Miljørådet

 • Rektoratets El-bil. Også kalt "Frosken".
  Foto
  Håkon Sparre

For å gi fagleg grunna råd i høve utvikling og gjennomføring av universitetet sin miljøprofil vert eit råd oppnemnt. Det skal gi råd til miljøplan og miljøtiltak. Fagpersonane som vert oppnemnde representerer seg sjølve og fagkompetansen sin.

Miljørådet

Rådets oppgåver og arbeid

 • Miljørådet skal gi faglege råd om spørsmål som gjeld universitetets miljøarbeid. Miljøhandlingsplana skal verta revidert for å passa til det nye universitetet og rådet skal ha ei aktiv rolle i arbeidet av denne.  
 • Miljørådet skal gi råd i forhold til kommunikasjon og haldingsarbeid for å auka fokus på miljøvennleg aktivitet i praksis og i forsking og undervising.
 • Miljørådet skal gi råd i forhold til miljøsertifiseringsarbeidet – ISO- 140001
 • Miljørådet skal sjå til at NMBU følgjer vedtekne planer.
 • Miljørådet skal foreslå prioriteringar.
 • Miljørådet skal gi råd til endringar og/eller utbetringar.
 • Miljørådet skal sjå til at NMBUs posisjon som miljøuniversitet vert spegla i heile verksemda.

· Miljørådet skal ha minst tri (3) møter i året, det skal verta skreve referat frå møta.
· Referat og planer vert lagde ut på nettsida og med det tilgjengeleg for alle gjennom arkivsystemet (Public 360).
· Rådets medlemmar kan sjølve melda inn saker til handsaming.

Rådets utforming
Miljørådet består av fem (5) medlemmar som vert valde ut frå kompetanse og interesse for miljø.
NMBU har ansvaret for å stilla koordinator og sekretær for rådet. Rådets møter er opne, tilsette og studentar kan komma på eiga initiativ eller verta kalla inn. Sekretæren innkallar til møte, set saksliste og samlar råd og innspel frå rådet i eit referat som vert formidla vidare åt NMBUs leiing og prosjektleiarar. 

Medlemmane vert nemnde opp av rektor eller den han/ho godkjenner, etter forslag frå institutta / fakulteta. Medlemmane vert oppnemnde for fire (4) år av gongen. Oppnemning kan med fordel bli gjennomført samtidig med val av instituttstyrer. Rådet konstituerer seg sjølv. 

Oppnemning av nye medlemmer er undervegs.

Rektor har pekt ut Lena Marie Kjøbli til koordinator for utvalet. Innkallingar, sakspapir og referat ligg i P360, eller kontakt koordinator for informasjon om spesifikke saker.

 

Published 25. juni 2014 - 9:00 - Updated 20. juni 2018 - 10:47