Næringsvirksomhet oppdragstaker

Beskrivelse 

1. Generelt om næringsbegrepet – NMBUs ansvar
Det er oppdragsgivers (NMBU) ansvar å bringe på det rene om oppdragstakeren utfører arbeidet som ledd i næringsvirksomhet eller ikke.
Oppdragstakernes opplysninger kan ikke alltid legges ukritisk til grunn.

Ved bestillingstidspunktet må innkjøper påse om kjøp av tjenester utføres som ledd næring. Under tvil skal den næringsdrivende dokumentere at vedkommende er selvstendig.

2. Vilkår for næringsvirksomhet
Med næringsvirksomhet forstås etter skatteloven en mer regelmessig eller vedvarende virksomhet drevet for egen regning.
Det er fire hovedvilkår som stort sett vil avgjøre om en virksomhet kan regnes som næringsvirksomhet;
- Egen risiko og regning, se pkt. 3
- Varighet og omfang, se pkt. 4
- Økonomisk overskudd, se pkt.5
- Aktivitet, se pkt.6

Ved Brønnøysundregisteret kan man undersøke om en næringsvirksomhet er registrert.

Innkjøper ved NMBU må sjekke at oppdragstaker oppfyller krav til å utføre oppdraget som ledd i næring. Ved manglende dokumentasjon sjekkes dette mot Brønnøysundregisteret (Organisasjonsnummer) eller Fylkesskattesjefens kontor (Merverdiavgiftsregisteret). Den lokale Skatteoppkrever/kemner eller Trygdekontoret kan også spørres.

3. Næringsvirksomhet - egen risiko og regning
For egen risiko og regning vil blant annet si at den næringsdrivende selv dekker utgifter i forbindelse med arbeidet. Det kan dreie seg om utgifter til materialer, avskriving på driftsmidler osv.
For egen risiko vil blant annet si at den næringsdrivende har ansvaret for resultatet av oppdraget, og at oppdragsgiveren kan reklamere på resultatet.

4. Næringsvirksomhet – varighet og omfang
Enkeltstående mer tilfeldig oppdrag er ikke næringsvirksomhet. En person som påtar seg et enkelt stående oppdrag med for eksempel å male et hus, sensurering, gjennomføre en forelesning vil derfor ikke bli ansett som næringsdrivende.

5. Næringsvirksomhet – økonomisk overskudd
Virksomheten må være egnet til å gi overskudd. Registreringspliktige næringsdrivende skal beregne og betale mva. Mval § 10.1.
Registreringsplikten for mva inntrer når næringsdrivendes omsetning og avgiftspliktig uttak av varer og tjenester overstiger kr 50 000,- i løpet av en 12 mnd. periode. Mal § 28.

Innkjøper må påse ved engasjement av nyetablert virksomhet at virksomheten er registrert.

6. Næringsvirksomhet - Aktivitet
En næringsdrivende behøver ikke selv være aktiv, men kan for eksempel ha ansatte som utfører arbeidet.
Det som ofte er avgjørende, er om arbeidet skjer for oppdragstakers egen regning og risiko.

7. Forhold hvor det skal utbetales lønn
Dersom ikke vilkårene for næringsvirksomhet er til stede skal oppdraget utbetales og innberettes som lønn. Det skal inngås arbeidsavtale på vanlig måte.

 

Published 30. juni 2015 - 10:59 - Updated 24. juli 2019 - 11:02