Ekspertlister

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

Bioøkonomi, bioenergi, biomasse, enzymer, enzymteknologi, bioteknologi, mikrobiologi.

Alternative proteinkilder for oppdrettsfisk, bærekraftig fiskefôr, Foods of Norway.

Landskapsmetodikk, landskapsverdier, landskapsressursanalyse, stedsbasert verdiskaping, strategisk landskapsplanlegging.

Entreprenørskap, innovasjon i matbransjen, entreprenøriell læring i oppstart og forretningsutvikling, forretningsmodeller og verdikjeder i norsk ull.

Klimaavtaler, skog-klima, tropisk avskoging (REDD), miljøøkonomi.

Fornybar energi, energimarkeder og energisystemanalyse, bioenergi, energimarkedet – analyse, modellering og prognoser, virkemiddelanalyser i energi- og skogsektoren, skogsektoranalyser.

Miljø- og ressursøkonomi, risiko og usikkerhet.

Rekreasjonsverdi av friluftsliv og naturturisme, bevaring av regnskog, verdsetting av natur, klimaøkonomi, samfunnsøkonomisk analyse, bedrifters miljøregnskap.

Naturvern i Afrika, investeringer i landbruk, nomadisme, reindrift, grønn økonomi.

Økosystemtjenester, framtidsscenarioer.

Planteforedling, kartlegging og identifisering av gener for sykdomsresistens, kvalitet i korn.

Fornybar energi, bioenergi, skogøkonomi, markeder og verdikjeder for bioenergi, råstofftilgang, internasjonal handel med biomasse, virkemidler, skogsektor- og energimarkedsmodellering.

Ressurs- og miljøøkonomi, bioenergi (fra skog), virkemiddelanalyser (jord- og skogbruk), klimagassregnskap for bioenergi, energipolitikk.

tbd

Skogøkonomi, bioenergi, skog og klimagasser, skogsektormodellering.

Biokull, jord, jordbruk, det sørlige Afrika, sør-øst Asia.

Fornybar energi, biogass- prosess; teknologi for anaerob nedbrytning av organisk materiale til metan, livsløpsvurderinger, avfallsteknologi og miljøanalyser.

Naturbasert reiseliv, friluftsliv, analyse av naturbaserte reiselivsbedrifter, deltagelse i friluftsliv, etterspørsel og overvåking, økonomiske effekter og verdier innen naturbasert reiseliv og friluftsliv, reiselivsutvikling i verneområder.

Innovasjon i grønne velferdstjenester, velferdstjenester i landbruket, bruk av natur i helsefremmende arbeid; terapeutisk hagebruk, «Inn på tunet», bruk av planter i innemiljø.

Bærekraftig kornproduksjon, agronomi, Yield Gap, klimatilpasset kornproduksjon, optimal utnyttelse av kornavlingen, jordbrukets rolle i bioøkonomien.

Naturressursforvaltning, landdegradering og konservering, bioøkonomiske modeller av landbrukssystemer i utviklingsland, politikk og virkemidler for bærekraftig naturressursforvaltning.

Published 22. oktober 2015 - 7:58 - Updated 8. september 2022 - 9:46

Sider