Lønnsskjema

Målet for lønnsarbeidet er til enhver tid todelt; rett lønn til rett tid, og riktig lønnsregnskap. Det siste betyr at det rapporteres og innbetales riktig til eksterne som skattemyndighetene og Statens pensjonskasse.

Lønnsarbeidet har absolutte frister å forholde seg til. Det er særs viktig at den enkelte budsjettenhet har interne rutiner som sikrer at disse fristene overholdes, og at lønnsmateriellet som oversendes er korrekt og følger de gitte bestemmelser.

Gjennomgående.

Lønn, forskjellige typer lønnsforhold ved NMBU 

Feriepenger og ferie.

Eksempel lønnsslipp. (Forklaring)

Fraværsføring veiledning.

 

Annet:

AFP (Avtale festet pensjon)

Stipendutbetalinger 

Utenlandske arbeidstakere

Refusjoner 

Skjema for honorar for lærlingansvar

Utenlandsopphold rutinedokument.

Rutinedokument 

Utenlandsopphold

 

Godtgjøringer

Pensjonistavlønning.

https://www.spk.no/Ord-og-uttrykk-om-pensjon/Pensjonistlonn/

Fra 1. januar 2022 er godtgjøringen kr 224,- pr. faktisk arbeidet time.
(Statspensjonister som avlønnes etter høyere sats enn dette risikerer full avkorting i pensjon)

Styrer, råd og utvalg

De tidligere sentralt fastsatte satsene for utvalgsgodtgjøring er opphevet og erstattet av veiledende satser.
Fullmakt til å fastsette timesats for utvalgsgodtgjøring ble med virkning fra 1. juli 2005 delegert til fagdepartementet.
Følgende veiledende satser gjelder for utvalgsgodtgjøring fra 1. januar 2020:

Leder og medlemmer
Leder: kr 632,- pr. time.
Øvrige medlemmer: kr 478,- pr. time.

Se , Statens personalhåndbok, administrative bestemmelser, administrative bestemmelser.

 

Published 23. september 2015 - 12:52 - Updated 13. February 2023 - 14:48