Eksperter innen miljø, klima og energi

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

Naturforvaltning, bevaringsbiologi, skogøkologi og bærekraftig skogbruk, biomangfold, økosystemtjenester, insektøkologi, fragmenteringseffekter og overvåkingsmetodikk for rødlistede arter, hule eiker.

Miljøteknologi, kommunalteknikk, grunnvann, avløp, desentrale avløpsløsninger, avfall, resirkulering, fornybar energi, biogass.

Radioaktivitet i miljøet, metaller i miljøet. Spesiering, transport og effekter.

Klimaavtaler, skog-klima, tropisk avskoging (REDD), miljøøkonomi.

Miljøøkonomi, ressursøkonomi, klimaavgifter, karbonskatt.

Miljøøkonomi; verdsetting av biologisk mangfold, landskap, kulturminner og økosystemtjenester; miljøkostnader av vannkraft og vindkraft, skadekostnader av vann-, jord- og luftforurensning; mottiltak og tilpasning til klimaendringer, skadekostnader av ekstremvær.

Radioaktivitet i miljøet; kildeidentifisering, tilstandsformer, transport og effekter.

Jord, jordkvalitet, jordbruk, utmark, skogsjord, menneskelig påvirkning, klima, arealbruk, gjengroing, tregrense, karbon i jord, klimagasser (CO2, N2O), eutrofiering (nitrogen), tungmetaller, forsuring, vannkvalitet, biokull.

Grunnvann, forurensning i grunnen, flyplass- og veiforurensning, blågrønn infrastruktur, tiltak mot flom.

Fornybar energi, energimarkeder og energisystemanalyse, bioenergi, energimarkedet – analyse, modellering og prognoser, virkemiddelanalyser i energi- og skogsektoren, skogsektoranalyser.

Fornybar energi, biogass- prosess; teknologi for anaerob nedbrytning av organisk materiale til metan, livsløpsvurderinger, avfallsteknologi og miljøanalyser.

Fornybar energi, bioenergi, skogøkonomi, markeder og verdikjeder for bioenergi, råstofftilgang, internasjonal handel med biomasse, virkemidler, skogsektor- og energimarkedsmodellering.

Fornybar energiteknologi, vindkraft, solenergi. Teknisk og økonomisk vurdering av vindkraft- og solenergiressurser, hybride energisystemer, energisparing, ytelse til multiple vindturbiner, turbulens fra single og doble vindturbiner.

Naturvern i Afrika, investeringer i landbruk, nomadisme, reindrift, grønn økonomi, klima endringer og konflikter.

Utviklingsstudier, biomangfold, verdsetting av natur, klimaendring, sårbarhetsanalyser.

Klimasårbarhet og tilpasning, nomadisme, reindrift, miljøpolitikk, utvikling.

Internasjonal miljøpolitikk, Reducing emissions from deforestation and forest degradation (Redd), Miljø politiske virkemidler, Økologisk Økonomi, Bærekraftig utvikling.

Bærekraftig og helsefremmende planlegging og byutvikling, fortetting og konsekvenser av fortetting, grønnstruktur i by, bomiljø, fysisk aktivitet og bruk av bylandskap, planleggingsmetodikk.

Miljø- og ressursøkonomi, risiko og usikkerhet.

Klimatilpasning i areal og byplanlegging, kystsoneplanlegging- virkemiddel for bevaring av marint biologisk mangfold, bruk og vern av arealer og ressurser, EUs vanndirektiv, forvaltning av bynære friluftsområder.

Klimagassutslipp fra jord; nitrogenforurensing.

Mikrobiologi, utslipp av klimagass, lystgass.

Klimarespons på blomsterknoppdanning og bærkvalitet

Skogøkonomi, skogpolitikk, rammebetingelser for skogbruket i Norge, forvaltning av skog med sikte på binding av karbon, skog i klimasammenheng, langsiktig markedsutvikling for tømmer- og skogindustriprodukter, skogsektoranalyse.

Fortidens klima og miljø (kvartærgeologi).

Klimatilpasning i planter, responser på abiotisk stress. Fotoperiodisme, termoperiodisme. Lys- og temperatursansing og signalering. Hormonfysiologi. Utviklingsfysiologi, inkludert hvile-relaterte prosesser.

Plan- og bygningsrett: planprosesser, konsekvensutredninger, ROS-analyser, ansvar i byggesaker, ekspropriasjon og jordskifte.

Planteøkologi, alpine og arktiske plantesamfunnsdynamikker, rekruttering, planteinteraksjoner, effekter av klimaforandring.

Tropisk økologi og naturforvaltning, savanneøkologi, forvaltning av nasjonalparker og viltturisme i Afrika.

Økologisk restaurering, adferdsøkologi, beiteøkologi og dyr-mennesker-naturmiljø interaksjoner.

Økologi og bevaringsbiologi i regnskoger (fokus Sør- og Mellom-Amerika), interaksjoner mellom planter og dyr, adferdsøkologi, effekten av jakt på vilt, fuglemigrasjon, og økologi og forvaltning av ikke-tømmer ressurser.

Økologi, vegetasjonshistorie, botanikk, skogøkologi og skoghistorie, plante-jord interaksjoner, populasjons- og reproduksjonsbiologi.

Bier og insekter, pollineringsøkologi, aldring.

Klimatilpasning i planter, plantefysiologi, genetikk, plantepatologi, grovfôr, eng, grasfamilien, overvintring, kuldeherding og vernalisering, genetisk kontroll av kulderelaterte prosesser

Miljømikrobiologi, Mikrobiell økologi og fysiologi.

Energi- og kraftmarkeder. Industristruktur, markeder og konkurranse. Ressurs- og miljø-økonomi. Økonometri.

Fornybar energi, biodrivstoff, bioraffinering, prosessteknikk, chemical engineering.

Jordkjemi, jordkvalitet, dyrka jord, jord- og vannforurensning, planteernæring, fosfor i jord og vann, kjemiske jordanalyser, gjødslingsplanlegging.

tbd

Klimarelaterte spørsmål i Ethiopia; matmangel, pastoralisme.

Vannforurensing, ferskvannsøkologi, humus i vann, eutrofiering.

Internasjonal klima- og energipolitikk, internasjonale klimaforhandlinger og USAs klimapolitikk

Radioaktivitet, miljøkjemi, trusselvurderinger av miljøgifter og radioaktivitet, forurensning fra radioaktivitet

Radioaktivitet, miljøkjemi, trusselvurderinger av miljøgifter og radioaktivitet, atomvåpen, forurensning fra radioaktivitet, miljøgifter og kombinasjoner av disse.

Published 22. oktober 2015 - 9:13 - Updated 8. september 2022 - 11:58