Anskaffelsesprosessen

Kravet til hvordan anskaffelsesprosessen skal gjennomføres avhenger av anskaffelsens verdi og type.

Verdien skal beregnes på grunnlag av et anslag over den samlede betalingen, eks mva, for en periode på inntil fire år. Se veileder om verdiberegning til høyre.

Published 11. desember 2018 - 10:04 - Updated 2. April 2020 - 22:22