Allmennhetens interesse/offentlig myndighet

 

Formålet med behandlingen må ha et rettslig grunnlag

I begge tilfellene må formålet med behandlingen også ha hjemmel i norsk rett. Formålet med behandlingen må dermed følge av lov eller forskrift. Eventuelt kan behandlingen være nødvendig for å oppfylle et vedtak som har hjemmel i lov eller forskrift.

Det kreves ikke at den aktuelle behandlingsmåten (innsamling, lagring, osv.) er eksplisitt nedfelt i regelverket eller vedtaket. Det er nok at behandlingen er nødvendig for å utføre oppgaven eller ivareta formålet som følger av lov, forskrift eller vedtak. Dette rettsgrunnlaget kan dermed være grunnlag for flere typer behandling.

I motsetning til behandlingsgrunnlaget «nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt», kreves det ikke her at NMBU er pålagt en rettslig plikt; det er tilstrekkelig at vi har rettslig adgang til å gjøre dette. Men, den konkrete behandlingen må være nødvendig for oppgaven/formålet.

 

Arkiv, forskning og statistikk

Personopplysningsloven § 8 gir en slik lovhjemmel, "hvis det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statistiske formål". 

GDPR artikkel 89 nr. 1 krever at vi innfører tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre de registrertes rettigheter, og særlig at det ikke samles inn flere opplysninger enn nødvendig. Et slikt tiltak kan være pseudonymisering, forutsatt at formålet (arkiv, forskning, statistikk) med behandlingen oppnås. Pseudonymisering betyr å avidentifisere personopplysninger slik at de ikke kan knyttes til en bestemt person uten bruk av tilleggsopplysninger (for eksempel en koblingsnøkkel) som lagres adskilt og tilstrekkelig sikkert. Men, hvis formålet kan oppfylles ved anonymisering, skal det gjøres i stedet. Anonymisering betyr at opplysningene bearbeides slik at det ikke lenger er mulig å identifisere de aktuelle personene. 

 

Flere mulige behandlingsgrunnlag

Det kan være vanskelig å avgjøre om behandlingsgrunnlaget er "nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt" eller "nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet". Disse behandlingsgrunnlagene er likestilte. Det avgjørende er derfor at NMBU har et behandlingsgrunnlag, ikke at vi velger det riktigste av flere muligheter. Hvis du er i tvil, så velg det du mener passer best. Skriv eventuelt inn en kommentar.

Published 20. February 2020 - 9:15 - Updated 24. February 2020 - 12:25