Berettigede interesser

NMBU kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen som søkes ivaretatt må være lovlig, klart definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten.

Den aktuelle behandlingen av personopplysninger må være nødvendig for denne interessen. I dette ligger at en må vurdere om formålet kan oppnås på en måte som bedre ivaretar personvernet – man må velge den behandlingen som er minst inngripende.

Deretter må det foretas en interesseavveiing for å avgjøre om den enkeltes personvern veier tyngre enn NMBUs berettigede interesse. Denne avveiingen gjøres trinnvis:

 1. Virksomhetens interesse
  1. Hvilke fordeler oppnår NMBU?
  2. Hvor viktige er fordelene?
  3. Har behandlingen en offentlig interesse eller ideelle interesser som kommer flere til gode? (Dette er ikke et krav, men et moment.)
 2. Hensynet til personvernet?
  1. Er personopplysningene veldig beskyttelsesverdige eller sensitive? Finnes opplysningene allerede offentlig tilgjengelig?
  2. Hvor mange enkeltpersoners opplysninger påvirkes?
  3. Vil ulempene vare over tid?
  4. Kobles ulike personopplysninger sammen?
  5. Vil opplysningene offentliggjøres eller deles med andre?
  6. Hva mener de berørte?
  7. Har personene en berettiget forventning om å få ha disse opplysningene i fred?
  8. Kan behandlingen ha negative konsekvenser?
  9. Hva er risikoen for at opplysningene kommer på avveie?
 3. Tiltak for å minimere personvernkonsekvensene
  1. Er det adgang til å reservere seg?
  2. Har systemene innebygd personvern?
  3. Har NMBU iverksatt andre tiltak for å minimere personvernkonsekvensene?

Interesseavveiingen
Dersom NMBUs interesser ikke er særlig vektige, kan behandlingen bare iverksettes dersom personvernkonsekvensene er små. Dersom personverkonsekvensene er større, må vår interesse i behandlingen være mer tungtveiende. I hvor stor grad vi iverksetter personvernminimerende tiltak vil derfor ha mye å si. Oppsummert handler det om å finne en balanse slik at inngrepet i personvernet er forholdsmessig.

Hvis inngrepet i personvernet ikke står i forhold til interessen NMBU har i å samle inn opplysninger, må vi basere behandlingen på gyldig samtykke eller et av de andre behandlingsgrunnlagene.

Det er viktig å være oppmerksom på at den registrerte har en rett til å protestere mot behandlingen ved bruk av dette behandlingsgrunnlaget. En slik protest kan etter omstendighetene medføre at behandlingen må opphøre.

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 20. February 2020 - 9:15