Låneregler

Lånekort

Alle lånere skal ha lånekort. Ved registrering som låner må man vise gyldig legitimasjon. Låner er personlig ansvarlig for bruken av lånekortet. Tap av kortet må meldes snarest til universitetsbiblioteket for å hindre misbruk. Låner plikter å melde adresseforandring.

Lånetid

Ordinær lånetid er 1-4 uker. Enkelte medier kan ha en annen utlånstid eller lånes ikke ut.

Lånerens plikter

Alt materiale som bringes ut av biblioteket, skal være registrert som lånt.
Lånetiden må overholdes. Bøker som blir innkalt til bruk for andre må innleveres umiddelbart. Andre lån kan vanligvis fornyes. Ved lengre fravær skal bøker innleveres. Det er ikke tillatt å ta bøker ut av landet.
Lånt materiale må ikke lånes videre til andre.

Erstatningskrav ved tap/ødeleggelse av materiale

Tap eller skader på materiale medfører erstatningsansvar. Som skade regnes også understrekinger eller noteringer i materialet. Erstatningskrav på kr. 750,- pr. dokument sendes ut etter 3. innkalling. Beløpet inkuderer et administrasjonsgebyr på kr. 250,- som må betales selv om dokumentet blir levert.

Innlån

Materiale som ikke finnes ved NMBU, kan skaffes i form av lån eller kopier fra andre bibliotek. Dersom vi har elektronisk tilgang til det du leter etter har vi ikke anledning til å bestille inn trykt versjon. Universitetsbiblioteket låner normalt ikke inn for andre bibliotek og for brukere tilknyttet institusjon med egen bibliotektjeneste. For innlån må brukerne rette seg etter eierbibliotekets låneregler.

Betaling for tjenester

Universitetsbiblioteket kan kreve betaling for noen tjenester, f.eks. kopilevering og innlån fra andre bibliotek. Det er utarbeidet egen prisliste.

BRUDD PÅ LÅNEREGLER KAN MEDFØRE TAP AV LÅNERETT

Published 2. mai 2007 - 11:00 - Updated 6. juni 2019 - 10:19