Samtykke

For at et samtykke skal være gyldig og kunne fungere som behandlingsgrunnlag, må det være:

 • frivillig
 • spesifikt
 • informert
 • utvetydig
 • gitt gjennom en aktiv handling
 • dokumenterbart
 • mulig å trekke tilbake like lett som det ble gitt

Se også mer utfyllende informasjon hos Datatilsynet

Dersom NMBU ønsker å bruke opplysningen til et nytt/annet formål, må nytt samtykke innhentes fra personene opplysningene gjelder.

Frivillig
For å sørge for at samtykket avgis frivillig, må det gis reelle valgmuligheter. Det vil si at det ikke kan medføre negative konsekvenser for den enkelte dersom han eller hun ikke ønsker å avgi samtykke. I vurderingen av om et samtykke er frivillig, må man som nevnt også se på styrkeforholdet mellom institusjonen og den enkelte.

Spesifikt
Det må være helt klart hva den enkelte samtykker til – formålet med behandlingen må være klart og presist formulert. Personopplysningene som behandles på grunnlag av et samtykke kan kun brukes til formålet som ble oppgitt ved innhenting av samtykke. Dette innebærer altså at samtykket må gjelde hvert enkelt formål.

Informert
Et samtykke er bare gyldig dersom man vet hva man samtykker til. Språket i en samtykkeerklæring må være klart, enkelt og forståelig, og informasjonen om hva den enkelte samtykker til må komme klart frem i teksten.

Den som personopplysningene kan knyttes til skal informeres om følgende:

 1. Navn og adresse på behandlingsansvarlig
 2. Formålet for hver av behandlingene det bes om samtykke til
 3. Hva slags personopplysninger som vil samles inn
 4. Om opplysningene vil bli utlevert til andre og hvem som eventuelt er mottakere
 5. Om det er frivillig å gi fra seg opplysningene
 6. Informasjon om retten til å trekke tilbake et samtykke
 7. Annet som gjør den som skal samtykke i stand til å bruke sine rettigheter etter personvernlovgivningen på best mulig måte, for eksempel informasjon om når personopplysningene vil bli slettet

Utvetydig gjennom aktiv handling
For at samtykket skal være gyldig, må den enkelte foreta en handling, for eksempel ved å klikke på en knapp, hake av i en boks eller skrive under på et skjema. Passivitet, stillhet eller på forhånd avhakede bokser vil aldri utgjøre et gyldig samtykke. Det skal ikke foreligge tvil om den enkelte gjennom en handling har ment å samtykke eller gjøre noe annet.

Dokumenterbart
Det er ingen formkrav til selve samtykket – det kan gis skriftlig, muntlig, gjennom bevegelser eller på andre måter. Det eneste kravet er at samtykket må kunne dokumenteres for å sikre etterprøvbarhet. I denne dokumentasjonsplikten ligger også at man må kunne dokumentere at samtykket var gyldig.

Mulig å trekke tilbake like lett som det ble gitt
Den enkelte må bli informert om retten til å kunne trekke tilbake samtykke, og samtykket må kunne trekkes tilbake uten negative konsekvenser. Det kan ikke være vanskeligere å trekke tilbake samtykke enn det var å gi det. Ved tilbaketrekning av samtykke skal normalt de aktuelle personopplysningene slettes.

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 20. February 2020 - 9:15