Miljørådet

 • Rektoratets El-bil. Også kalt "Frosken".
  Foto
  Håkon Sparre

For å gi faglig begrunnede råd mht. utvikling og gjennomføring av universitetets miljøprofil oppnevnes et råd som skal gi råd til miljøplan og miljøtiltak. De fagpersoner som oppnevnes representerer seg selv og den fagkompetansen de besitter.

Miljørådet

Rådets oppgaver og arbeid

 • Miljørådet skal gi faglige råd om spørsmål som vedrører universitetets miljøarbeid. Miljøhandlingsplanen skal revideres for å tilpasses det nye universitetet og rådet skal ha en aktiv rolle i utarbeidelsen av denne.  
 • Miljørådet skal gi råd i forhold til kommunikasjon og holdningsarbeid for å øke fokus på miljøvennlig aktivitet i praksis og i forskning og undervisning.
 • Miljørådet skal gi råd i forhold til miljøsertifiseringsarbeidet – ISO- 140001
 • Miljørådet skal påse at NMBU følger vedtatte planer.
 • Miljørådet skal foreslå prioriteringer.
 • Miljørådet skal gi anbefalinger til endringer og/eller forbedringer.
 • Miljørådet skal påse at NMBUs posisjon som miljøuniversitet gjenspeiles i hele virksomheten.

· Miljørådet skal ha minst 3 møter i året, det skal føres referat fra møtene.
· Referater og planer legges ut på nettsiden og gjøres tilgjengelig for alle gjennom arkivsystemet (Public 360).
· Rådets medlemmer kan selv melde inn saker til behandling.

Rådets utforming
Miljørådet består av 5 medlemmer som velges ut fra kompetanse og interesse for miljø.
NMBU har ansvaret for å stille koordinator og sekretær for rådet. Rådets møter er åpne, ansatte og studenter kan komme på eget initiativ eller innkalles. Sekretæren innkaller til møte, setter saksliste og samler råd og innspill fra rådet i et referat som videreformidles til NMBUs ledelse og prosjektledere. 

Medlemmene oppnevnes av rektor eller den han/hun bemyndiger, etter forslag fra instituttene / fakultetene. Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Oppnevning kan med fordel bli gjennomført samtidig med valg av instituttstyrer. Rådet konstituerer seg selv. 

Oppnevning av nye medlemmer er underveis.

Rektor har pekt ut Lena Marie Kjøbli til koordinator for utvalget. Innkallinger, sakspapirer og referater ligger i P360, eller kontakt kordinator for informasjon om spesifikke saker.

Published 25. juni 2014 - 9:00 - Updated 5. mars 2018 - 13:04