Merverdiavgift

Sammendrag
Rutinen beskriver merverdiavgiftsplikten, gir en oversikt over regelverket som har betydning for NMBU, forskning FOU spesielt, hvilke tjenester/aktiviteter som er avgiftspliktig.

Merverdiavgiftsloven - § 3-28
Uttak av varer og tjenester fra offentlige virksomheter som hver for seg eller i fellesskap driver vikrsomhet som hovedsaklig har til formål å tilgodese egne behov, er unntatt fra loven dersom merverdiavgiftspliktig omsetning av tilsvarende varer og tjenester over en periode på tolv måneder utgjør mindre enn 20 prosent av den totale produksjonen.

På bakgrunn av dette er NMBU unntatt fra loven og har i hovedsak ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift.

Unntak:
På oppdrag som er definert som avgiftspliktige prosjekter (prosjektnummer og M (3-8xxyyyM)) kan fradrag for inngående avgift trekkes i fra på kjøp av varer og tjenester som er konkrete og relevante for prosjektet og som kan spores tilbake som en del av kontrakten.

I brev fra fylkesskattekontoret datert 20. mars 2003 er det lagt til grunn at det kun er SHF sin omsetning av landbruksprodukter som omfattes av registreringen etter mval. § 3-28. SHF har fradragsrett for inngående merverdiavgift til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf. §§ 8-7 og 9-8. Dette vil kun omfatte virksomheten vedrørende landbruksprodukter. For ansaffelser som blir brukt i landbruket og til forskning/undervisning, har SHF et forholdsmessig fradrag, jf. §§8-2 og 8-5.

Gjeldende avgiftskoder:

0

INGEN AVGIFT

1

FRADRAG INNG MVA HØY SATS, 25%DRAG

2

FRADRAG INNG MVA, MIDDEL SATS 15%

3

UTGÅENDE MERVERDIGAVGIFT, STANDARD SATS 25%

5N

UTG MVA AVGIFTSFRITT SALG

6

INNGÅENDE MVA 10%, LAV SATS

7

KJØP AV TJENESTER UTLAND

8

50% FORHOLDSMESSIG FRADRAG INNG. MVA

9

90%  FORHOLDSMESSIG FRADRAG INNG. MVA

U

OMSETN UTENFOR MVA LOVEN

Z

DUMMY AUTOMATISK INNTEKTSFØRING -INGEN AVGIFT


Kontrollansvarlig enhetene:
- Sikre at inngående og utgående fakturaer blir kodet med korrekt mva - kode.

Undervisnings og forskningstjenester
Jfr. tolkningsuttalelse vedr. undervisning - og vedr. forskning av 15.06.01 – finansdepartementet.
I uttalelsen er det gitt unntak for finanskilder hvor det ikke foreligger omsetning.
Dette gjelder følgende offentlige finansieringskilder:
•KD
•Norges Forskningsråd
•EUs rammeprogrammer
•Nordisk ministerråd
•Norad
•Innovasjon
•Norgesuniversitetet

Dersom disse finansieringskildene ikke krever produkter eller ytelser fra universitetet utover en rapport, vil det ikke foreligge omsetning og ikke mva - plikt.

Hva som kan utløse mva - plikt:

Når omsetningsbegrepet er oppfylt og det foreligger omsetning;
- tilskuddet er knyttet til et klart resultatkrav
- den offentlige oppdragsgiveren kan påvirke resultatene som tilskuddet skal finansiere
- dersom oppdragsgiveren kan kreve erstatning for dårlig utført tjeneste
- dersom finansieringen kanaliseres gjennom tredjeperson, vil den normalt utløse omsetning og mva - plikt.

Oppdrag/tilskudd
All privatfinansiert forskning er i utgangspunktet avgiftspliktig, men tilskudd fra private forskningsfond vil i hovedsak bli vurdert som likestilt med finansiering fra NFR , når det ikke foreligger krav til gjenytelse.

Kontrakt:
- Påse at ved inngåelsen av forskingsoppdrag (kontrakten) er avklart om mva skal beregnes eller ikke. Inntas i kontrakten.

Kontroll av inngående og utgående fakturaer, riktig mva – kode
De som behandler inngående /utgående fakturaer skal påse om disse får en korrekt MVA -behandling ved NMBU. Rett MVA - kode skal påføres i konteringen.

Published 3. september 2015 - 9:17 - Updated 7. desember 2016 - 12:02