Filming på campus

Det blir føresett at alle opptak og seinare bruk følger norsk lov. Det må innhentast samtykke frå personar og eigarar av dyr, som kan identifiserast, før bruk.

Opptak av lyd, bilde/film og fotografering i forbindelse med nyhetar, reportasjar og dokumentar

Det er i utgangspunktet ingen avgrensingar for opptak i forbindelse med produksjon av nyheiter, reportasjar og dokumentarar på NMBUs eigendommar så lenge dette ikkje forstyrrar NMBUs daglege drift. Produksjonar som krev tilrettelegging, enten i form av utstyr, tenester eller tilgang på lukka områder må avtales med Eigedomsavdelinga/Kommunikasjonsavdelinga. Tilrettelegging føreset at NMBU har kapasitet og ressursar til å imøtekomma behova.

Droneflyging:

Før drone flyging kan utførast må det leverast dokumentasjon:
• At droneførar har riktig sertifikat og er godkjent førar.
• Flyplan m/kart og tidsplan
• Nødlandingsplass
• Varslingsplan til tilsette/studentar.
Dette skal leverast til tryggingsleiar på NMBU i god tid før planlagt flyging.

Kommunikasjonsavdelinga kan vera interessert i å bruka opptaka som blir gjort. Viss opptaka er av ein slik art at det er aktuelt å bruka for NMBU, kan det bli aktuelt å gjera avtale for Kommunikasjonsavdelingen på NMBU om rettar til opptaka.

Opptak av lyd og bilde/film og fotografering for kommersiell bruk

NMBU tillèt ikkje opptak til kommersiell bruk, som for eksempel reklame, betalte redaksjonelle artikkel/brand studios, marknadsføring av produkt, tenester og personar på sine eigendommar. Om NMBU finner det formålstenleg kan universitetet etter søknad leie ut areala til opptak.

Leiekostnader:

  • Synfaring kr 8000,-
  • Opptak innandørs:
    • Kr 30 000,- halv dag, kl 0800 – 1130 eller 1130 – 1500.
    • Kr 50 000,- hel dag, kl 0800 – 1500.
  • Filmopptak på kveld/natt vil det være et tillegg på 100 %. I tillegg står firmaet (leietakar) ansvarleg for eventuelle skader.
  • Søknadsskjema må sendes inn i god tid, seinast en uke før opptaket. Søknaden sendes eia@nmbu.no
Published 21. januar 2019 - 15:03 - Updated 25. mai 2021 - 11:10