Intern utlysning av likestillingsmidler ved NMBU

Andelen kvinnelige professorer skal være høyere enn 30 % innen utgangen av 2020 og andelen kvinnelige professor-II, førsteamanuenser og forskere skal være høyere enn 40 %. Det er utarbeidet en årsrapport for likestilling 2016 som belyser utfordringsbildet til NMBU med hensyn til likestilling. 

1,4 million kroner
Det er avsatt 1,4 million kroner i budsjettet til likestillingsarbeid for 2017. Mesteparten av disse midlene ønsker likestillingskomiteen ved NMBU å lyse ut slik at det kan søkes om penger til tiltak som kan øke andelen kvinner i faste, vitenskapelige stillinger og spesielt for å øke kvinneandelen i professorstillinger. 

Frist 31. mai

De økonomiske virkemidler for å øke kvinneandelen i faste, vitenskapelige stillinger er: 

1.     Startpakker på inntil kr 100.000,- for kvinner ansatt på fakulteter hvor kvinneandelen på førsteamanuensis- og/eller professornivå er lav. Det kan søkes om drifts- og utstyrsmidler samt lønnsmidler til forskningsassistanse.

2.     Kvalifiseringsstipend for kvinnelige førsteamanuenser som ønsker å kvalifisere seg til professor. Det lyses ut stipender på inntil kr 100.000,-. Kvinnelige førsteamanuenser som er i sluttfasen for å søke opprykk til professor, er aktuelle søkere. Fakultet med lav kvinneandel på professornivå vil bli prioritert. Midlene skal primært brukes til frikjøp fra undervisning, teknisk assistanse, eller andre tiltak som gir rom for meritterende forskning. Stipendet tildeles kun én gang per person. 

3.     Stipend ved kalling til førsteamanuensis II og professor II på fagområder hvor kvinneandelen er lav. Øvre sum er satt til kr 300.000,- for en tre-årsperiode, hvor fakultetet finansierer de øvrige kostnadene, dvs. driftsmidler og ca. halvparten av stillingen over tre år. Kriterier for kalling må være i henhold til regelverk.

4.     Vurdering av professorkompetanse i forbindelse med kalling til førsteamanuensis II/professor II stillinger (15.000,- pr. person). 


5.     Pre-vurdering av opprykksøknad (15.000,- pr. person).


6.     Fakulteter kan søke på midler til egne likestillingstiltak (inntil 40.000,- pr. tiltak) herunder bl.a. karriereveiledning for kvinnelige ansatte i ph.d.- og postdoktor- stillinger.

Søknadsfristen er 31. mai 2017

Virkemidlene nevnt i punkt 1,2 og 5 kan søkes av den kvinnelige ansatte ved å sende søknad pr mail til likestillingskomiteens sekretær Catherine Caillé med kopi til dekan. Det er viktig å merke søknaden med hvilket virkemiddel man søker om. 

De andre virkemidlene (3, 4 og 6) søkes av dekan, ved å sende søknad pr mail til likestillingskomiteens sekretær Catherine Caillé. Det er viktig å merke søknaden med hvilket virkemiddel man søker om. 

Søknadene skal inneholde en kort beskrivelse av hvilke planer og målsetting man har med søknaden og søkerne må være beredt til på anmodning å rapportere hvorvidt målsettingen ble innfridd.For å sikre at alle søknader kommer frem, vil mottak av mailen bekreftes.

Spørsmål kan rettes til likestillingskomitéen leder eller sekretær:
Halvor Hektoen (leder) 
Catherine Caillé (sekretær) 

Published 21. April 2016 - 12:41 - Updated 19. April 2017 - 11:08