Info og skjema - lønn

Lønnsarbeidet ved NMBU følger bestemmelser som gjelder for statlige virksomheter. Statens personalhåndbok er sentral med tilhørende avtaler mellom partene i arbeidslivet. Økonomihåndboka på lønnsområdet bør brukes parallelt med NMBUs personalhåndbok.

Lønnsskjema

Målet for lønnsarbeidet er til enhver tid todelt; rett lønn til rett tid, og riktig lønnsregnskap. Det siste betyr at det rapporteres og innbetales riktig til eksterne som skattemyndighetene og Statens pensjonskasse.

Lønnsarbeidet har absolutte frister å forholde seg til. Det er særs viktig at den enkelte budsjettenhet har interne rutiner som sikrer at disse fristene overholdes, og at lønnsmateriellet som oversendes er korrekt og følger de gitte bestemmelser.

Gjennomgående.

Lønn, forskjellige typer lønnsforhold ved NMBU 

Feriepenger_og_ferie.

Eksempel_lønnsslipp. (Forklaring)

Fraværsføring_veiledning.


Kontrollhandlinger innen lønnsområdet

Periodisk avstemning av lønningsregnskapet 

Dokumenter pr 1.5.2019 :

Forelesningshonorar-

Honorarsatser_for_bedømming_og_sensurering-

Lønnssatser_for_studentpraksis-

Lønnssatser_for_sommerhjelp-

Lønnssatser_for_styringsorgan-

  

Dokumenter. pr 1.5.18 ( gamle satser ) :

Forelesningshonorar_

Honorarsatser_for_bedømming_og_sensurering_

Lønnssatser_for_studentpraksis_ 

Lønnssatser_for_sommerhjelp

Lønnssats-sentr_styringsorgan

 

 

 

Endringer i begge hovedtariffavtalene:

Det ble tidligere gjort endringer i HTA § 8 ved at henvisning til hjelpetabell C utgår. For utregning av timelønn vises det til lønnsdefinisjon i § 2 nr 2.

Lønnarter ( noen TT-koder i UBW )

Yrkeskoder og mal arbeidsavtaler. (Personalhåndboken)

Fullmakt Pagaweb (sendes lønnsseksjonen)

Særavtaler, se Compendia :

Særavtaler

Compendia_hele

Telefoni og bredbånd. (ny veiledning er under utarbeidelse)

AFP (Avtale festet pensjon)

Annet.

Stipendutbetalinger 

Utenlandske arbeidstakere

Refusjoner 

Skjema_Honorar_for_lærlingansvar

Utenlandsopphold rutinedokument.

Rutinedokument 

Utenlandsopphold

Husleie trekk KUN NTERNINFO.

Til INTERNT bruk

Intern_info_trekk_husleie

Godtgjøringer

Pensjonistavlønning.

PENSJONISTAVLØNNING (pkt https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2018-29  )

Fra 1. januar 2019 er godtgjøringen kr 207,- pr. faktisk arbeidet time. 

( STATSPENSJONISTER SOM AVLØNNES ETTER SATS HØYERE ENN DETTE RISIKERER FULL AVKORTING I PENSJON ! )

KUN veiledende sats styrer råd utvalg:

Leder og medlemmer

Leder: kr 612,- pr. time.

Øvrige medlemmer: kr 463,- pr. time.

Se , Statens personalhåndbok, administrative bestemmelser, administrative bestemmelser.

 

https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2018-29 

Published 23. september 2015 - 12:52 - Updated 25. juni 2019 - 13:45