten forfatter
Et dokument som ikke har forfatter (tomt Author-felt), ordnes i Harvard-stilen inn på alfabetisk plass i litteraturlisten ut fra tittelen.
Se eksempel

Hvordan skille mellom "like" dokumenter
Har to forfattere med samme etternavn publisert noe samme år, brukes forbokstav for å skille dem. Har en forfatter publisert flere dokumenter samme år, skilles disse i Harvard-stilen med a og b.
Se eksempel

Legg til sidetall ol. i sitering
Registrer sidetall som prefix eller suffix i Edit Citation.
Fremgangsmåte:
1. Markére den formaterte siteringen i Word
2. Velg Edit Citation i EndNote's-verktøylinje i Word.
3. Registrer sidetall som prefix/suffix
4. Lagre med ok-knappen.

Slett forfatter eller årstall i sitering
Fremgangsmåte:
1. Markére den formaterte siteringen i Word
2. Velg Edit Citation i EndNote's-verktøylinje i Word.
3. Hak av for Exclude author eller Exclude year.
4. Lagre med ok-knappen.

Hvordan registrere referanser i EndNote og visning i Word

Nedenfor finnes eksempler på registrering av ulike referansetyper, og hvordan disse vises i Word ved bruk av den norske Harvard-stilen.

Bok
Hvis ansvarlig(e) er redaktør(er), benyttes referansetypen Edited Book, bruk ellers referansetypen Book.

Formatert Sitering (Word)
(Gjefsen 1993)
Litteraturliste (Word)
Gjefsen, T. (1993). Husdyrlære. Oslo: Landbruksforlaget.              
Registrering i EndNote
Reference Type:Book
Author:Gjefsen, T.
Year:1993
Title:Husdyrlære
City:Oslo
Publisher:Landbruksforlaget
Kommentarer
Ordinær registrering av bok.


Bok

Formatert Sitering (Word)
(Gjefsen 1995)
Litteraturliste (Word)
Gjefsen, T. (1995). Fôringslære. 2. utg. Oslo: Landbruksforlaget.
Registrering i EndNote
Reference Type:Book
Author:Gjefsen, T.
Year:1995
Title:Fôringslære
City:Oslo
Publisher:Landbruksforlaget
Edition:2.
Kommentarer
Edition-feltet (utgave):
Ikke registrer: ed./eds. (i engelsk stil), utg. (i norsk stil).
Ordenstallet må derimot fylles ut: 1st, 2nd (i engelsk stil), 2. (med avsluttende punktum i norsk stil).


Bok

Formatert Sitering (Word)
(Nordhagen 1948)
Litteraturliste (Word)
Nordhagen, R. (1948). Studier over gamle plantenavn. II. Marilykjel, springstrå og jernurt. Et bidrag til låsens og nøkkelens kulturhistorie. Bergens museums årbok. 1946 og 1947. Historisk-antikvarisk rekke, b. 3.
Registrering i EndNote
Reference Type:Book
Author:Nordhagen, R.
Year:1948
Title:Studier over gamle plantenavn. II. Marilykjel, springstrå og jernurt. Et bidrag til låsens og nøkkelens kulturhistorie
Series Title:Bergens museums årbok. 1946 og 1947. Historisk-antikvarisk rekke
Volume:3
Kommentarer
Registrering av en bok som tilhører en bokserie.
Bindnr registreres i Volume-feltet.


Artikkel i bok

Formatert Sitering (Word)
(Rapp 1990)
Litteraturliste (Word)
Rapp, K. (1990). Metoder for kultivering av moltemyr. I: Landbrukets årbok 1991, s. 232-236.
Registrering i EndNote
Reference Type:Book Section
Author:Rapp, K.
Year:1990
Title:Metoder for kultivering av moltemyr
Book Title:Landbrukets årbok 1991
Pages:232-236
Kommentarer
Ordinær registrering av artikkel i en bok.


Artikkel i bok

Formatert Sitering (Word)
(Sanders 1992)
Litteraturliste (Word)
Sanders, D. W. (1992). Soil conservation: Strategis and policies. I: Tato, K. & Hurni, H. (red.) Soil conservation for survival, s. 17-28. Ankey, Iowa: Soil and Water Conservation Society.
Registrering i EndNote
Reference Type:Book Section
Author:Sanders, D. W.
Year:1992
Title:Soil conservation: Strategis and policies
Editor:Tato, K.
Hurni, H.
Book Title:Soil conservation for survival
City:Ankey, Iowa
Publisher:Soil and Water Conservation Society
Pages:17-28
Kommentarer
Registrering av artikkel i en bok hvor ansvarlig er redaktør.


Artikkel i bok

Formatert Sitering (Word)
(Vinje 1978)
Litteraturliste (Word)
Vinje, F. E. (1978). Å forbedre sine språkvaner. I: Johnsen, E. B. (red.) Vårt eget språk, b. 3 Skriftspråket, s. 34-133. Oslo: Aschehoug.
Registrering i EndNote
Reference Type:Book Section
Author:Vinje, F. E.
Year:1978
Title:Å forbedre sine språkvaner
Editor:Johnsen, E. B.
Book Title:Skriftspråket
City:Oslo
Publisher:Aschehoug
Volume:3
Pages:34-133
Series Title:Vårt eget språk
Kommentarer
Registrering av artikkel i en bok som tilhører en bokserie.


Konferanse
Publiserte
konferanser registreres som referansetype Book eller Edited Book. Referansetypen Conference Proceedings benyttes kun for upubliserte konferanser.

Formatert Sitering (Word)
(Hanxi 1990)
Litteraturliste (Word)
Hanxi, Y. (red.). (1990). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987. Beijing: Science Press.
Registrering i EndNote
Reference Type:Edited Book
Editor:Hanxi, Yang
Year:1990
Title:Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987
City:Beijing
Publisher:Science Press
Kommentarer
Konferansens navn, sted og dato registreres som tittel.
Eksempel på publisert konferanse med ansvarlig redaktør, her benyttes derfor referansetypen Edited Book.


Publisert konferanse - benytt referansetypen Edited Book:

Formatert Sitering (Word)
(Søegaard 2000)
Litteraturliste (Word)
Søegaard, K. (red.). (2000). Grassland farming: Balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000. Grassland Science in Europe, b. 5. Tjele: Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum.
Registrering i EndNote
Reference Type:Edited Book
Editor:Søegaard, K.
Year:2000
Title:Grassland farming: Balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000
Series Title:Grassland Science in Europe
City:Tjele
Publisher:Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum
Volume:5
Kommentarer
Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Title-feltet.
Deretter registreres konferansens navn, sted og dato også i Title-feltet.


Upublisert konferanse - benytt referansetypen Conference Proceedings:

Formatert Sitering (Word)
(Hanxi 1987)
Litteraturliste (Word)
Hanxi, Y. (1987, August 15-20). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China.
Registrering i EndNote
Reference Type:Conference Proceedings
Author:Hanxi, Yang
Year of Conference:1987
Title:Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation
Conference Name: 
Conference Location:Hohhot, The People's Republic of China
Date:August 15-20
Kommentarer
Hvis konferansen ikke har en egen tittel, registreres konferansens navn i Title-feltet. Registrer ellers konferansens navn i Conference Name feltet.


Bidrag ved konferanse
Publiserte
bidrag registreres som referansetype Book Section. Referansetypen Conference Paper benyttes kun for upubliserte bidrag.

Formatert Sitering (Word)
(Crush 1990)
Litteraturliste (Word)
Crush, J. R. (1990). Nitrogen fixation in grassland development. I: Hanxi, Y. (red.) Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987, s. 475-479. Beijing: Science Press.
Registrering i EndNote
Reference Type:Book Section
Author:Crush, J. R.
Year:1990
Title:Nitrogen fixation in grassland development
Editor:Hanxi, Yang
Book Title:Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987
City:Beijing
Publisher:Science Press
Pages:475-479
Kommentarer
Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Book Title-feltet. Deretter registreres konferansens navn, sted og dato i samme felt.
Eksempel på publisert konferanse-bidrag - referansetype: Book Section.


Referansetypen Conference Paper benyttes kun for upubliserte bidrag:

Formatert Sitering (Word)
(Crush 1987)
Litteraturliste (Word)
Crush, J. R. (1987, August 15-20). Nitrogen fixation in grassland development. Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China.
Registrering i EndNote
Reference Type:Conference Paper
Author:Crush, J. R.
Year:1987
Title:Nitrogen fixation in grassland development
Conference Name:Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation
Conference Location:Hohhot, The People's Republic of China
Date:August 15-20
Kommentarer
Hvis konferansen har en egen tittel, registreres denne først i Conference Name-feltet. Deretter registreres konferansens navn i samme felt.
Eksempel på upublisert konferanse-bidrag - referansetype: Conference Paper.


Artikkel i tidsskrift
Elektroniske tidsskrifter som krever abonnement ved NMBU - ikke er gratis for ALLE - føres som trykt tidsskrift (Journal Article) med DOI.

Formatert Sitering (Word)
(Azioune et al. 2004)
Litteraturliste (Word)
Azioune, A., Ben Slimane, A., Hamou, L. A., Pleuvy, A., Chehimi, M. M., Perruchot, C. & Armes, S. P. (2004). Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: Application to the covalent attachment of proteins. Langmuir, 20 (8): 3350-3356. doi: 10.1021/la030407s.
Registrering i EndNote
Reference Type:Journal Article
Author:Azioune, A.
Ben Slimane, A.
Hamou, L. A.
Pleuvy, A.
Chehimi, M. M.
Perruchot, C.
Armes, S. P.
Year:2004
Title:Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: Application to the covalent attachment of proteins
Journal:Langmuir
Volume:20
Issues:8
Pages:3350-3356
DOI:10.1021/la030407s
Kommentarer
Er det tre eller flere forfattere om et arbeide, nevnes bare første forfatter i teksten (siteringen/henvisningen). I litteraturlisten føres alle forfatterne opp, selv om det i henvisningen står Azioune et al.
Hvis dokumentet har flere forfattere registreres hvert navn på ny linje i EndNote. Bruk doi ved elektronisk artikkel.


Artikkel i tidsskrift

Formatert Sitering (Word)
(Bakken & Moe 1995)
Litteraturliste (Word)
Bakken, A. K. & Moe, R. (1995). Height and quality control in Christmas begonia by growth-retarding temperature regimes. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and Plant Science, 45 (4): 283-291.
Registrering i EndNote
Reference Type:Journal Article
Author:Bakken, A. K.
Moe, R.
Year:1995
Title:Height and quality control in Christmas begonia by growth-retarding temperature regimes
Journal:Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and Plant Science
Volume:45
Issues:4
Pages:283-291
Kommentarer
Hele tidsskrift-tittelen - også undertittelen - registreres i Journal-feltet.


Artikkel i tidsskrift

Formatert Sitering (Word)
(Låg 1990a)
Litteraturliste (Word)
Låg, J. (1990a). Chemical soil properties of experimental fields in Longyearbyen, Svalbard. Acta Agricultura Scandinavica, 40: 113-116.
Registrering i EndNote
Reference Type:Journal Article
Author:Låg, J.
Year:1990
Title:Chemical soil properties of experimental fields in Longyearbyen, Svalbard
Journal:Acta Agricultura Scandinavica
Volume:40
Issues: 
Pages:113-116
Kommentarer
Har en forfatter publisert noe samme år, skilles disse i Harvard-stilen med a og b.


Artikkel i tidsskrift

Formatert Sitering (Word)
(Låg 1990b)
Litteraturliste (Word)
Låg, J. (1990b). Peat accumulation in steep hills at Alkhornet, Spitsbergen. Acta Agricultura Scandinavica, 40: 217-219.
Registrering i EndNote
Reference Type:Journal Article
Author:Låg, J.
Year:1990
Title:Peat accumulation in steep hills at Alkhornet, Spitsbergen
Journal:Acta Agricultura Scandinavica
Volume:40
Issues: 
Pages:217-219
Kommentarer
Har en forfatter publisert noe samme år, skilles disse i Harvard-stilen med a og b.


Rapport/temahefte
Referansetypen Report er benyttet nedenfor, men referansetypen Book kan også benyttes for temahefter/rapporter. Tittel og ikke serietittel vil da stå i kursiv og reportnr må regitreres i Volume-feltet. Det vil derfor være mer korrekt å benytte Report som referansetype.

Formatert Sitering (Word)
(Folkehelseinstituttet, 2002)
Litteraturliste (Word)
Folkehelseinstituttet. (2002). Forebygging av malaria hos reisende. Smittevern 6. Oslo: Folkehelseinstituttet.
Registrering i EndNote
Reference Type:Report
Author:Folkehelseinstituttet,
Year:2002
Title:Forebygging av malaria hos reisende
Series Title:Smittevern 6
Place published:Oslo
Institution:Folkehelseinstituttet
Kommentarer
Korporasjon (inst.) er registrert som forfatter, og må registreres med komma etter navnet. Dette fordi all tekst foran komma tolkes som et etternavn i Author-feltet. Serietittel og serienummer registreres i Series Title-feltet.


Rapport/temahefte

Frmatert Sitering (Word)
(Søgaard et al., 2012)
Litteraturliste (Word)
Søgaard, G., Eriksen, R., Astrup, R. & Øyen, B.-H. (2012). Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i norsk skog. Rapport fra Skog og landskap 02/2012. Tilgjengelig fra: http://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_02_12_effekter_av_ulike_miljohensyn_pa_tilgjengelige_skogare al_og_volum_i_norske_skoger3.pdf (lest 09.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:Søgaard, G.
Eriksen, R.
Astrup, R.
Øyen, Bernt-Håvard
Year:2012
Title:Effekter av ulike miljøhensyn på tilgjengelig skogareal og volum i norsk skog
Series Title:Rapport fra Skog og landskap 02/2012
Access Date:09.01.2018
URL:http://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_02_12_effekter_av_ulike_miljohensyn_pa_tilgjengelige_skogare al_og_volum_i_norske_skoger3.pdf
Kommentarer
Hvis du bruker nettutgaven benytt referansetypen Web Page. Serietittel og serienummer registreres i Series Title-feltet.Doktoravhandling

Formatert Sitering (Word)
(Tveten, 2015)
Litteraturliste (Word)
Tveten, Å. G. (2015). Renewable energy in Northern European power markeds: effects, challenges and integration options. Doktoravhandling. Ås: Norwegian University of Life Sciences. Tilgjengelig fra: http://statisk.umb.no/ina/forskning/drgrader/2015-Tveten.pdf (lest 10.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:Tveten, Å. G.
Year:2015
Title:Renewable energy in Northern European power markeds: effects, challenges and integration options
Place Published:Ås
Publisher:Norwegian University of Life Sciences
Access Date:10.11.2017
Type of Medium:Doktoravhandling
URL:http://statisk.umb.no/ina/forskning/drgrader/2015-Tveten.pdf
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Thesis for trykt utgave.


Masteroppgave

Formatert Sitering (Word)
(Bruland & Houck, 2017)
Litteraturliste (Word)
Bruland, S. R. & Houck, L. D. (2017). Den moderne eplehagen. Masteroppgave. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Tilgjengelig fra: http://hdl.handle.net/11250/2465115 (lest 26.03.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:Bruland, S. R.
Houck, L. D.
Year:2017
Title:Den moderne eplehagen
Place Published:Ås
Publisher:Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Access Date:26.03.2018
Type of Medium:Masteroppgave
URL:http://hdl.handle.net/11250/2465115
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Thesis for trykt utgave.


Artikkel i leksikon - med forfatter

Formatert Sitering (Word)
(Ottesen, 2018)
Litteraturliste (Word)
Ottesen, P. S. (2018). Bier. I: Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/bier (lest 25.03.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Electronic Book Section
Author:Ottesen, P. S.
Year:2018
Title:Bier
Book Title:Store norske leksikon
URL:https://snl.no/bier
Access Date:25.03.2018
Kommentarer
Benytt referansetype Book Section for trykt utgave, og Electronic Book Section for nettutgave.


Artikkel i leksikon - uten forfatter

Formatert Sitering (Word)
(SNL, u.å.)
Litteraturliste (Word)
SNL. (u.å.). Romantikken. I: Store norske leksikon. Tilgjengelig fra: https://snl.no/romantikken (lest 25.03.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Electronic Book Section
Author:SNL
Year:u.å.
Title:Romantikken
Book Title:Store norske leksikon
URL:https://snl.no/romantikken
Access Date:25.03.2018
Kommentarer
Benytt referansetype Book Section for trykt utgave, og Electronic Book Section for nettutgave. Benytt u.å. hvis årstall ikke er kjent.


Artikkel i avis

Formatert Sitering (Word)
(Ask, 2017)
Litteraturliste (Word)
Ask, A. O. (2017, 8. november). Det er et sug etter norsk gass i Europa – ny eksportrekord. Aftenposten. Tilgjengelig fra: https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KE43o/Det-er-et-sug-etter-norsk-gass-i-Europa--ny-eksportrekord (lest 09.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type:Newspaper Article
Reporter:Ask, A. O.
Year:2017
Title:Det er et sug etter norsk gass i Europa – ny eksportrekord
Newspaper:Aftenposten
Issue Date:8. november
URL:https://www.aftenposten.no/okonomi/i/KE43o/Det-er-et-sug-etter-norsk-gass-i-Europa--ny-eksportrekord
Access Date:09.11.2017
Kommentarer
Hvis du bruker nettutgaven sett inn URL og Access Date.


Artikkel i avis

Formatert Sitering (Word)
(Høgberg 2001)
Litteraturliste (Word)
Høgberg, A. P. (2001, 25. juni). Er bevisdømmelsen fri? Aftenposten (Morgenutg.), s. 14.
Registrering i EndNote
Reference Type:Newspaper Article
Reporter:Høgberg, A. P.
Year:2001
Title:Er bevisdømmelsen fri?
Newspaper:Aftenposten
Pages:14
Edition:Morgenutg.
Issue Date:25. juni
Kommentarer
Ordinær registrering av en avisartikkel.


NOU (Norges offentlige utredninger)

Formatert Sitering (Word)
(NOU 2016: 14)
Litteraturliste (Word)
NOU 2016: 14. Mer å hente: bedre læring for elever med stort læringspotensial. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/ (lest 26.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:NOU 2016: 14,
Year: 
Title:Mer å hente: bedre læring for elever med stort læringspotensial
Access Date:26.01.2018
URL:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-14/id2511246/
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.


Stortingsmelding før 2009

Formatert Sitering (Word)
(St.meld. nr. 27 (2000-2001))
Litteraturliste (Word)
St.meld. nr. 27 (2000-2001). Gjør din plikt - krev din rett: Kvalitetsreform av høyere utdanning. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
Registrering i EndNote
Reference Type:Government Document
Author:St.meld. nr. 27 (2000-2001),
Year: 
Title:Gjør din plikt - krev din rett: Kvalitetsreform av høyere utdanning
City:Oslo
Publisher:Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.


Stortingsmelding etter 2009

Formatert Sitering (Word)
(Meld. St. 41 (2016-2017))
Litteraturliste (Word)
Meld. St. 41 (2016-2017). Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid. Oslo: Klima- og miljødepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-41-20162017/id2557401/ (lest 12.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:Meld. St. 41 (2016-2017),
Year: 
Title:Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid
Place Published:Oslo
Publisher:Klima- og miljødepartementet
Access Date:12.01.2018
URL:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-41-20162017/id2557401/
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet. Navneendring på Stortingsmeldinger etter 2009.


Odelstingsproposisjon før 2009

Formatert Sitering (Word)
(Ot.prp. nr. 77 (2008-2009))
Litteraturliste (Word)
Ot.prp. nr. 77 (2008-2009). Om lov om endringer i akvakulturloven. Oslo: Fiskeri- og kystdepartementet.
Registrering i EndNote
Reference Type:Government Document
Author:Ot.prp. nr. 77 (2008-2009),
Year: 
Title:Om lov om endringer i akvakulturloven
City:Oslo
Publisher:Fiskeri- og kystdepartementet
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet.


Odelstingsproposisjon etter 2009

Formatert Sitering (Word)
(Prop. 6 L (2017-2018))
Litteraturliste (Word)
Prop. 6 L (2017-2018). Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke). Oslo: Olje- og energidepartementet. Tilgjengelig fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-6-l-20172018/id2577172/ (lest 22.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type:Government Document
Author:Prop. 6 L (2017-2018),
Year: 
Title:Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)
City:Oslo
Publisher:Olje- og energidepartementet
Access Date:22.11.2017
URL:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-6-l-20172018/id2577172/
Kommentarer
Benytt referansetypen Web Page for nettutgave, og Government Document for trykt utgave. For offentlige publikasjoner er det vanlig å bruke publikasjonsseriens navn som forfatternavn, for kjente serier er det nok med forkortelsen.
Husk komma etter seriens navn i Author-feltet. Navneendring på lovforslag etter 2009.


Lov

Formatert Sitering (Word)
(Straffeloven 1902)
Litteraturliste (Word)
Straffeloven. (1902). Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10 (lest 08.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:Straffeloven,
Year:1902 
Title:Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10
Access Date:08.01.2018
URL:https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1902-05-22-10
Kommentarer
Lovens kortform registreres i Author-feltet - fullstendig navn i Title-feltet. Selv om dato er registrert som en del av tittelen, kan året i tillegg registreres i Year-feltet. Det ikke nødvendig å ta med ytterligere opplysninger om sted, utgiver o.l.
Lovens kortformer og forkortelser er oppgitt i Lovdata, og ser slik ut: LOV-1902-05-22-10: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven).
Dersom trykt utgave er brukt, benyttes Legal Rule or Regulation som referansetype.
I siteringen (Word) benyttes EndNote's verktøylinje (Edit Citation) for eventuelt å fjerne år og sette inn den paragrafen som det henvises til.

Forskrift

Formatert Sitering (Word)
(Forskrift til opplæringslova 2006)
Litteraturliste (Word)
Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova 23. juni 2006 nr. 724. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724 (lest 08.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:Forskrift til opplæringslova,
Year:2006
Title:Forskrift til opplæringslova 23. juni 2006 nr. 724
Access Date:08.01.2018
URL:https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724
Kommentarer
Forskriftens kortform registreres i Author-feltet - fullstendig navn i Title-feltet. Selv om dato er registrert som en del av tittelen, kan året i tillegg registreres i Year-feltet. Det ikke nødvendig å ta med ytterligere opplysninger om sted, utgiver o.l.
Dersom trykt utgave er brukt, benyttes Legal Rule or Regulation som referansetype.
I siteringen (Word) benyttes EndNote's verktøylinje (Edit Citation) for eventuelt å fjerne år og sette inn den paragrafen som det henvises til.


Standard

Formatert Sitering (Word)
(Standard Norge, 2011)
Litteraturliste (Word)
Standard Norge. (2011). NS-EN 16114:2011 Tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning. Tilgjengelig fra: http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=590145 (lest 27.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:Standard Norge,
Year:2011
Title:NS-EN 16114:2011 Tjenester tilknyttet ledelsesrådgivning
Access Date:12.01.2018
URL:http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=590145
Kommentarer
Dersom trykt utgave er brukt benyttes Book, og i tillegg fylles feltene Place Published og Publisher ut.


Statistikk

Formatert Sitering (Word)
(Statistisk sentralbyrå, 2017)
Litteraturliste (Word)
Statistisk sentralbyrå. (2017). Vernede områder, 13. juni 2017. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealvern (lest 27.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:Statistisk sentralbyrå,
Year:2017
Title:Vernede områder, 13. juni 2017
Access Date:27.11.2017
URL:https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/arealvern
Kommentarer
Dersom trykt utgave er brukt benyttes Book, og i tillegg fylles feltene Place Published og Publisher ut.


Nettside
Elektroniske tidsskrifter som krever abonnement ved NMBU - ikke er gratis for ALLE - føres som trykt tidsskrift (Journal Article) uten å vise URL i litteraturlisten. Andre webdokumenter registreres som referansetype Web Page, og URL vises i litteraturlisten.

Kun referansetypene Electronic Article, Electronic Book, Online Database og Web Page viser URL'en i litteraturlisten.

Formatert Sitering (Word)
(Løwe, 2017)
Litteraturliste (Word)
Løwe, K. (2017). Millionstøtte til NMBU-forskning. Tilgjengelig fra: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/23718 (lest 12.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:Løwe, K.
Year:2017
Title:Millionstøtte til NMBU-forskning
Access Date:12.01.2018
URL:https://www.nmbu.no/aktuelt/node/23718
Kommentarer
Ordinær registrering av et webdokument. Det er ikke nødvendig å registrere sted og forlag for webdokumenter - URL'en erstatter disse opplysningene.


Nettside

Formatert Sitering (Word)
(WWF, u. å.)
Litteraturliste (Word)
WWF. (u. å.). Fjellrev. Tilgjengelig fra: https://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/fjellrev/ (lest 10.11.2017).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:WWF,
Year:u.å.
Title:Fjellrev
Access Date:10.11.2017
URL:https://www.wwf.no/bibliotek/wwf_naturfakta/fjellrev/
Kommentarer
Hvis personlig forfatter er ukjent registreres institusjon/organisasjon i Author-feltet.
Hvis utgivelelseår er ukjent benyttes u.å. (uten år) i Year-feltet.


Kart

Formatert Sitering (Word)
(Fylkesatlas Sogn og Fjordane, 2010)
Litteraturliste (Word)
Fylkesatlas Sogn og Fjordane. (2010). Leikanger: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane & Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tilgjengelig fra: https://www.fylkesatlas.no/  (lest 14.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Author:
Year:2010
Title:Fylkesatlas Sogn og Fjordane
Place Published:Leikanger
Publisher:Fylkesmannen i Sogn og Fjordane & Sogn og Fjordane fylkeskommune
Access Date:14.01.2018
URL:https://www.fylkesatlas.no/
Kommentarer
Hvis dokumentet ikke har forfatter (tomt Author-felt), kommer opplysninger i Title-feltet inn i siteringen.


Kart

Formatert Sitering (Word)
(Kystkart Svalbard, 1988)
Litteraturliste (Word)
Kystkart Svalbard. (1988). Sørkapp: Temakart nr. 10. Oslo: Norsk polarinstitutt.
Registrering i EndNote
Reference Type:Web Page
Cartographer:Kystkart Svalbard,
Year:1988
Title:Sørkapp: Temakart nr. 10
Place Published:Oslo
Publisher:Norsk polarinstitutt
Kommentarer
Kart med flere temakart.


Programvare

Formatert Sitering (Word)
(Sonic Foundry Inc., 2016)
Litteraturliste (Word)

Sonic Foundry Inc. (2016). Mediasite desktop recorder (Versjon 2.3.144). Programvare. Tilgjengelig fra: http://www.sonicfoundry.com/mediasite/capture/mymediasite/ (lest 09.02.2018).

Registrering i EndNote
Reference Type:Computer Program
Programmer:Sonic Foundry Inc.,
Year:2016
Title:Mediasite desktop recorder
Version:2.3.144
Type:Programvare
URL:http://www.sonicfoundry.com/mediasite/capture/mymediasite/
Access Date:09.02.2018
Kommentarer
Programvare registreres vanligvis i en egen verktøyliste, ikke i litteraturlisten. Unntaket er hvis programmet inneholder informasjon som benyttes i oppgaven.

Upublisert materiale

Formatert Sitering (Word)
(Snedeker et al., 2001)
Litteraturliste (Word)
Snedeker, J., Brent, M. & Gleitman, L. (2001). The changing character of the mental lexicon: an information-based account of early word learning. Upublisert manuskript.
Registrering i EndNote
Reference Type:Unpublished work
Author:Snedeker, J.
Brent, M.
Gleitman, L.
Year:2001
Title:The changing character of the mental lexicon: an information-based account of early word learning
Kommentarer
Upublisert manuskript settes automatisk inn på slutten av referansen når man velger referansetype Unpublished work.

Manuskript under vurdering, men ikke antatt (submitted)

Formatert Sitering (Word)
(Thothathiri og Snederk, vurderes for publisering)
Litteraturliste (Word)
Thothathiri, M. & Snederk, J. (vurderes for publisering). Give and take: syntactic priming during spoken language comprehension.
Registrering i EndNote
Reference Type:Book
Author:Thothathiri, M.
Snederk, J.
Year:vurderes for publisering
Title:Give and take: syntactic priming during spoken language comprehension
Kommentarer
Teksten vurderes for publisering registreres i Year-feltet. Vi har valgt å benytte referansetype Book for at tittel skal vises i kursiv.

Manuskript under publisering, antatt (in press)

Formatert Sitering (Word)
(Snedeker og Yuan, til trykking)
Litteraturliste (Word)
Snedeker, J. & Yuan, S. (til trykking). Effects of prosodic and lexical constraints on parsing in young children (and adults). Journal of Memory and Language.
Registrering i EndNote
Reference Type:Journal Article
Author:Snedeker, J.
Yuan, S.
Year:til trykking
Title:Effects of prosodic and lexical constraints on parsing in young children (and adults)
Journal:Journal of Memory and Language
Kommentarer
Teksten til trykking registreres i Year-feltet.


Muntlige / personlige kilder - intervju, forelesning, e-post
Det er ulike meninger om personlig kommunikasjon skal med i litteraturlisten eller kun nevnes i teksten. Nedenfor vises derfor eksempler på registrering av intervju, forelesninger og e-post.

Intervju

Formatert Sitering (Word)
(Nordmann 2018)
Litteraturliste (Word)
Nordmann, K. (2018). Intervju med kommunikasjonssjef Kari Nordmann ved NMBU. Ås (29.01.2018).
Registrering i EndNote
Reference Type:Personal Communication
Author:Nordmann, K.
Year:2018
Title:Intervju med kommunikasjonssjef Kari Nordmann ved NMBU
City:Ås
Date:29.01.2018
Kommentarer
Navnet på intervjuobjektet registreres i Author-feltet. Hvis det er et intervju per telefon skriver du Telefonintervju og utelater stedsnavn.


Forelesning

Formatert Sitering (Word)
(Olsen 2006)
Litteraturliste (Word)
Olsen, K. (2006). Landbrukshistorie. Ås: Universitetet for miljø- og biovitenskap (forelesning 12.03.2006).
Registrering i EndNote
Reference Type:Personal Communication
Author:Olsen, Kari
Year:2006
Title:Landbrukshistorie
City:Ås
Publisher:Universitetet for miljø- og biovitenskap
Date:12.03.2006
Type:forelesning
Kommentarer
Navnet på foreleseren registreres i Author-feltet. I stedet for forlag registreres institusjon i Publisher-feltet.


E-post

Formatert Sitering (Word)
(Nordmann 2018)
Litteraturliste (Word)
Nordmann, O. (2018). Jenter i landbruket (e-post til Kari Olsen 10.01.2018). 
Registrering i EndNote
Reference Type:Personal Communication
Author:Nordmann, Ola
Year:2018
Title:Jenter i landbruket
Date:10.01.2018
Type:e-post til Kari Olsen
Kommentarer
Tittelen hentes fra emnefeltet i e-posten.

Litteraturlisten - alfabetisk ordnet

Litteraturlisten vises med den norske Harvard-stilen.

Azioune, A., Ben Slimane, A., Hamou, L. A., Pleuvy, A., Chehimi, M. M., Perruchot, C. & Armes, S. P. (2004). Synthesis and characterization of active ester-functionalized polypyrrole-silica nanoparticles: Application to the covalent attachment of proteins. Langmuir, 20 (8): 3350-3356.
 • Kommentar: Artikkel i tidsskrift (Journal Article) - se reg.

Bakken, A. K. & Moe, R. (1995). Height and quality control in Christmas begonia by growth-retarding temperature regimes. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B, Soil and Plant Science, 45 (4): 283-291.
 • Kommentar: Artikkel i tidsskrift (Journal Article) - se reg.

Berg, T. (1995). Dynamic management of plant genetic resources: Potentials of emerging grassrot movements. Rome: FAO. Tilgjengelig fra: http://icppagr.fao/docs/doc.html (lest 28.11.1996).
 • Kommentar: Webdokument (Web Page) - se reg.

Blytt, H. & Gunnerød, I. (1995). Eiendomspriser i landbruket. Rapport Landbrukets utredningskontor, 1995:2.
 • Kommentar: Temahefte/rapport (Report) - se reg.

Budsjettnemnda for jordbruket. (1994). Jordbrukets totalregnskap 1992 og 1993. Jordbrukets totalbudsjett 1994. Oslo: Budsjettnemnda.
 • Kommentar: Temahefte/rapport (Report) - se reg.

Crush, J. R. (1990). Nitrogen fixation in grassland development. I: Hanxi, Y. (red.) Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987, s. 475-479. Beijing: Science Press.
 • Kommentar: Publisert konferansebidrag (Book Section) - se reg.

Fries, J. (1964). Vårbjörkens produktion i Sveland och södra Norrland. Studia Forestalia Suecica, 14.
 • Kommentar: Temahefte/rapport (Report) - se reg.

Gjefsen, T. (1993). Husdyrlære. Oslo: Landbruksforlaget.
 • Kommentar: Bok (Book) - se reg.

Gjefsen, T. (1995). Fôringslære. 2. utg. Oslo: Landbruksforlaget.
 • Kommentar: Bok (Book) - se reg.

GVU's 8th www user survey. (1997). Tilgjengelig fra: http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/ (lest 12.12.2003).
 • Kommentar: Webdokument (Web Page) - se reg.

Hanxi, Y. (red.). (1990). Proceedings of the International Symposium on Grassland Vegetation, Hohhot, The People's Republic of China, August 15-20, 1987. Beijing: Science Press.
 • Kommentar: Publisert konferanse (Edited Book) - se reg.

Høgberg, A. P. (2001, 25. juni). Er bevisdømmelsen fri? Aftenposten (Morgenutg.), s. 14.
 • Kommentar: Avisartikkel (Newspaper Article) - se reg.

Kjøpslovsutvalget. (1976). Lov om kjøp. Oslo: Universitetsforlaget. (Norges offentlige utredninger; NOU 1976:34).
 • Kommentar: Lov (Legal Rule or Regulation) - se reg.

Låg, J. (1990a). Chemical soil properties of experimental fields in Longyearbyen, Svalbard. Acta Agricultura Scandinavica, 40: 113-116.
 • Kommentar: Artikkel i tidsskrift (Journal Article) - se reg.

Låg, J. (1990b). Peat accumulation in steep hills at Alkhornet, Spitsbergen. Acta Agricultura Scandinavica, 40: 217-219.
 • Kommentar: Artikkel i tidsskrift (Journal Article) - se reg.

Nordhagen, R. (1948). Studier over gamle plantenavn. II. Marilykjel, springstrå og jernurt. Et bidrag til låsens og nøkkelens kulturhistorie. Bergens museums årbok. 1946 og 1947. Historisk-antikvarisk rekke, b. 3.
 • Kommentar: Bok som tilhører en bokserie (Book) - se reg.

NOU 1974:88. Hvor går vi? Oslo: Universitetsforlaget.
 • Kommentar: Offentlige dok. (Government Document) - se reg.

Rapp, K. (1990). Metoder for kultivering av moltemyr. I: Landbrukets årbok 1991, s. 232-236.
 • Kommentar: Artikkel i bok (Book Section) - se reg.

Røberg, M. K. (1994). Bevaring av historiske hager. Eksempelområde: prestegårdshagen på Skedsmo bygde-museum. Hovedoppgave. Ås: Norges landbrukshøgskole, Institutt for landskapsplanlegging.
 • Kommentar: Hovedoppgave (Thesis) - se reg.

Sanders, D. W. (1992). Soil conservation: Strategis and policies. I: Tato, K. & Hurni, H. (red.) Soil conservation for survival, s. 17-28. Ankey, Iowa: Soil and Water Conservation Society.
 • Kommentar: Artikkel i bok (Book Section) - se reg.

St.meld. nr 27 (2000-2001). Gjør din plikt - krev din rett: Kvalitetsreform av høyere utdanning. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Kommentar: Offentlige dok. (Government Document) - se reg.

Straffeloven. Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10.
 • Kommentar: Lov (Legal Rule or Regulation) - se reg.

Søegaard, K. (red.). (2000). Grassland farming: Balancing environmental and economic demands. Proceedings of the 18th General Meeting of the European Grassland Federation, Aalborg, Denmark, 22-25 May 2000. Grassland Science in Europe, b. 5. Tjele: Organizing Committee of the 18th General Meeting, Danish Institute of Agricultural Sciences, Research Centre Foulum.
 • Kommentar: Publisert konferanse (Edited Book) - se reg.

Vinje, F. E. (1978). Å forbedre sine språkvaner. I: Johnsen, E. B. (red.) Vårt eget språk, b. 3 Skriftspråket, s. 34-133. Oslo: Aschehoug.
 • Kommentar: Artikkel i bok (Book Section) - se reg.

Published 10. juli 2008 - 17:00 - Updated 3. April 2018 - 12:32