Folkehelsehensyn

Som eksempel på et slikt allment folkehelsehensyn nevner bestemmelsen "alvorlige grenseoverskridende helsetrusler". Dette må antagelig inkludere vern mot smittefarlige sykdommer. NMBUs virksomhet innebærer utstrakt behandling av og kontakt med dyr. I den grad denne virksomheten innebærer en potensiell folkehelserisiko, slik som smitte mellom dyr og mennesker, eller mattrygghet, kan slike forhold være grunnlag for å behandle sensitive personopplysninger, og da typisk helseopplysninger. Opplysninger som bare gjelder dyrs helse, og som ikke kan knyttes til en enkeltperson, er naturlig nok ikke personopplysninger

Også andre virksomhetsområder ved NMBU kan teoretisk tenkes å ha en side mot folkehelsehensyn.

Det er likevel uvisst i hvilken grad slike hensyn betyr at NMBU har et praktisk behov for å behandle helseopplysninger som angår enkeltpersoner. Hvis det er tvil om hvorvidt en slik behandling er nødvendig, som er kravet etter GDPR, må NMBU gjøre en grundig vurdering av behovet og hvordan dette skal løses.

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 20. February 2020 - 9:15