Kommunikasjonsstrategi 2019-2023

Kommunikasjonsstrategien er et hjelpemiddel i arbeidet med å bygge en tydelig identitet og et sterkt omdømme for NMBU. Den vil hjelpe oss å planlegge kommunikasjon, prioritere budskapet, være tydelige og konsekvente. Strategien skal sikre helhet og sammenheng i NMBUs kommunikasjonsarbeid og gi oversikt over våre retningslinjer for kommunikasjon.

Kommunikasjonsstrategien er overordnet. I tillegg blir det utformet årlige kommunikasjonsplaner innen våre fagområder:

 • Omdømme, identitet og profil
 • Studiemarkedsføring
 • Forskningskommunikasjon og formidling
 • Internkommunikasjon og lederstøtte

 

Urbygningen

Foto
NMBU

Føringer og prinsipper

Kommunikasjonsstrategien er forankret i:

Statens kommunikasjonspolitikk

Den gjelder for alle statlige virksomheter og har følgende hovedprinsipper for god kommunikasjon:

 • åpenhet – staten skal være åpen, tydelig og tilgjengelig
 • medvirkning – staten skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i politikkutforming
 • nå alle – staten skal sørge for at relevant informasjon når fram til alle berørte
 • aktiv – staten skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter
 • helhet – statlig kommunikasjon skal oppleves som enhetlig og samordnet

Offentlighetsloven

Offentlighetsloven sikrer at offentlig virksomhet drives åpent og gjennomsiktig, for på den måten å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, rettssikkerheten for den enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten.

Statens linjeprinsipp

Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret. Kommunikasjon er et lederansvar. Arbeidet skal utføres etter linjeprinsippet, og kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret – både for ledere og medarbeidere.

Kommunikasjon er alles ansvar

Hos oss betyr det at:

 • det overordnede kommunikasjonsansvaret ligger hos rektor.
 • ledere på alle nivåer har løpende ansvar for den daglige kommunikasjonen både internt og eksternt.
 • akademisk personell har kommunikasjon og formidling av sitt fagfelt som en del av sitt samfunnsansvar.
 • alle medarbeidere har ansvar for å dele kunnskap og informasjon med kolleger, studenter og faglige nettverk. Medarbeidere har også et selvstendig ansvar for å holde seg informert.
 • kommunikasjonsdirektør har det overordnede faglige ansvaret for utvikling og iverksetting av NMBUs strategier knyttet til kommunikasjon; visuell profil, studiemarkedsføring, forskningsformidling og internkommunikasjon.

Målloven

Målloven regulerer bruk av bokmål og nynorsk i statlige virksomheter.

Overordnet strategi for NMBU for perioden 2019-2023

med:

 • overordnet satsing: Felles innsats for en bærekraftig framtid. I det ligger at NMBU skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon innenfor miljø- og biovitenskap og inn mot verdens bærekraftsmål.
 • vår visjon: Kunnskap for livet
 • våre verdier: Åpenhet og gjensidig respekt, store ambisjoner, akademisk frihet, samspill og fellesskap.

NMBUs merkevare

Merkevareplattformen:

NMBUs merkevareplattform 2019.

Foto
NMBU

NMBUs visuelle profil

Todelt organisering

NMBU har en todelt oppgavefordeling for kommunikasjonsarbeidet. Universitetet har en sentral kommunikasjonsavdeling og alle fakultetene har dedikerte kommunikasjonsressurser. Kommunikasjonsmedarbeidere på fakulteter formidler forskning og aktiviteter fra fakultetet og markedsfører fakultetets studieprogram. I tillegg er det knyttet kommunikasjonsressurser til enkelte prosjekter. Det er et tett samarbeid mellom kommunikasjonsavdelingen og kommunikasjonsansatte på fakultetene og i prosjekter.

Integrert i all aktivitet

Kommunikasjon integreres i planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter, prosjekter og satsinger. Den skal være helhetlig og samordnet, og den skal evalueres løpende. Så godt det lar seg gjøre skal det informeres internt før vi informerer eksternt.

Sosiale medier og kommunikasjon.

Foto
Shutterstock
 

Dagens situasjon og ønsket posisjon

Vi ser en stadig tydeligere satsing på bærekraft i samfunnet. Det har ført til store muligheter for våre fagområder. Ved etablering av NMBU i 2014 tok vi posisjonen som miljøuniversitetet. Nå ønsker vi å utvide dette inntrykket til å oppfattes som bærekraftuniversitetet i alt vi foretar oss.

Omdømmeundersøkelser viser at NMBU fortsatt er relativt lite kjent, selv om vi har økt kjennskapen jevnlig fra opprettelsen. Vi skal fortsette å gjøre NMBU kjent gjennom helhetlig markedsføring og kommunikasjon.

I løpet av strategiperioden vil NMBU bli samlokalisert. Samlokaliseringen er et viktig hendelse vi ønsker å benytte til å kommunisere NMBU som et helhetlig, moderne og bærekraftig universitet.

Økt digitalisering, robotisering og forventninger fra brukere har særlig innvirkning på kommunikasjonsvirksomheten.

NMBU skal være et internasjonalt anerkjent universitet.

Vi er i en tid med store samfunnsendringer som påvirker hvordan vi kommuniserer. Ny teknologi, økt digitalisering og endringer i medielandskapet gjør at vår kommunikasjon må tilpasses forventninger fra brukere og samfunnet for øvrig.

 

Kommunikasjonsmål 2019-2023

Kommunikasjonsmålene skal underbygge målene i overordnet strategi. Overordnet satsing: «felles innsats for en bærekraftig framtid», og de fire innsatsområder som skal støtte opp om den overordnede satsingen: Tverrfaglighet, det digitale samfunn, læring hele livet og
et samlet universitet.

NMBUs kommunikasjonsvirksomhet skal bidra til å:

 • øke kjennskapen til NMBU
 • ta posisjonen som bærekraftuniversitetet
 • gjøre NMBUs forskning, utdanning og innovasjon kjent
 • få de mest motiverte studentene og medarbeiderne til å velge NMBU
 • styrke NMBUs rolle som samfunnsaktør
 • bygge felles kultur og identitet på ett campus

 

Bilder fra studiestart.

Foto
Håkon Sparre

Målgrupper

Studiesøkende og andre som påvirker deres studievalg

Målgruppen søker informasjon om blant annet studietilbud, sosialt miljø, fritidstilbud, hybel, jobbmuligheter og utenlandsopphold. Dette er vår primære målgruppe.

Opinionsledere

Journalister og opinionsledere påvirker politikere og politiske prosesser, og derigjennom premissene for offentlig og privat forvaltning. Våre eiere, politikere og andre med særlig interesse for fagområdene bidrar til å sette agenda.

Forskere

Målgruppen søker innsikt i hva slags forskningsarbeid som gjøres ved NMBU. De søker etter forskere å samarbeide med innenfor ulike områder, kontaktinformasjon, prosjekter og resultater fra ulike forskningsområder. De kan også være jobbsøkende eller interessert i NMBU-studenters kompetanse.

Næringsliv

Representanter fra norsk næringsliv og bransjeorganisasjoner som er på jakt etter samarbeidspartnere, som har en bestemt problemstilling de ønsker løst eller som ønsker å rekruttere nye medarbeidere.

Ansatte

Ansatte søker informasjon om aktiviteter, hendelser og beslutninger. De skal ha tilgang på informasjon på tvers av fag og enheter. Det er med på å skape felles identitet og tilhørighet til universitetet. Arenaer for debatt og diskusjon skal være tilgjengelig for ansatte.

Studenter

Studenter søker informasjon om timeplan og verktøy som brukes i hverdagen. I tillegg søker de informasjon om aktiviteter, hendelser og beslutninger som påvirker deres hverdag.

Jobbsøkere

Jobbsøkere skal få et inntrykk av at NMBU er en attraktiv arbeidsplass, med samarbeid på tvers og store muligheter for kompetanseutvikling for den enkelte.

 

 

NMBU-mønster.

Foto
nmbu.no

Fagområder og prioriteringer

Omdømme, identitet og profil

Med helhetlig og strategisk kommunikasjon skal NMBU bidra til å:

 • øke kjennskap og kunnskap om NMBU.
 • skape en sterk og tydelig posisjon i samfunnet.
 • bygge stolthet internt.
 • vise NMBU som en attraktiv arbeidsplass og studiested.
 • vise at bærekraftsperspektivet er gjennomgripende i det vi gjør.

 Prioriteringer i strategiperioden:
I løpet av strategiperioden skal vi øke kjennskapen og kunnskapen om NMBU. Vi måler vårt omdømme hvert år.

Vi skal ta posisjonen som bærekraftuniversitetet. Gjennom kommunikasjon skal NMBU bidra til et mer bærekraftig samfunn.

NMBU skal i løpet av strategiperioden videreutvikle vår profil. Dette omfatter både effektiv bruk av digitale verktøy og vår visuelle og språklige profil.

Komtakt med mediaer en viktig del av kommunikasjonsarbeidet.

Foto
Shutterstock

Formidling og forskningskommunikasjon

NMBU skal:

 • bidra og engasjere i den offentlige dialogen.
 • formidle forskning, utdanning og innovasjon til relevante målgrupper.
 • sørge for at forskningskommunikasjon og samfunnsdialog er en naturlig del av ansattes arbeid.
 • øke forståelsen for NMBUs rolle og oppdrag i samfunnet.

Prioriteringer i strategiperioden:
For å lykkes med synlighet i mediebildet, skal våre forskere gjøres tryggere i rollen som samfunnsdebatten, gjennom kursing i kronikkskriving, medietrening og bruk av sosiale medier.

Kommunikasjonsavdelingen skal prioritere å løfte frem skriftlige eller visuelle formidlingsserier hvert år, som bygger opp under overordnet satsing: «Felles innsats for en bærekraftig framtid.»

NMBU skal være en pådriver for å sette agenda i media.

Sosiale medier.

Foto
Shutterstock
 

Studiemarkedsføring

Gjennom helhetlig studiemarkedsføring skal vi:

 • øke kjennskapen til NMBU som studiested.
 • bidra til at flere velger studier ved NMBU.
 • formidle våre kandidaters kompetanse ved fullførte studier.
 • vise at NMBU har utdanning som kan løse bærekraftsutfordringene.

Prioriteringer i strategiperioden:
Hvert år skal NMBU ha en overordnet studiemarkedsføringskampanje som viser bredden i NMBUs studietilbud. Det gjør at vi fremstår samlet og tydelig, og gir oss større gjennomslagskraft.

Gjennom markedsføringstiltak skal vi være der potensielle studenter befinner seg både i fysiske og digitale rom. Vi skal legge til rette for en videreutvikling av den digitale dialogen med målgruppene.

 

Internkommunikasjon og lederstøtte

Internkommunikasjon
NMBU skal:

 • videreutvikle intranett som en intern kommunikasjonskanal som skal bidra til åpenhet, dialog og informasjonsutveksling.
 • synliggjøre hvordan NMBUs virksomhet og drift er bærekraftig.
 • formidle nye digitale arbeidsmetoder og verktøy.
 • videreutvikle krisekommunikasjonsplanen som er en del av NMBUs beredskapsplan.

Prioriteringer i strategiperioden:
I løpet av strategiperioden skal NMBU ha opprettet et nytt intranett, som skal effektivisere den enkelte ansattes arbeidshverdag. Intranett skal bidra til å skape en felles kultur gjennom dialog og informasjonsutveksling på tvers. Internkommunikasjon har vært underprioritert over lengre tid, og vil i strategiperioden prioriteres høyere. Det betyr at vi som mål å få på plass en plan for og ressurser til internkommunikasjon i løpet av strategiperioden.

Det skal opprettes arenaer for samarbeid, kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for kommunikasjonsansatte på NMBU.

I 2020 lokaliseres NMBU på campus Ås. Med kommunikasjonstiltak skal NMBU bidra til kulturbygging og samlokalisering.

 

Lederstøtte
Universitetsledelsens roller utvikler seg i takt med samfunnet. Ledelsen har oppgaver og funksjoner internt og eksternt som gjør at behovet for kommunikasjonsstøtte har økt. Dette gjelder særlig kontakt med samarbeidspartnere, myndigheter og medier. Gjennom støtte til ledelsen skal Kommunikasjonsavdelingen:

 • bidra til at ledelsens kommunikasjonsvirksomhet er koordinert, konsekvent og i tråd med strategiske prioriteringer.
 • bidra til at NMBU har god dialog med samarbeidspartnere og myndigheter.
 • støtte ledelsen i sin rolle som deltakere i en opplyst og konstruktiv offentlig samtale.

Prioriteringer i strategiperioden:

Kommunikasjonsavdelingen skal utvikle en felles retorisk plattform som er i tråd med ny universitesstrategi. Vi skal utvikle verktøy og metoder for å planlegge ledelsens kommunikasjonsvirksomhet på lang og kort sikt. Vi skal utvikle effektive rutiner for lederstøtte i samarbeid med andre aktuelle avdelinger.

 

 

Sosiale medier.

Foto
Shutterstock

Kanaler

www.nmbu.no er en viktig kanal for informasjon om våre undervisningstilbud, vår forskning og vårt virke.

Sosiale medier gir oss mulighet til å ha dialog med og få respons fra målgruppene våre. De ulike sosiale mediene benyttes til ulike formål. NMBU er aktive på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og Youtube.

NMBU er medlem i Forskning.no og Store norske leksikon, som er viktige kanaler for å spre vår forskning.

De nasjonale Forskningsdagene og Vitenparken er en viktig arena for forskningsformidling.

Intranett skal være en kanal som effektiviserer alle ansattes arbeidshverdag, og som knytter oss sammen gjennom samhandlingsrom på tvers, debatt og deling av informasjon.

 

Delstrategier, planer og målinger

NMBU har delstrategier og prinsipper for utvalgte områder, som krisekommunikasjon og kommunikasjonsmetodikk for forskningsprosjekter.

Det utarbeides årlige planer og måltall for hvert av fagområdene.

Alt vi gjør skal kunne måles og dokumenteres.

 

Published 7. januar 2019 - 9:58 - Updated 18. mai 2022 - 12:32