Avvik og behov

Spørsmål kring innrapportering kan rettast til driftssenteret på tlf. 67 23 07 77.

Feil og manglar

Feil og manglar kan rapporterast av kven som helst via eLydia. Ver nøye med å angje riktig e-postadresse ved registrering.

Behovsinnmelding

Behov som ikkje er å rekne som feil eller manglar, skal meldes inn gjennom Eigedomsavdelingens kontaktperson på det enkelte fakultet/avdeling. Eigedomsavdelingen gjer så ei innleiande vurdering av omfanget på behovet. Det skal innan en måned gjevast ei førebels tilbakemelding til behovsinnmeldar om kva kategori som gjeld for det innrapporterte behovet. Dette kan endrast etter kvart som meir informasjon om behovet avdekkjast.

Behov klassifiserast som ein av to kategoriar;

Tiltak

Behov som krev involvering av kun eit fag og har investeringsbeløp under 100 000  NOK, reknast i regel som eit enkelt tiltak. Prioritering og gjennomføring av slike tiltak utførast oftast av Avdeling for byggutbedring. Det er ikkje uvanleg at behov som først klassifiserast som tiltak utviklast til å bli eit prosjekt. Då gjeld andre reglar.

Prosjekt

Som hovudregel vil behov som krev involvering av meir enn eit fag (t.d. arkitekt og tømrar), eller som har eit investeringsbeløp på meir enn 100 000 NOK, reknast som eit prosjekt og vil bli vurdert to gongar årleg (april og september). Det vil utarbeidast ei prioriteringsliste frå Eigedomsavdelinga på kva prosjekt det skal jobbast med i komande periode.

Fristar for innmelding og prioritering 

Kven

Oppgåve

Frist haust

Frist vår

Behovsinnmeldar

Innmelding av behov (lenke til behovsinnmeldingsskjema)

31.august

31.mars

Eigedomsavdelinga

Vurdering av pågåande og innkomne prosjekt, tilbakemelding til behovsinnmeldar om status og prioritering

15. oktober

15. juni

 Prioriteringer

Prioriteringer gjerast ut frå følgende rekkefølgd 

  1. Liv og helse (Arbeidsmiljø)
  2. Lov og forskriftspålagde oppgåver/prosjekt.
  3. Tryggleiksprosjekt - vern av andre verdiar enn liv og helse
  4. Verdibevarande vedlikehald
  5. Vedlikehald som bidreg til å hente inn etterslep.
  6. Strategiske prosjekt - ut frå Campusplan

Videre vil det prioriteres ut frå følgende prinsipper

a) Prosjekt som kjem mange til gode, kjem før prosjekt som kjem få til gode
b) God kost/nytte før dårleg kost/nytte
c) Arealeffektiviserande

Kontaktpersonar

FAKULTET/ AVDELING

KONTAKTPERSON

Fakultet

 

BIOVIT 

 

Handelshøyskolen

 

KBM

 

LANDSAM

 

MINA

 

REALTEK

 

Veterinærhøgskolen

 
 Enheter 
Universitetsadministrasjonen 

Studieavdelingen (Inkl. SiT og Læringssenteret)

 

Forskningsavdelingen (Ink. SEVU, SHF, SKP og Universitetsbiblioteket)

 
 Eksterne  

SiÅS

 

Vitenparken

 

 

Døme på kva som er tiltak  og kva som er prosjekt

Behov

Tiltak / Prosjekt

Utarbeiding av skisse for ny romløysing

Tiltak

Utføre ny romløysing

Prosjekt

Måling av rom

Tiltak

Prisførespurnad ny belysning

Tiltak

Kostnadsoverslag nytt laboratorium

Prosjekt

Nytt kjøken (skisse, pristilbod, utføring)

Prosjekt

Oppussing av undervisningsrom

Prosjekt

Forbetra ventilasjon

Prosjekt

 

 

 

Published 20. august 2014 - 10:19 - Updated 23. januar 2019 - 10:39