Fravær ved NMBU som er relatert til korona og nye regler for fravær fra 1. juli 2020

Fravær som er relatert til korona må registreres på egne koder for at NMBU skal få refusjon fra NAV.

Fravær ved NMBU som er relatert til korona og nye regler for fravær fra 1. juli 2020

 

Sykefravær

Fra 1. juli er kodene for korona fjernet i hht nye regler fra regjeringen.

Endringer i egenmelding 
I forbindelse med koronakrisen innførte regjeringen en ubegrenset rett for arbeidstakere til å bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, altså den delen av sykefraværet arbeidsgiver betaler for. Forskriften skulle gjelde frem til nyttår, men nå har regjeringen varslet at de tar bort retten til ubegrenset egenmeldingsbruk fra 1. juni 2020. 

Dette vil si at vi tilbake til «vanlig praksis» når det gjelder egenmelding.

Egenmelding grunnet koronasykdom eller karantene: kode 1012 – egenmelding korona er sperret. Det er kun fravær før 1. juni som kan føres her.

Sykmelding
Er du syk utover de 16 dagene du kan bruke egenmelding, må du ha en sykmelding fra lege. Informer leder om sykmeldingen. Det skal sendes melding til Lønnseksjonen om legemeldt sykefravær som er relatert til koronaepidemien. Nærmeste leder har ansvar for utfylling og innsending av meldeskjema. Mer informasjon i personalhåndboka.

Fravær sykt barn, barnepassers sykdom og stengt barnehage/skole


NAV har endret antall omsorgsdager fra 1. juli 2020. Alle går tilbake til vanlig antall dager og starter på nytt med disse fra 1. juli 2020 – 31. desember 2020. Dette gjelder uavhengig av om du har brukt omsorgsdager tidligere i år eller ei.

Reglene for omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. Informasjonen på denne siden er oppdatert i forhold til regelendringene.

Kode som skal benyttes for å registrere fravær som gjelder før 1. juli er: 2012 Barn og/eller barnepassers sykdom (korona).  Etter denne datoen skal kode 2010 benyttes.

Ferie
I utgangspunktet skal oppsatt og planlagt ferie avvikles som normalt.

 

Disse reglene var gyldige til 30. juni 2020

Egenmelding
Grensen for sammenhengende egenmelding er økt fra 8 til 16 dager. Reglene er satt kraft fra 16. mars 2020.

Egenmelding som gjelder korona eller karantene skal registreres på:

Kode 1012 – egenmelding Korona.

Dersom det er ført fravær på feil kode, bør det registreres på nytt samt informere lønnsseksjonen slik at de får fjernet det som er feil.


Sykemelding
Ved fravær med sykmelding som er koronarelatert må lønnsseksjonen ha informasjon om dette for å kunne søke om refusjon fra NAV og følgende skjema må fylles ut:

Skjema for koronarelatert sykdom

Dette skal sendes til:

fravaer@nmbu.no

Nærmeste leder er ansvarlig for at skjema blir utfylt og sendt til lønnsseksjonen .

Fravær med sykt barn
Arbeids- og sosialdepartementet har 13. mars 2020 vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020. Foreldre som må være hjemme med barna på grunn av stengte skoler og barnehager kan bruke av omsorgsdager. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.

Antall dager omsorgspenger:

  • 1-2 barn går fra 10 til 20 dager i 2020
  • 3 barn eller flere går fra 15 til 30 dager i 2020
  • Kronisk syke barn + 10 går til + 20 i 2020

Alene om omsorgen

  • 1-2 barn går fra 20 til 40
  • 3 barn eller flere går fra 30 til 60
  • Kroniske syke barn går fra + 20 til + 40 i 2020

Dager som allerede er benyttet i 2020 går til fradrag i det totale antallet. Alt fravær som gjelder sykt barn eller barnepassers sykdom (omsorgsdager) skal føres på kode:

Kode 2012  - barn og/eller barnepassers sykdom (korona)

Ekstra dager kan overføres mellom foreldre etter behov. Dette gjøres ved å sende inn søknaden «Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole» på NAV.no  https://www.nav.no/soknader/nb/person/korona/omsorgspenger


             

Published 23. April 2020 - 13:57 - Updated 14. august 2020 - 8:31