Avvik og behov

Spørsmål omkring innrapportering kan stilles til driftssenteret på tlf. 67 23 07 77.

Feil og mangler

Feil og mangler kan rapporteres av alle via eLydia. Vær nøye med å angi riktig e-postadresse ved registrering. Disse løses fortløpende.

Timepriser for tjenester som ikke ligger ansvarsmatrisen(SLA avtalen)

Nye satser fra 2019

Lærlinger : .........................................kr. 250  pr. time

Renholder/ vaktmester: .....................kr. 500 kr. pr. time

Håndverkere.......................................kr. 500 kr. pr. time

Dyrebilsjåfør........................................kr. 500 kr. pr. time+ bompenger

Byggeleder/ Prosjektleder/Arkitekt.....kr. 800 kr. pr time

Maskin/ Kjøretøy m/ sjåfør..................kr. 800 kr. pr time

Dyrebilsjåfør:

Transporten koster kr. 20,- km+ bompenger. i tilegg kommer kr. 500,- for sjåførene i forbindelse med klargjøring før og etter transport.

Behovsinnmelding

Behov som ikke  er å regne som feil eller mangler, skal meldes inn gjennom Eiendomsavdelingens kontaktperson på det enkelte fakultet/avdeling. EIA vil innen en måned vurdere omfanget av behovet og om det er å regne som et tiltak eller prosjekt

Behov klassifiseres som en av to kategorier;

     Tiltak

Er behov som krever involvering av kun ett fag og har investeringsbeløp under 100 000  NOK.

Disse vurderes månedlig.

Prosjekt

Er som hovedregel behov som krever involvering av flere enn et fag (f.eks arkitekt og tømrer), eller som har et investeringsbeløp på over 100 000 NOK.

Disse vurderes to ganger per år med innmeldingsfrister 31.03 og 15.06.

Fristar for innmelding og prioritering 

Kven

Oppgåve

Frist haust

Frist vår

Behovsinnmelder

Innmelding av behov (lenke til behovsinnmeldingsskjema)

31.august

31.mars

Eiendomsavdelingen

Vurdering av pågåande og innkomne prosjekt, tilbakemelding til behovsinnmelder om status og prioritering

15. oktober

15. juni

 Prioriteringer

Prioriteringer gjerast ut frå følgende rekkefølgd 

  1. Liv og helse (Arbeidsmiljø)
  2. Lov og forskriftspålagde oppgåver/prosjekt.
  3. Tryggleiksprosjekt - vern av andre verdiar enn liv og helse
  4. Verdibevarande vedlikehald
  5. Vedlikehald som bidreg til å hente inn etterslep.
  6. Strategiske prosjekt - ut frå Campusplan

Videre vil det prioriteres ut frå følgende prinsipper

a) Prosjekt som kjem mange til gode, kjem før prosjekt som kjem få til gode
b) God kost/nytte før dårleg kost/nytte
c) Arealeffektiviserande

Kontaktpersonar

FAKULTET/ AVDELING

KONTAKTPERSON

Fakultet

 

BIOVIT 

 

Handelshøyskolen

 

KBM

 

LANDSAM

 

MINA

 

REALTEK

 

Veterinærhøgskolen

 
 Enheter 
Universitetsadministrasjonen 

Studieavdelingen (Inkl. SiT og Læringssenteret)

 

Forskningsavdelingen (Ink. SEVU, SHF, SKP og Universitetsbiblioteket)

 
 Eksterne  

SiÅS

 

Vitenparken

 

 

Døme på kva som er tiltak  og kva som er prosjekt

Behov

Tiltak / Prosjekt

Utarbeiding av skisse for ny romløsning

Tiltak

Utføre ny romløsning

Prosjekt

Måling av rom

Tiltak

Prisforespørsel ny belysning

Tiltak

Kostnadsoverslag nytt laboratorium

Prosjekt

Nytt kjøken (skisse, pristilboud, utføring)

Prosjekt

Oppussing av undervisningsrom

Prosjekt

Forbedre ventilasjon

Prosjekt

 

 

 

Published 20. august 2014 - 10:19 - Updated 23. mars 2020 - 11:25