Oppdrag og mål

Eiendomsavdelingens strategi og målsetting 2019-2023

Strategisk forankring

Knyttes opp mot NMBUs strategi 2019-2023 med vekt på innsatsområdene det digitale samfunn og mangfoldig, stimulerende og trygt arbeids- og læringsmiljø, tverrfaglighet som arbeidsmetode for forskning, utdanning, innovasjon og formidling og tilrettelegging for læring hele livet.

Ambisjon Alle skal se og oppleve eiendomsavdelingens drift og oppgradering av Campus som positiv

Visjon

Eiendomsavdelingen legger til rette for et fremragende universitet hver dag

Verdier:

Åpenhet og respekt

Arbeidsmiljøet og samtaler mellom ansatte er preget av åpenhet og gjensidig respekt for hverandres bakgrunn, erfaringer, arbeid og faglige ståsted. Vi bygger inkluderende kultur og faglige fellesskap tuftet på toleranse og samhandling.

Store ambisjoner

Vi setter oss høye mål og stiller krav til kvalitet og etisk standard i alt vi gjør.

Samspill, fellesskap, sikkerhet og statlige regelverk

Våre oppdrag og prosjekt skal preges av samspill, innad på universitetet og med omverdenen.

Vi forholder oss til lover, regler rutiner, HMS, arkitektur, standard, fredning, miljø, planer, budsjett og beslutninger

Generelt oppdrag

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer. I tillegg utfører Eiendomsavdelingen en rekke tjenester overfor universitetets studenter, tilsatte og besøkende.

Generelle mål

  • EIA skal yte god service og ha systematisk, kostnadseffektiv drift som forebygger og hindrer driftsstans og forfall av NMBUs bygninger, park og andre arealer.
  • EIA skal ha FDVU som sikrer at bygningenes verdi og tilstand holdes på et akseptabelt nivå.
  • EIA skal levere bærekraftige løsninger og fokusere på miljø- og livsløpskostnader.
  • EIA skal sikre korrekt dokumentert informasjon om eiendomsmasse og park.

MÅL 2019 – 2023

  • EIA har effektiv FDVUS som sikrer en tilstandsgrad(TG) på 1,1 med få objekter under TG 2 i 2023 (null objekter innen 2040).
  • EIA identifiserer, dokumenterer og oppdaterer tiltak og handlingsplaner, slik at de bygger opp under NMBUs overordnede strategier.
  • Andel prosjekter som gjennomføres ihht. prosjektrutiner skal være 100% i 2020.
  • EIA skal lage og bruke et godt opplegg for brukermedvirkning for sine prosjekter, spesielt for arbeidet med tiltak i Campusplanens handlingsplan.
  • EIA skal styre etter nye norsk standard for fasilitetsstyring innen 2020
  • EIA skal i ideer, prosjekt og oppdrag legge til rette for at innsatsområdene i NMBUs strategi blir hensyntatt 

Oppdrag og oppgaver for den enkelte enhet se artikler for hver enhet

Se organisasjonskart i faktafane under Om oss.

 

 
Published 15. august 2014 - 14:19 - Updated 5. januar 2021 - 15:42