Opphavsrett

 

Publiseringer i Brage reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (Åndsverkloven), og medfører ingen begrensninger i opphavsmannens enerett til å råde over sitt åndsverk ved å framstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten. Publisering i Brage forutsetter derfor at forfatter har godkjent dette.

Opphavsretten handler om de rettigheter åndsverkets skaper har til sine verk og retten til å bestemme bruken av disse. Opphavsmannen har både økonomiske og ideelle rettigheter. De økonomiske rettighetene er de som gir rett til å råde over verket. De ideelle rettighetene er bl.a. krav på navngivelse og vern mot krenkende gjengivelse, m.v.

For innholdet i Brage betyr dette at forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukerne tillatelse til bl.a. å kopiere og sitere fra verket samt videreformidle det til andre. En forutsetning er at navn på forfatter(e) og utgiver oppgis. Kommersiell bruk av verket er ikke tillatt uten etter skriftlig avtale med forfatteren. Med kommersiell bruk forstås her de tilfeller der tredjepart ønsker kommersiell utnyttelse av materialet. Det må heller ikke foretas endringer i verket.
Disse betingelsene er beskrevet nærmere på Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Om opphavsrett ved egenarkivering av artikler i Brage
Egenarkivering av artikler innebærer at du som forfatter av en vitenskapelig artikkel kan publisere en kopi av denne i Universitetets åpne institusjonelle arkiv Brage. Siden det her er snakk om åpne arkiv på Internett, blir det også enklere å dele dine forskningsresultater med kolleger. Forskning viser dessuten at artikler som er åpent tilgjengelige på Internett er mer synlige og blir mer sitert (får høyere "impact") enn artikler som kun er tilgjengelige via abonnementstjenester.

For artikler som er publisert av et forlag må godkjenning innhentes fra forlaget før parallellpublisering i Brage. De fleste forlag krever vanligvis at forfattere av vitenskapelige artikler overlater rettigheter for artikkelen til dem. Forfatteren kan med andre ord miste de økonomiske rettighetene til eget verk og må be om tillatelse til å videredistribuere artikkelen, lage opptrykk etc.

Et økende fokus på fri tilgang til egen forskning ved institusjonene har medført at de fleste utgivere nå tillater parallellpublisering i institusjonelle arkiv, ved at forfatter selv egenarkiverer sin artikkel. Imidlertid varierer utgivernes betingelser for dette. Du bør derfor sjekke ”ditt” forlags betingelser i Sherpa/Romeo listen.

Se også:
Egenarkivering av artikler i fulltekst

Om opphavsrett og doktoravhandlinger i Brage

Monografi - her har forfatter full opphavsrett i henhold til åndsverksloven og står fritt til å gi tillatelse til publisering av avhandlingen i Brage.

Artikkelbasert - består av et antall artikler og en sammendragsdel. Den siste har forfatter full opphavsrett over og står fritt til å gi tillatelse til publisering i Brage av denne. For artiklene gjelder de samme begrensningene som for egenarkivering av artikler (se over). Det må her innhentes tillatelse fra forlag (og eventuelle medforfattere) før en artikkel kan publiseres i Brage.

Det er generelt et inntrykk at forlagene er mer velvillige i sine betingelser når en artikkel inngår som del av en avhandling, enn når det gjelder frittstående artikler.

Se også:
Egenarkivering av doktorgradsavhandlinger
Egenarkivering av artikler i fulltekst

Om opphavsrett og publisering av masteroppgaver i Brage
Forfatter har full opphavsrett i henhold til åndsverksloven og står fritt til å gi tillatelse til publisering av avhandlingen i Brage.

Universitetet har vedtatt at all innlevering av masteroppgaver skal gjøres via Brage. Ved å publisere oppgaven i Brage vil den bli trygt oppbevart og være tilgjengelig i fremtiden for deg og andre via en permanent nettadresse. Dette gjør det enkelt for deg å lenke til oppgaven i søknader og referanser.

Brage er også åpen for registrering og publisering av tidligere godkjente oppgaver.
Kontakt Brage-gruppen på Universitetsbiblioteket for hjelp med dette.

• Se også Informasjon for masterstudenter.

 

Published 22. juli 2014 - 13:26 - Updated 16. April 2021 - 13:01