Meny
Aktuelle
Stortingsvalg

Eksperter by og bygd

Eksperter by og bygd

Her finner du noen av våre utvalgte eksperter, deres ekspertise og kontaktinformasjon:

By- og regionplanlegging, byutvikling, byforming, areal, arkitektur, landskap.

Bærekraftig og helsefremmende planlegging og byutvikling, fortetting og konsekvenser av fortetting, blå og grønne strukturer i by, bomiljø, fysisk aktivitet og bruk av bylandskap, planleggingsmetodikk.

By- og regionplanlegging, bærekraftig byutvikling, drivkrefter i byutvikling og bak miljøbelastninger, forholdet mellom økonomisk vekst og miljøhensyn, hvordan utviklingen av byenes og byregionenes arealbruk og transportinfrastruktur påvirker transportomfanget og transportmiddelfordelingen - og dermed også klimagassutslippene.

Klimatilpasning i areal og byplanlegging, kystsoneplanlegging- virkemiddel for bevaring av marint biologisk mangfold, bruk og vern av arealer og ressurser, EUs vanndirektiv, forvaltning av bynære friluftsområder.

Jord, jordkvalitet, jordbruk, utmark, skogsjord, menneskelig påvirkning, klima, arealbruk, gjengroing, tregrense, karbon i jord, klimagasser,tungmetaller, forsuring, vannkvalitet, biokull.

Jordkjemi, jordkvalitet, dyrka jord, jord- og vannforurensning, planteernæring, fosfor i jord og vann, kjemiske jordanalyser, gjødslingsplanlegging.

Tropisk jord, karbon lagring i jord, metaller og sporelementer i jord og matplanter.

Published 7. september 2017 - 13:02 - Updated 7. september 2017 - 13:06