Meny
Aktuelle
Stortingsvalg

Eksperter miljø

Eksperter miljø

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

Naturforvaltning, bevaringsbiologi, skogøkologi og bærekraftig skogbruk, biomangfold, økosystemtjenester, insektøkologi, fragmenteringseffekter og overvåkingsmetodikk for rødlistede arter, hule eiker.

Radioaktivitet, miljøkjemi, trusselvurderinger av miljøgifter og radioaktivitet, atomvåpen, forurensning fra radioaktivitet, miljøgifter og kombinasjoner av disse.

Miljøøkonomi; verdsetting av biologisk mangfold, landskap, kulturminner og økosystemtjenester; miljøkostnader av vannkraft og vindkraft, skadekostnader av vann-, jord- og luftforurensning; mottiltak og tilpasning til klimaendringer, skadekostnader av ekstremvær.

Miljøøkonomi, ressursøkonomi, klimaavgifter, karbonskatt.

Fornybar energi, energimarkeder og energisystemanalyse, bioenergi, energimarkedet – analyse, modellering og prognoser, virkemiddelanalyser i energi- og skogsektoren, skogsektoranalyser.

Miljøteknologi, kommunalteknikk, grunnvann, avløp, desentrale avløpsløsninger, avfall, resirkulering, fornybar energi, biogass.

Published 7. september 2017 - 13:02 - Updated 7. september 2017 - 13:02