Likestillings- og mangfaldarbeid ved NMBU

Dette visast i strategien til NMBU kor vi gjer uttrykk for at universitetet skal ha ein ambisiøs likestillings- og inkluderingsplan. Dette handlar ikkje minst om kjønn, men også om alder, etnisitet, funksjonshemming mv. NMBU arbeider for eit inkluderande arbeidsliv og studentmiljø og har eit ansvar for å leggje til rette for eit mangfald i miljøet.

Likestillingsarbeid framover
NMBU vil fortsette sitt ambisiøse arbeid med å auke kvinneandelen i faste, vitskapelege stillingar og vil prioritere tiltak som gjer at vi når måla innan utgangen av 2020.

Vi vil sjå spesielt på tiltak som kan føre til fleire kvinner blant professorar ved NMBU. Samstundes er det fortsatt viktig å stimulere til fleire kvinner i faste, vitskapelege stillingar i enkelte fagmiljø. Desse to hovudutfordringane er likestillingskomitéens prioriterte oppgåver.

Likestillingskontakt
For spørsmål, ta kontakt med Catherine Caillé

 

Published 26. February 2013 - 13:11 - Updated 4. juni 2021 - 8:42