Skiltgruppe

Skiltgruppa skal utarbeida ein skiltmanual og gjennomføringsplan for skilting på campus, i tråd med ny designmanual.

Medlemmar i gruppa er Kai Tilley og Anne S Høvde.

Skiltgruppe

Mandat

Gruppa skal kunna henta ressursar både eksternt og internt og skal jobba med følgjande oppgåver:

 • Identifisering av type skilt som skal utformast.
 • Identifisera utplassering av utvendig skilting. 
 • Utforma eit vedlegg til designmanual for innandørs og utandørs skilting.
 • Vedlegget skal kunne fungera som kravspesifikasjon ved innkjøp.
 • Arbeidet skal koplast til forvaltingsplan park og utvendig infrastruktur, og prosjektet «Tilgjengelegheit på campus» som omhandlar trafikkregulerande skilt og tiltak.
 • Rekkjefølgjeframstilling og tilrådd prioritering av oppgåver knytta til skilting og ein tilrådd køyreplan frå 2015 ‐ 2019.
 • Beskriva nødvendige investeringar for å realisera plana.
 • Gjennomføring etter plan avhengig av tilgjengelege middel.
 • Beskriva detaljerte malar for innandørs skilting.
 • Beskriva retningsliner for fysisk plassering av skilt.
 • Målsetting at mest mogleg av eksisterande skilt kan tilpassast ny profil.
 • Utarbeida og tilgjengeleggjera malar til bruk hos institutta. Det skal vera enklast mogleg for institutta sjølve å skifta informasjon i skilt.
 • Sjå på ny namngiving av vegar på campusområdet for å forenkla navigering, adressering og skilting, og for betre å ta omsyn åt vegar som ikkje lenger er å sjå på som bilvegar.
 • Sjå på løysing for vegskilting. Utvikla forslag som skil vegnamn frå annan variabel informasjonsskilting.
 • Sjå korleis eksisterande vegskilting og fundament (blå‐kvite) kan attvinnast til å vera bygningsskilt med informasjon om kven/kva som er i bygninga (Basert på idéar frå tidligare skiltplan kor blant anna TF allereide er utført i samsvar med dette prinsippet).
 • Vurdera korleis andre aktørar på Campus skal kunna profilera seg gjennom NMBUs standardiserte skilting.
 • Sjå på behov for retningsskilt for gåande.
 • Sjå på orienteringsskilt og kart til f.eks. innkjørslar, busshaldeplassar.
 • Sjå på nødvendig skilting frå omkringliggjande vegar.
 • Sjå på ønska plassering av skilt.
 • Vurdera eventuelle behov for skiltbelysing.
  • Utarbeida malar til bestilling.

Annan type skilting

Gruppa skal rådførast og det kan verta del av mandatet å sjå på:

 • Skilting av energimerking av bygg
 • Skilting for renovasjon («Returpunkt», Papir, Restavfall)
 • Skilting for varelevering

Informasjonsskilt attraksjonar/park (ikkje planteskilt).

Published 7. januar 2015 - 13:28 - Updated 3. august 2020 - 12:06