Eksperter innen planter, naturforvaltning og agronomi

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

Skogbiologi, kjemisk økologi, trefysiologi, klimatilpasninger, kjemisk forsvar, karbonmetabolisme, karbonforbindelser i skogsjord, fenologi, lavbiologi.

Frukt og bær, produktkvalitet (helseriktige innholdsstoffer), bruk og videreforedling av frukt og bær.

Planteforedling, kartlegging og identifisering av gener for sykdomsresistens, kvalitet i korn.

Naturforvaltning, bevaringsbiologi, skogøkologi og bærekraftig skogbruk, biomangfold, økosystemtjenester, insektøkologi, fragmenteringseffekter og overvåkingsmetodikk for rødlistede arter, hule eiker.

Skogskjøtsel, skogproduksjon, vekstmodeller, effekter av tynning, effekter av plantetetthet, beslutningsstøtte for hogstmaskinførere, veksttrender, blandingsskog.

Skogbruksplanlegging, skogregistrering, skogproduksjon og modellering, investerings-, inntekts- og avvirkningsprognoser for tømmer og biomasse, modeller for biologisk utvikling i skog, eiendomsforhold og forvaltningsregimer og innvirkning på skogressurser i Tanzania, REDD.

Økologi, vegetasjonshistorie, botanikk, skogøkologi og skoghistorie, plante-jord interaksjoner, populasjons- og reproduksjonsbiologi.

Plantefysiologi, økofysiologi, økofysiologi hos laver.

Korn og andre frøvekster, kvalitetsegenskaper i korn og frøvekster, bakekvalitet i hvete, glutenproteiner i hvete, stivelse og fiber i korn.

Plantefysiologi, genetikk, plantepatologi, grovfôr, eng, grasfamilien, kløver, klimatilpasning i planter, overvintring, kuldeherding og vernalisering, genetisk kontroll av kulderelaterte prosesser.

Grønnsaker og poteter, dyrking og lagring av grønnsaker og poteter.

Klimatilpasning i planter, responser på abiotisk stress. Fotoperiodisme, termoperiodisme. Lys- og temperatursansing og signalering. Hormonfysiologi. Utviklingsfysiologi, inkludert hvile-relaterte prosesser.

Utviklingsbiologi, molekylærgenetikk, GMO, mattrygghet, risikovurdering og CRISPR

Matvareproduksjon, landbruksutvikling i Afrika, agroøkologi, agronomi og tilpassing til klimaendringer i tropisk landbruk.

Skogindustri, treteknologi,trebruk og trekonstruksjoner

Molekylær evolusjon av klimatilpasninger i planter, generell genetikk, populasjonsgenomikk, fylogenetikk og generell evolusjon. Hvordan planter evolverer nye karaktertrekk, utvikling av nye plantesorter som er bedre tilpasset et framtidig klima, hovedsakelig i gressfamilien som inneholder essensielle arter som hvete, bygg, rug, mais, ris, og mange fôrvekster.

Published 27. januar 2016 - 0:48 - Updated 4. november 2022 - 15:35